2015-08-15 15:29:00

Pranciškaus sveikinimai Žolinės proga. Užuojauta sprogimo Kinijoje aukoms


Bažnyčiai švenčiant Marijos Dangun Ėmimo iškilmę, Žolinę, popiežius Pranciškus šv. Petro aikštėje, Vatikane, vedė papildomą vidudienio maldą – pirmą kartą po 61 metų pauzės. Šventojo Sosto statistika byloja, kad paskutinį kartą Žolinės iškilmės proga Viešpaties Angelo maldą šv. Petro aikštėje kalbėjo Pijus XII 1954 metais.

Šiandien Bažnyčia švenčia vieną iš svarbiausių švenčių skirtų palaimintajai Mergelei Marijai: jos paėmimą į Dangų. Baigiant savo žemiškąją kelionę Kristaus Motina siela ir kūnu pakilo į Dangų, kitaip tariant, į amžinojo gyvenimo šlovę, pilnoje bendrystėje su Dievu, - sakė Pranciškus. Jis priminė, kad šeštadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Luką pasakoja apie Mariją, kuri pradėjusi Jėzų per Šventosios Dvasios veikimą, nuvyksta pas senyvo amžiaus giminaitę Elžbietą, kuri taip pat stebuklingai pradėjo laukti sūnaus. Judviejų susitikime, pilname Šventosios Dvasios, Marija išreiškia savo džiaugsmą „Magnificat“ giesmėje, nes suprato didžių dalykų, kurie realizuojasi jos gyvenime, reikšmę: per ją išsipildo jos tautos laukimas.

Bet Evangelija, - tęsė popiežius, - mums parodo patį didžiausią Marijos didybės ir palaiminimo motyvą: šis motyvas yra tikėjimas. Elžbieta ją pasveikino žodžiais – „laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“. Tikėjimas yra visos Marijos istorijos širdis. Ji buvo tikinti, didi tikinčioji, ji žino ir pasako, kad istorijoje vyrauja galingųjų prievarta, turtingųjų puikybė, išpuikusių arogancija. Tačiau Marija tiki ir skelbia taip pat, kad Dievas nepalieka savo vaikų vienų, kuklių ir neturtingų, jiems pagelbsti su gailestingumu, su rūpesčiu, nuversdamas galinguosius nuo jų sostų. Toks yra mūsų Motinos tikėjimas, toks yra Marijos tikėjimas, - pakartojo Šventasis Tėvas.

Dievo Motinos giesmė leidžia nujausti jos istorijos prasmę: jei Dievo gailestingumas yra istorijos variklis, tai negalėjo patirti kapo sugedimo ta, kuri pagimdė Gyvybės Viešpatį. Ir tai liečia ne vien Mariją. Visagalio per ją padaryti dideli dalykai giliai paliečia ir mus, kalba apie mūsų kelionę gyvenime, primena mūsų laukiantį kelio tikslą: Tėvo namus. Mūsų gyvenimas, Dangun paimtos Marijos šviesoje, nėra beprasmis klaidžiojimas, tačiau piligrimystė, kuri, nepaisant visų kančių ir neaiškumų, turi tikslą: Tėvo namus, kur esame laukiami su meile. Gražu apie tai galvoti: turime Tėvą, kuris mūsų laukia su meile, kad mūsų Motina Marija jau yra ten ir mūsų laukia su meile.

Marija, Marijos švytintis veidas yra Dievo ženklas savajai tautai. Kaip Bažnyčios nariai, pasak popiežiaus, esame skirti dalintis šlove su mūsų Motina, nes, ačiū Dievui, ir mes tikime Kristaus auka ant kryžiaus ir per krikštą esame įterpti į išgelbėjimo slėpinį.

Šiandien visi melskime Marijos, kad, atsiveriant mūsų keliui šioje žemėje, ji pažvelgtu į mus gailestingomis akimis, nušviestų kelią, parodytų tikslą, ir po šios tremties parodytų Jėzų, savo įsčių palaimintą vaisių. Pasakykime kartu – „O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!“, pakvietė popiežius šv. Petro aikštėje buvusius maldininkus ir piligrimus.

*

Sukalbėjus Viešpaties Angelo maldą popiežius paminėjo didelę Kinijoje, Tianjin mieste įvykusią tragediją. Šio miesto jūrų uoste, industrinėje zonoje, rugpjūčio 12 dienos vakare kilo gaisras, o vėliau, beveik vidurnaktį, įvyko didžiulis sprogimas, susijęs su dideliu kiekiu chemiškai aktyvių medžiagų, kurios ten buvo sandėliuojamos. Sprogimas nuniokojo didelį jūrų uosto plotą, o jo sukurta oro banga išdaužė langus dviejų kilometrų spinduliu. Šeštadienį kinų žinių agentūra „Xinhua“ rašė, kad žuvusių skaičius pasiekė 85, tarp jų virš dvidešimties gaisrininkų, dar virš septynių šimtų asmenų buvo sužeista, trisdešimt labai sunkiai. Be stogo liko apie šeši tūkstančiai žmonių, kurie dabar laikinai prisiglaudė mokyklose. Ekonominiai nuostoliai taip pat didžiuliai – sprogimas nuniokojo apie du tūkstančius biurų ir parduotuvių. Be viso to, teritorija taip pat buvo užteršta chemiškai.

Galvoju šiuo metu, - šeštadienio vidudienį sakė Pranciškus, - apie Tianjin miesto žmones. (...) užtikrinu savo maldą už praradusius gyvybę ir už visus, kuriuos palietė ši nelaimė. Viešpats juos tepaguodžia ir teparemia tuos, kurie stengiasi palengvinti jų kančias.

*

Dar kartą kreipdamasis į Romos gyventojus ir piligrimus popiežius pasiūlė jiems apsilankyti Didžiojoje Marijos bazilikoje, kur yra Dievo Motinos „Salus Populi Romani“ ikona. „Tai būtų gražus poelgis“, - pasakė Šventasis Tėvas. Galima priminti, kad jis pats visada prie jos pasimelsdavo išvykdamas į keliones ir grįždamas iš jų, taip pat keliomis kitomis progomis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.