2015-09-08 14:54:00

Motu proprio pápeža Františka na spružnenie súdnych procesov nulity


Vatikán 8. septembra  - Podporovať „nie nulitu manželstiev, ale urýchlenie súdnych procesov”.  Toto je jedna z nosných myšlienok z dnes vydaných dvoch listov motu proprio pápeža Františka „Mitis Iudex Dominus Iesus” a „Mitis et misericors Iesus“ o reforme kánonického procesu pre kauzy vyhlásenia nulity manželstva v Kódexe kanonického práva (CIC) a Kódexe kánonov východných cirkví (CCEO).

Starosť o spásu duší podnietila Petrovho nástupcu „poskytnúť biskupom tento dokument reformy“ v záležitosti káuz nulity manželstva, píše Svätý Otec. Vysvetľuje, že v nadväznosti na svojich predchodcov a pokračujúc v práci začatej mimoriadnou synodou o rodine v minulom roku vytvoril za týmto účelom odbornú študijnú komisiu na prípravu reformy, pričom princíp nerozlučiteľnosti manželského zväzku zostáva nemenný. Pripomína, že manželstvo je „jadrom a počiatkom kresťanskej rodiny“ a že účelom tohto dokumentu nie je podporovať „nulitu manželstva, ale urýchliť procesy“.

Je to aj kvôli „veľkému množstvu veriacich,“ píše pápež, „ktorí, aj keď chcú zadosťučiniť vlastnému svedomiu, nemajú prístup k právnym štruktúram Cirkvi, či už kvôli morálnej alebo fyzickej vzdialenosti.“  Ide tu teda o „rýchlejšie a dostupnejšie procesy“ - ako to žiadala aj nedávna Synoda o rodine -, aby sa predišlo tomu, žeby „srdce veriacich, ktorí očakávajú vyjasnenie svojho stavu, zostalo dlho sužované temnotou pochybností“ - objasňuje pápež František.

Kauzy nulity budú naďalej posudzované súdnou cestou, a nie administratívnym spôsobom, aby sa tak „v maximálnom stupni chránila pravda o posvätnom zväzku“. Čo sa týka rýchlosti, prechádza sa k jednému rozsudku v prospech exekutívnej nulity, teda už nebudú musieť byť dva zhodné rozsudky. Je ustanovený jeden sudca, vždy klerik, zodpovedný biskupovi, pričom samotný biskup je sudcom pre veriacich, ktorí mu prináležia. To v prípade, ak nebolo možné ustanoviť kolégiový tribunál. Z tohto vyplýva nevyhnutnosť toho, aby ako „vo veľkých, tak i v malých diecézach“, biskup stanovil zmeny cirkevných štruktúr a neprenechal súdnu funkciu v manželských záležitostiach úradom kúrie úplným delegovaním.

Okrem toho sa k súčasne platnému dokumentačnému procesu pridáva aj kratší proces „v prípadoch, keď je deklarovaná nulita manželstva podoprená osobitne zjavnými argumentmi,“ napríklad, keď sú žiadosti podané oboma manželmi alebo so súhlasom toho druhého. Aby zostal zachovaný princíp nerozlučnosti manželstva aj pri skrátenom procese, bude sudcom sám biskup, ktorý je „garantom katolíckej jednoty vo viere a v disciplíne.“

Ako sa ďalej uvádza v motu proprio, má byť obnovené odvolanie sa na metropolitné sídlo ako „charakteristické znamenie kolegiality v Cirkvi“. Pápež František sa obracia aj na biskupské konferencie, ktoré „majú byť predovšetkým motivované apoštolskou túžbou priblížiť sa jednotlivým veriacim“ a rešpektovať „právo biskupov organizovať súdnu moc vo vlastnej partikulárnej cirkvi“.

Je ďalej potrebné mať na zreteli bezodplatnosť súdnych konaní, „aby Cirkev, predstavujúc sa veriacim ako veľkorysá matka, vo veci tak úzko súvisiacej so spásou duší, prejavovala nezištnú Kristovu lásku, ktorou sme všetci boli zachránení“. Zostáva v platnosti odvolanie sa na Tribunál Apoštolskej stolice alebo na Rímsku rotu, „v úcte voči starobylému súdnemu princípu, aby sa posilňovalo puto medzi Petrovou stolicou a partikulárnymi cirkvami“.

Svätý Otec nariaďuje, že zmeny v príslušných kánonických kódexoch sa vykonajú ku dňu 8. decembra 2015, teda presne o tri mesiace od dnešného publikovania dokumentov. Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus uvádza nové znenie príslušných kánonov CIC 1671 až 1691, obdobne sa v motu proprio Mitis et misericors Iesus uvádza nové znenie kánonov CCEO 1357 až 1377, ktoré nahradí pôvodné kánony. Oba apoštolské listy motu proprio Svätého Otca Františka nesú dátum 15. augusta 2015. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.