2015-08-31 16:33:00

Rugsėjo 1-oji - Maldos už rūpinimąsi kūrinija diena


Lietuvos katalikų interneto tarnyba informuoja, kad šią savaitę katalikų knygynuose jau bus galima rasti popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si' - apie rūpinimąsi bendraisiais namais“ tekstą lietuvių kalba, išleistą atskira knygele.

 

Krikščionių malda drauge su Kūrinija

Tėve, šloviname Tave drauge su visais kūriniais, kilusiais iš Tavo visagalės rankos. Jie yra Tavo, pilni Tavo artumo ir Tavo švelnumo. Būk pašlovintas!

Jėzau, Dievo Sūnau, per Tave visa buvo sukurta. Marijos įsčiose priėmei žmogaus pavidalą, tapai šios žemės dalimi ir žvelgei į šį pasaulį žmogaus akimis. Dabar esi gyvas kiekviename kūrinyje savo, Prisikėlusiojo, garbėje. Būk pašlovintas!

Šventoji Dvasia, Tu savo šviesa kreipi šį pasaulį į Tėvo meilę ir lydi kūrinijos dejones; Tu gyveni ir mūsų širdyse, įkvėpdama daryti gera. Būk pašlovinta!

Viešpatie Dieve, Vienintelis Trejybėje, nuostabi begalinės meilės bendryste, išmokyk mus kontempliuoti Tave visatos grožyje, kur viskas mums byloja apie Tave. Pažadink mūsų gyrių ir dėkingumą už kiekvieną Tavo sukurtą būtybę. Apdovanok mus malone jausti glaudų ryšį su viskuo, kas esti.

Meilės Dieve, parodyk mūsų vietą šiame pasaulyje, kad būtume Tavo meilės įrankiai visoms šios žemės būtybėms, nes Tu nė vienos iš jų neužmiršti.

Apšviesk tuos, kuriems priklauso valdžia ir pinigai, kad jie nenupultų į abejingumo nuodėmę, kad mylėtų bendrąjį gėrį, padėtų vargšams ir rūpintųsi mūsų gyvenamu pasauliu. Vargdieniai ir žemė šaukia: Viešpatie, apgaubk mus savo galia ir šviesa, kad saugotume visokią gyvybę, kad parengtume geresnę ateitį, kad ateitų Tavo Karalystė, teisingumo, taikos, meilės ir grožio Karalystė. Būk pašlovintas! Amen

(iš Enciklikos Laudato si’)
All the contents on this site are copyrighted ©.