2015-09-21 11:22:00

Popiežius kunigams ir vienuoliams: nebijokite neturto ir gailestingumo


Rugsėjo 20 d., po susitikimo su prezidentu Rauliu Castro, popiežius nuvyko į Havanos Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės katedrą. Pakeliui stabtelėjo Švč. Jėzaus Širdies ir Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Šis vizitas buvo nenumatytas, tačiau jo labai laukė ir tikėjosi jo broliai jėzuitai bei tikintieji, kurių buvo susirinkęs gausus būrys. 

XVIII a. statytoje barokinėje katedroje, kuri prieš porą dešimtmečių įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo paminklų sąrašą, popiežius dalyvavo Mišparuose su kunigais, vienuoliais ir seminaristais. 

Popiežių labai sujaudino kardinolo Ortegos žodžiai, kai šis kalbėjo apie Kubos Bažnyčios neturtą, ir vienos vienuolės liudijimas apie savo patirtį globojant fizinius ir psichinius ligonius. Popiežius įteikė susirinkusiems savo iš anksto parengtą kalbą ir kalbėjo spontaniškai, atsakydamas į šiuos du liudijimus. Neturtas, - sakė popiežius, - tai nepatogus žodis, judantis prieš srovę pasaulietiškam gyvenimui, kuris jo nepažįsta, jo nenori, slepia ne iš kuklumo, o iš paniekos. Pasaulio dvasiai nepatinka Dievo Sūnaus kelias, kuris nusižemino, tapo vargšu, kad būtų vienas iš mūsų.

Popiežius  pabrėžė, kad reikia mokėti tinkamai elgtis su gėrybėmis, tai pareiga, nes jos yra Dievo dovana. Tačiau kai jos užvaldo širdį ir pradeda vadovauti gyvenimui, pasiklystama. Šv. Ignacas Lojola sakydavo, kad neturtas yra pašvęstojo gyvenimo siena ir  motina. Motina, skatinanti didesnį pasitikėjimą Dievu. Siena, sauganti nuo pasaulio dvasios, kuri sunaikino daugybę sielų. Buvusių  kilnių sielų, tačiau prisirišus prie pasaulio, likusių vidutinybėmis. Jos liko be meilės, nes turtai nuskurdina, atima iš mūsų tai, ką turime geriausio, - įspėjo popiežius.

Šventasis Tėvas tęsė: Vienas senas išmintingas kunigas man sakė, kad kai turto dvasia įsismelkia į pašvęstojo asmens, kunigo ar vyskupo, ar popiežiaus širdį, kai ima kaupti turtus norėdama užsitikrinti ateitį, tada ateitis jau remiasi nebe Jėzumi, o dvasinės prigimties draudimu. Pasak minėto kunigo, kai vienuolinis ordinas ima kaupti pinigus, Dievas yra toks geras, kad siunčia pražūtingai dirbantį ekonomą, kuris viską sugriauna. Tokie ekonomai yra geriausi Dievo palaiminimai Bažnyčiai, nes ją išlaisvina, paverčia neturtinga. Mūsų Šventoji Motina Bažnyčia yra neturtinga, Dievas myli vargšus, nes norėjo, kad ir mūsų Motina Marija būtų neturtinga. Tad jis kviečia mus paklausti savęs: kaip aš laikausi neturto dvasios? Nepamirškime pirmojo palaiminimo: palaiminti turintys vargdienio dvasią, tie, kurie neprisirišę prie pasaulio turtų, valdžios, - ragino popiežius.

Atsiliepdamas į vienuolės liudijimą, kur ligonius ji apibūdino kaip „vaikus“, net jei jie yra senyvo amžiaus, popiežius pabrėžė, kad tai mažutėliai, apie kuriuos kalba Jėzus. Kai žmogus renkasi tarnystę mažiausiems, labiausiai apleistiems, tarnauja Jėzui aukščiausiu būdu, - sakė jis.

Toliau popiežius kalbėjo apie „aimanuojančias“ vienuoles, kurios skundžiasi, kad galbūt turėjo kitų projektų, sumanymų, būtų galėję nuveikti daugybę dalykų vardan jaunimo ateities, o vietoje to buvo pasiųstos į Gailestingumo namus, kur Tėvo švelnumas ir gailestingumas yra akivaizdesnis, kur jis tampa meiliu prisilietimu. Kiek vienuolių praleidžia visą savo gyvenimą glostydami tuos, kurių pasaulis išsižada, atsikrato, paniekina; tuos, kurių pasaulis nenori matyti, ir pasitelkęs naujus šiuolaikinius metodus nustatyti ligas, pasirenka jų atsikratyti, dar jiems negimus. Šventasis Tėvas dėkojo vienuolėms, tarnaujančioms tiems, kuriuos pasaulis laiko nenaudingais, nes iš jų neužsidirbsi, su jais nieko konstruktyvaus nenuveiksi; nes čia nušvinta Jėzus, čia nušvinta pasirinkimas dėl Jėzaus.

Kunigams popiežius priminė, kad klausykla yra išskirtinė vieta, kur pasirodo mažiausieji. „Kai vyras ar moteris atskleidžia savo menkumą, būkite atsargūs – tas pats būdinga jums, o Dievas jus išgelbėjo! Tad kai žmogus parodo savo skurdumą, nebauskite jo. Jei esate be nuodėmės, meskite pirmąjį akmenį, bet tik su šia sąlyga. Priešingu atveju galvokite apie savo nuodėmes, galvokite, kad galite būti tuo asmeniu ar net galite būti dar menkesniu“, - įspėjo popiežius, ragindamas pagalvoti, kad šią akimirką dvasininkai rankose turi lobį - Tėvo gailestingumą. „Kunigai, niekada nepavarkite atleisti“, -ragino popiežius, primindamas šv. Ambraziejaus posakį: „Ten, kur tvyro gailestingumas, ten veikia Jėzaus dvasia. Kur kietumas, ten yra tik jo tarnai“. Broli kunige, broli vyskupe, nebijokite gailestingumo. Leiskite, kad per jūsų rankas tekėtų atleidimas, nes ten mažutėliai, taigi ten – Jėzus“, - apibendrino popiežius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.