2015-09-08 16:03:00

Santuokos negaliojimo bylų reforma


Antradienio vidudienį Vatikano Spaudos salėje buvo pristatyti du popiežiaus Pranciškaus dokumentai, kuriais dalinai reformuojamos santuokos negaliojimo bylų procedūros. Vienu dokumentu – motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” – pakeičiami kai kurie lotynų apeigų katalikų bažnytinės teisės kodekso kanonai, liečiantys santuokos negaliojimo bylas; kitu – motu proprio „Mitis et misericors Iesus” – analogiški pakeitimai įvedami į Rytų Bažnyčių kanonų teisės kodeksą.

Pakeitimus antradienį spaudos konferencijoje pristatė Popiežiškosios juridinių tekstų interpretavimo tarybos pirmininkas kard. Francesco Coccopalmerio, Romos Rotos tribunolo dekanas arkivysk. Pio Vito Pinto, kuris vadovavo jau prieš kurį laiką šiuo tikslu popiežiaus Pranciškaus sudarytai komisijai bei kiti jos nariai.

Popiežiaus Pranciškaus sprendimu įvedamos trys naujovės – pirmoji liečia santuokos negaliojimo bylas sprendžiančių teismų sudėtį; antroji – atsisakoma reikalavimo, kad vienos instancijos teismo sprendimą visada patvirtintų ir antros instancijos teismas; trečioji – įvedamas vadinamasis „trumpesnis procesas“, suteikiant vyskupui teisę paskelbti santuoką negaliojančia tais atvejais, kai negaliojimo faktas yra visiškai akivaizdus.

Naujose normose visų pirma primenama, kad kiekvienoje vietinėje Bažnyčioje teisėjas yra vyskupas ir kad tik jis turi teisę paskirti kitus asmenis, kurie šią funkciją vykdytų jo vardu. Santuokos bylas turėtų spręsti kolegija, susidedanti iš trijų teisėjų kunigų. Jei tai neįmanoma, kolegija gali būti sudaryta iš kolegijos pirmininko dvasininko ir narių pasauliečių. Jei neįmanoma sudaryti kolegijos, teismas gali būti sudarytas iš vieno teisėjo kunigo, tačiau jam turėtų talkinti du asesoriai – nepriekaištingo elgesio ir šiam tikslui pasirengę žmonės, išmanantys teisę ar kitas humanistines disciplinas.

Pagal naujas normas nebus privalomas primos instancijos teismo priimto santuokos negaliojimo sprendimo patvirtinimas antros instancijos teisme. Pagal dabartinę tvarką, kad santuoka būtų pripažinta negaliojančia, reikėjo, kad negaliojimą patvirtinus pirmos instancijos teisime, toks pats sprendimas būtų priimtas ir antros instancijos teisme. Antros instancijos byla buvo pradedama automatiškai. Dabar atsisakoma tokio dvigubo patvirtinimo. Tačiau paliekama apeliacijos galimybė. Apeliacinės bylos atveju ją spręsti privalo teisėjų kolegija.

Trečioji popiežiaus Pranciškaus įvedama naujovė – tai vad. „trumpesnis procesas“, kuris gali būti taikomas tais atvejais, kai pagal pateiktus įrodymus yra visiškai akivaizdu, kad santuoka negalioja. Šiuo atveju vienintelis teisėjas yra vyskupas. Tokios rūšies bylą galima pradėti, jei jos nori abu - vyras ir moteris, įsitikinę santuokos negaliojimu. Jei vyskupas neturi jokių abejonių, skelbia sprendimą apie santuokos negaliojimą, priešingu atveju – perduoda teismui, kad byla būtų sprendžiama įprastine tvarka. Taip pat ir „trupesnio proceso“ būdu priimto sprendimo atveju įmanoma apeliacija.

Kaip pabrėžė popiežiaus Pranciškaus įvedamas naujoves pristatančioje spaudos konferencijoje kalbėjęs kard. Francesco Coccopalmerio, nauja tvarka nekeičia Bažnyčios mokymo, bet supaprastina jo taikymo tvarką šioje specifinėje srityje. Čia kalbama ne apie santuokos panaikinimą, bet apie nustatymą ar santuoka yra galiojanti ir jei santuoka negalioja, jos negaliojimo paskelbimą. Tad šiuo atveju sprendžiama problema yra ne doktrininė, bet pastoracinė. Popiežius nori, kad santuokos negaliojimo bylos vyktų sklandžiau ir per ilgai nesitęstų, tačiau nė kiek nepažeidžiant pačios teismo bylų prigimties, kurių tikslas visada išlieka tas pats – nustatyti tiesą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.