2015-08-25 16:15:00

Dievo Tarnas Jonas Paulius I: Skleisti į visas puses Kristaus išganančią žinią


Rugpjūčio 26 dieną 1978 metais Romoje konklava išrinko kardinolą Albino Luciani naujuoju apaštalo šv. Petro sosto įpėdiniu po pal. Pauliaus VI mirties. 65 metų amžiaus Luciani, buvęs Italijos vyskupų konferencijos vicepirmininkas, tapo trečiuoju XX amžiaus popiežiumi iš Venecijos patriarchato po šv. Pijaus X ir šv. Jono XXIII. Ką tik išrinkus popiežiumi Luciani pasisakė konklavos dalyviams, kad vadinsis dviejų savo pirmtakų Jono XXIII ir Pauliaus VI vardais. Popiežiaus Jono Pauliaus vardas buvo naujovė kardinolams, Bažnyčiai ir pasauliui. Su sau būdinga nedrąsia šypsena Luciani paaiškino, jog pontifikate žada tęsti dviejų savo pirmtakų per Vatikano II Susirinkimą pradėtą Bažnyčios atsinaujinimo procesą, tačiau nuolankiai pripažino, kad savęs nelaiko lygiu pirmtakams: „Neturiu tokios širdies išminties, kaip popiežius Jonas, ar pasirengimo ir kultūros, kaip popiežius Paulius, tačiau esu jų vietoje, turiu stengtis tarnauti Bažnyčiai“, pasakė Jonas Paulius I per pirmąjį sekmadienio vidudienio maldos susitikimą šv. Petro aikštėje, drauge paprašęs tikinčiųjų, kad popiežiaus tarnystėje jį paremtų malda.

Nuolankumas ir tarnystė buvo dvi gairės, kuriomis Luciani vadovavosi visą gyvenimą, kunigaudamas ir vyskupaudamas Italijos šiaurės rytų parapijose ir vyskupijose, tačiau tikinčiųjų maldos naująjį apaštalo šv. Petro įpėdinį lydėjo neilgai. Jonas Paulius I nelauktai mirė po 33 dienų, rugsėjo 28 dieną ir, kaip retai katalikų Bažnyčios istorijoje, dar tais pačiais 1978 metais Romoje susirinko nauja Konklava, spalio 16 dieną išrinkusi Krokuvos arkivyskupą Karolį Wojtylą, pasivadinusį pagal pirmtaką Jonu Pauliumi II.

Luciani pontifikatas nepaliko gilesnių pėdsakų, tačiau atvėrė kelią naujajam popiežiui iš Lenkijos su Visuotine Bažnyčia „irtis į gilumą“. Be kitų tikrai negausių pontifikato darbų paminėtinas Romos vyskupo Jono Pauliaus I rugsėjo 1 dienos laiškas, kuriuo jis paskyrė Miuncheno ir Freisingo arkivyskupą kardinolą Ratzingerį, būsimą popiežių Benediktą XVI, savo ypatinguoju atstovu į Marijinį kongresą Gvajakilyje, Ekvadore. Skyrimo dokumente Jonas Paulius I pasidžiaugė, kad ypatingas kongreso dėmesys bus skirtas dviejų pal. Pauliaus VI magisteriumo dokumentų pagilinimui: „Marialis cultus“ apie marijinio pamaldumo ugdymą ir „Evangelii nuntiandi“ apie evangelizavimą šiuolaikiniame pasaulyje. Reikšminga, jog šių dviejų dokumentų aktualumą taip pat mūsų laikams jau nekartą yra priminęs popiežius Pranciškus. Geidautina, rašė skyrimo laiške kardinolui Ratzingeriui Dievo tarnas Jonas Paulius I, kad kongreso rezultatai būtų dvigubi: padaugintų nuoširdų pamaldumą į Dievo Motiną ir didesnį troškimą skleisti į visas puses Kristaus išganančią žinią.

Albino Luciani, popiežius Jonas Paulius I, tituluojamas Dievo tarnu. Belluno Feltre vyskupijoje pradėta beatifikacijos byla 2006 metais perduota Šventųjų skelbimo kongregacijai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.