2015-08-10 16:06:00

Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia


Listem skierowanym do przewodniczących Papieskich Rad „Iustitia et Pax” i ds. Popierania Jedności Chrześcijan Ojciec Święty ustanowił Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia. Będzie on obchodzony 1 września, tak jak ma to już miejsce w Kościele prawosławnym. Inspirację do jego ustanowienia Papież zaczerpnął bowiem z prawosławnego patriarchatu Konstantynopola. Kierował się, jak pisze, troską patriarchy Bartłomieja o przyszłość stworzenia i sugestią wysuniętą przez jego przedstawiciela na prezentacji encykliki Laudato si’, metropolitę Joannisa Zizioulasa.

Do tego właśnie dokumentu nawiązuje Franciszek w liście do kardynałów Petera Turksona i Kurta Kocha. Podkreśla, że jako chrześcijanie mamy dać wkład w przezwyciężenie kryzysu ekologicznego przeżywanego przez ludzkość, czerpiąc z naszego duchowego bogactwa motywację do troski o stworzenie. Bowiem dla wierzących w Chrystusa „duchowość nie jest odłączona od ciała ani też od natury czy realiów tego świata, ale żyjemy z nimi i w nich, w jedności ze wszystkim, co nas otacza” (Laudato si’, 216). Kryzys ekologiczny wzywa ich do „nawrócenia ekologicznego, które wiąże się z rozwijaniem wszystkich konsekwencji ich spotkania z Jezusem w relacjach z otaczającym ich światem” (tamże, 217).

Doroczny Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia będzie dla wierzących, jak pisze Ojciec Święty, okazją do umocnienia w powołaniu, by  strzec stworzenia. Pozwoli też dziękować za nie Bogu, prosić Go o pomoc w ochronie stworzenia i o przebaczenie grzechów popełnionych względem otaczającego nas świata. „Obchodzenie tego Dnia pod tą samą datą, co Kościół prawosławny, będzie sposobnością, by dać świadectwo coraz większej jedności z braćmi prawosławnymi – dodaje Papież. – Żyjemy w czasach, gdy wszyscy chrześcijanie stają wobec tych samych ważnych wyzwań, na które, aby być wiarygodni i skuteczni, musimy dawać wspólne odpowiedzi”.

Stojącego na czele Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” kard. Turksona Franciszek prosi, by zapoznał z ustanowionym Dniem Modlitwy za Ochronę Stworzenia komisje sprawiedliwości i pokoju w poszczególnych episkopatach, jak też różne krajowe i międzynarodowe organizacje ekologiczne. Natomiast kard. Koch, kierujący watykańską dykasterią ds. ekumenizmu, ma nawiązać kontakty z patriarchatem Konstantynopola i innymi chrześcijanami, aby obchody tego dnia były znakiem naszej jedności. Zatroszczy się on też o koordynację z podobnymi inicjatywami Światowej Rady Kościołów.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.