2015-09-14 12:30:00

Popiežius sekmadienio vidudienį: Sekime Jėzų, atmeskime pasaulio mąstyseną


Sekmadienio vidudienio maldos susitikimo dalyviams sakytoje kalboje, popiežius Pranciškus komentavo Mišių Evangeliją, kurioje girdėjome kaip Jėzus, pakeliui į Pilypo Cezarėją, klausia savo mokinius, kuo žmonės jį laiko. Atsakymai įvairūs – vieniems jis kaip Jonas Krikštytojas, kitiems kaip Elijas ar kuris nors kitas iš pranašų. Tuomet Jėzus kreipiasi tiesiai į savo mokinius: „O jūs kuo mane laikote?“. Visų vardu atsako Petras: „Tu esi Mesijas“. Matydamas Petro atsakyme tikėjimą, kuris visuomet yra Dievo suteikta malonė, Jėzus atvirai papasakoja mokiniams koks likimas jo laukia Jeruzalėje: Žmogaus sūnui teks daug kentėti, jis bus nužudytas, tačiau po trijų dienų prisikels. Tai išgirdęs Petras pasipiktina, pasivadina Jėzų į šalį ir ima jam priekaištauti. Kokia Jėzaus reakcija? Jėzus labai griežtai subara Petrą: „Eik šalin, šėtone!“

Jėzus mato, - kalbėjo popiežius Pranciškus, - kaip Petro, kitų apaštalų, o taip pat ir mūsų viduje, Tėvo suteiktai malonei priešinasi piktojo gundymas, kad mes nevykdytume Dievo valios. Pranešdamas apie laukiančią kančią ir mirtį, Jėzus nori padėti suprasti savo sekėjams, kad jis yra nuolankus ir tarnaujantis Mesijas. Jis yra nuolankus tarnas, klusnus Tėvo valiai. Dėl to, kreipdamasis į minią, Jėzus sako, kad visi kas jį seka, jo pavyzdžiu irgi turi būti tarnai.

Sekti Jėzų – tai imti savo kryžių ir eiti paskui jį. Tai nėra lengvas greitos sėkmės ir trumpalaikės šlovės kelias, bet kelias, vedantis į tikrą laisvę, išsivadavimą iš egoizmo ir nuodėmės. Reikia kategoriškai atsisakyti vadovautis supasaulėjusia mąstysena ir save bei savo interesus statyti į gyvenimo centrą. Jėzus sako, kad kas pražudys savo gyvybę dėl jo ir dėl Evangelijos, tas ją išsaugos, atgaus atnaujintą, pilnatvišką ir autentišką. Jėzus mums sako, kad jos sekimo kelias vedas į prisikėlimą, į nesibaigiantį gyvenimą su Dievu.

Popiežius atskirai kreipėsi į Šv. Petro aikštėje sekmadienio vidudienį buvusį jaunimą. Aš jus klausiu: ar jaučiate troškimą sekti Jėzų? Pagalvokite. Melskitės. Leiskite, kad Viešpats jums kalbėtų.

Švenčiausioji Mergelė, kuri sekė Jėzų iki pat Kalvarijos, tepadeda mums apvalyti savo tikėjimą nuo netikrų Dievo atvaizdų ir ištikimai sekti Kristų ir jo Evangeliją.

Po kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais tikinčiaisiais sukalbėtos „Viešpaties angelo“ maldos, popiežius priminė sekmadienį Pietų Afrikos Respublikoje skelbiamą palaimintuoju Samuelį Benediktą Daswą, prieš 25 metus, 1990-aisiais, nužudytą dėl ištikimybės Evangelijai. Jis drąsiai liudijo krikščionybę, priešindamasis supasaulėjusiems ir pagoniškiems papročiams. Jo liudijimas tepadeda ypač šeimoms skleisti Kristaus tiesą ir meilę. Popiežius taip pat pridūrė, kad naujo palaimintojo liudijimas šiandien susilieja su liudijimu daugybės mūsų brolių ir seserų, jaunų, senų ir vaikų, persekiojamų, varomų lauk iš namų, žudomų dėl to, kad išpažįsta Kristų. Visiems šiems kankiniams ir Samueliui Benediktui Daswai dėkojame už liudijimą ir prašome, kad jie mus užtartų, - kalbėjo popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.