2015-09-01 16:30:00

Visi kunigai galės per Gailestingumo jubiliejų atleisti aborto nuodėmę


Visi kunigai galės per Gailestingumo jubiliejų atleisti nuo aborto nuodėmės

Visi tikintieji, trokštantys atleidimo, galės pelnyti visuotinius atlaidus per Gailestingumo jubiliejų. Apie tai patikino popiežius Pranciškus rugsėjo 1-sios laiške arkivyskupui Rino Fisichella, paryškindamas kai kuriuos punktus, kurie, anot jo, yra svarbūs, idant Šventieji Metai visiems tikintiesiems taptų tikra proga pažinti Dievo gailestingumą. Pranciškus palinkėjo, kad iš arti gyvai patirtas Tėvo artumas būtų kaip prisilietimas prie Jo švelnumo, kiekvieno tikėjimas atgytų ir liudijimas taptų kaskart vis tikresnis.

Popiežius paminėjo sąlygas, kuriomis vyskupijų tikintieji galės pelnyti atlaidus, atlikdami piligrimystę į savo katedrą, šventoves arba Romą ir žengdami pro Šventąsias duris. Jis prisiminė ir daugelį kitų žmonių, kuriems įvairios aplinkybės arba kliūtys neleidžia pelyti atlaidų taip, kaip eiliniams tikintiesiems. Popiežius patikslino kaip atlaidus galės pelnyti ligoniai ir seneliai, didelį dėmesį paskyrė kaliniams, visus paskatino vykdyti gailestingumo darbus, priminė maldos už mirusius svarbą, suteikė ypatingus įgaliojimus viso pasaulio kunigams, kad galėtų atleisti aborto nuodėmę, prisiminė ir tikinčiuosius, lankančius šv. Pijaus X brolijos kunigų aptarnaujamas bažnyčias, nurodydamas, kad šių kunigų per išpažintį suteikiamas išrišimas bus galiojantis ir teisėtas.

Vyskupijų tikintieji kviečiami atlikti trumpą piligrimystę link Šventųjų durų su giliu tikro atsivertimo troškimu. Svarbu, kad šis momentas būtų palydimas atliekama išpažintimi, dalyvavimu Mišiose ir mąstymu apie Dievo gailestingumą, Tikėjimo išpažinimu ir malda už popiežių ir jo intencijomis.

Link Gailestingumo durų keliauti negalintys ligoniai ir seneliai, savo ligą ir kančią išgyvenantys kaip artumo su Viešpačiu patirtį, kviečiami priimti Komuniją arba taip pat per socialines komunikavimo priemones dalyvauti Mišiose ir bendruomeninėje maldoje.

Kaliniai, kuriems jubiliejai visuomet suteikdavo progą sulaukti amnestijos, galės pelnyti atlaidus kalėjimo koplyčiose ir kaskart kai žengs pro celės duris kreipdamiesi į Tėvą mintimis ar malda, tarsi žengtų pro Šventąsias duris. Dievo gailestingumas, galintis perkeisti žmonių širdis, taip pat grotas gali perkeisti laisvės patirtimi, parašė laiške popiežius.

Jubiliejaus atlaidus taip pat bus galima pelnyti atliekant konkrečius gailestingumo darbus kūnui ir sielai, pagal Jėzaus mokymą. Visi tikintieji, pirmu asmeniu atliekantys vieną ar kitą gailestingumo darbą be jokios abejonės pelnys visuotinus atlaidus Tėvo, kuris nieko neatmeta, meilės galia.

Laiške arkivyskupui Fisichella, Naujojo evangelizavimo Popiežiškosios tarybos pirmininkui, kuris yra pagrindinis Gailestingumo jubiliejaus organizatorius, Šventasis Tėvas su ypatingu ganytojišku jautrumu rašo apie plačiai paplitusią aborto dramą, kurią pavadino egzistencine ir moraline šiuolaikinės visuomenės drama. Kai kas šią dramą išgyvena paviršutiniškai, tarsi nesuprastų aborto gilaus blogio. Daugelis kitų, nors ir laiko abortą pralaimėjimu, tvirtina nematantys kito kelio. Popiežius ypač prisiminė abortą atlikusias moteris, pareiškė gerai žinąs apie įtaką, vedančią prie tokio sprendimo, atviravo, jog yra sutikęs daug moterų, kurių širdyse išliko sunkaus ir skausmingo sprendimo žaizdos.

Tai, kas įvyko, yra giliai neteisinga, tačiau jau vien to supratimas gali būti dingstimi neprarasti vilties. Dievo atleidimo negalima paneigti tiems, kurie gailisi ir nuoširdžiai eina atlikti sakramentinės išpažinties, norėdami susitaikyti su Tėvu. Būtent todėl nusprendžiau suteikti visiems kunigams per Jubiliejaus metus galią atkleisti nuo aborto nuodėmės visiems, kas nusidėjo ir gailėdamiesi prašo atleidimo, parašė laiške Pranciškus. Popiežius, beje, paragino kunigus gerai pasiruošti šiam svarbiam uždaviniui.

Aptaręs priežastis, paskatinusias legitimuoti Šv. Pijaus X brolijos kunigų suteikiamą išrišimą, popiežius Pranciškus pridūrė esąs tikras, jog netolimoje ateityje bus galima atkurti pilnutinę vienybę su Brolijos kunigais ir vadovais.

Pasirengimą neeiliniam Gailestingumo jubiliejui popiežius Pranciškus pavedė Gailestingumo Motinos užtarimui. Šventieji Gailestingumo metai prasidės gruodžio 8 dieną ir tęsis iki 2016 metų  Kristaus Visatos valdovo iškilmės. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.