2015-08-16 16:48:00

Anjel Pána s pápežom Františkom: Eucharistia nám umožňuje konať tak ako Ježiš


Vatikán 16. augusta – Poludňajší príhovor veriacim zhromaždeným vo Vatikáne na modlitbu Anjel Pána venoval Svätý Otec František téme Eucharistie ako Chleba života, pokrmu, ktorým sa zjednocujeme s Ježišom. S poukázaním na reálnu Ježišovu prítomnosť vo sviatosti jeho Tela a Krvi pápež František vysvetlil, že sýtiť sa Ježišom a prebývať v ňom prostredníctvom prijímania Eucharistie znamená už tu na zemi začiatok neba. Znamená to nadobudnúť Ježišovo srdce a konať v zhode s tým ako konal on.

Po modlitbe Anjel Pána na diaľku pozdravil saleziánsku mládež, ktorá práve v dnešný deň 200. výročia narodenia svätého dona Bosca slávila v jeho rodisku neďaleko Turína vyvrcholenie týždňového medzinárodného stretnutia mladých z 53 krajín.

Plné znenie príhovoru pred modlitbou Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Počas týchto nedieľ nám liturgia predkladá z Jánovho evanjelia Ježišovu reč o Chlebe života, ktorým je on sám a ktorým je aj sviatosť Eucharistie. Dnešný úryvok (Jn 6,51-58), ktorý predstavuje poslednú časť tejto reči, hovorí o niektorých spomedzi ľudu, ktorí sa pohoršujú, pretože Ježiš povedal: «Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň» (Jn 6,54). Úžas poslucháčov je pochopiteľný; Ježiš totiž používa štýl typický pre prorokov, aby vyvolal v ľuďoch – a aj v nás – otázky a nakoniec aby vyprovokoval rozhodnutie.

Predovšetkým otázky: čo znamená jesť Ježišovo telo a piť jeho krv? Je to iba obraz, spôsob vyjadrenia, symbol, alebo to poukazuje na niečo reálne? Aby sme dali odpoveď je potrebné vycítiť, čo sa odohráva v Ježišovom srdci, keď láme chleby pre vyhladnutý ľud. Vediac, že bude musieť pre nás zomrieť na kríži, Ježiš sa stotožňuje s tým rozlámaným chlebom, s ktorým sa delí, a tento sa pre neho stáva „znamením“ tej obety, ktorá ho čaká. Tento proces má svoj vrchol pri Poslednej večeri, kde sa chlieb a víno reálne stávajú jeho Telom a Krvou. Je to Eucharistia, ktorú nám Ježiš zanecháva s presným cieľom: aby sme sa mohli stať s ním jedno. Hovorí totiž: «Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom» (v. 56). Toto „ostávať“: Ježiš v nás a my v Ježišovi. Prijímanie je asimiláciou: tým, že ho jeme, stávame sa ako On. Ale toto si vyžaduje naše „áno“, naše priľnutie vierou.

Občas počuť ohľadom svätej omše túto námietku: „Ale na čo omšu? Ja idem do kostola vtedy, keď to sám cítim, alebo lepšie sa mi modlí osamote.“ Ale Eucharistia nie je súkromnou modlitbou alebo nejakou krásnym duchovným zážitkom, nie je to nejaká jednoduchá spomienka na to, čo Ježiš urobil pri Poslednej večeri. My hovoríme, aby sme dobre chápali, že Eucharistia je „pamiatkou“, čiže gestom, ktoré aktualizuje a sprítomňuje udalosť Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania: chlieb je reálne jeho Telom, darovaným pre nás, víno je reálne jeho Krvou, vyliatou za nás.

Eucharistia je sám Ježiš, ktorý sa nám kompletne darúva. Sýtiť sa ním a prebývať v ňom prostredníctvom eucharistického prijímania, ak to robíme s vierou, nám premieňa život, premieňa ho na dar Bohu a bratom. Sýtiť sa tým „Chlebom života“ znamená vstúpiť do súladu s Kristovým srdcom, asimilovať, vstrebať do seba jeho rozhodovanie, jeho myslenie, jeho správanie. Znamená to vstúpiť do dynamiky lásky a stať sa ľuďmi pokoja, ľuďmi odpúšťania, zmierenia, solidárneho delenia sa. Tie isté veci, aké robil Ježiš.

Ježiš uzatvára svoju reč týmito slovami: «Kto je tento chlieb, bude žiť naveky» (Jn 6,58). Áno, žiť v skutočnom spoločenstve s Ježišom na tejto zemi nám už dáva prejsť zo smrti do života. Nebo sa začína práve v tomto spoločenstve s Ježišom.

A v nebi nás očakáva Mária, naša Matka – včera sme slávili toto tajomstvo. Ona nech nám vyprosí milosť, aby sme sa vždy s vierou sýtili Ježišom, Chlebom života.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Po modlitbe Anjel Pána a udelení apoštolského požehnania Svätý Otec oslovil jednotlivé prítomné skupiny. Na diaľku osobitne pozdravil saleziánsku mládež, ktorá práve v tých chvíľach prežívala v rodisku svätého don Bosca Colle don Bosco neďaleko Turína vyvrcholenie medzinárodného stretnutia „SYM don Bosco 2015“ s päťtisícovou účasťou mladých z 53 krajín.

„S osobitným pozdravom sa obraciam na početných mladých zo Saleziánskeho mládežníckeho hnutia, zhromaždených v Turíne na miestach sv. Jána Bosca pri slávení dvojstoročnice jeho narodenia. Povzbudzujem ich, aby prežívali vo svojej každodennosti radosť evanjelia, aby tak vo svete prebúdzali nádej.“ -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.