2015-08-04 19:08:00

Pranciškus: Patarnavimas prie altoriaus – tikėjimo ir artimo meilės mokykla


Antradienio pavakare popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje meldėsi kartu su keliais tūkstančiais ministrantų – Mišioms patarnaujančių berniukų ir mergaičių – dalyvaujančių visą šią savaitę Romoje vykstančiame tarptautiniame susitikime, kurio tema: „Štai aš, siųsk mane“ (Iz 6,8). Susitikimą surengė ministrantus vienijanti organizacija, žinoma lotynišku pavadinimu „Coetus internationalis ministrantium“. Ši organizacija buvo įkurta 1960 m. Pirmiausia ji vienijo ministrantus vokiškai kalbančiose Europos šalyse – Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje. Šiandien jai taip pat priklauso ministrantai daugelyje kitų šalių.

Jau antradienį po vidudienio ministrantai pradėjo rinktis į Šv. Petro aikštę. 16 val. prasidėjo susitikimo programa su malda, giesme, organizatorių pasisakymais ir dalyvių liudijimais. Dalyvius pasveikino šiuo metu ministrantų organizacijai vadovaujantis vyskupas iš Serbijos Laszlo Nemet. Buvo pristatyta ir keturiasdešimties ministrantų grupė iš Lietuvos.

Susitikimui įsibėgėjus, 18 val. į Šv. Petro aikštę atvyko popiežius Pranciškus. Prasidėjo Šventojo Tėvo vadovaujami mišparai. Homilijoje Šventasis Tėvas sakė, jog ministrantai, patarnaudami prie altoriaus, būdami arti Jėzaus Eucharistijoje, yra kviečiami atsiverti kitiems, keliauti kartu su kitais. Ministrantai renkasi nelengvai pasiekiamus tikslus, bet ir semiasi iš Jėzaus artumo jėgų tiems tikslams pasiekti. Pasak popiežiaus, tikras džiaugsmas  kai žmogus sugeba pripažinti, kad jis yra mažas ir silpnas, bet kartu žino, jog jis gali iš Jėzaus pasisemti jėgų ir su juo leistis į didžiąją gyvenimo kelionę.

Popiežius atkreipė dėmesį į mišparuose skaitytą ištrauką iš pranašo Izaijo knygos. Izaijas suvokia savo nevertumą ir menkumą, tačiau Viešpats jam ištiesia ranką, jam, prislėgtam nuodėmės, padeda atsitiesti, nuvalo jį ugnimi. Taip, kad išgirdęs Viešpaties klausimą „kas gi galėtų būti jo pasiuntinys“, Izaijas drąsiai taria: „Štai aš, siųsk mane“. Šie žodžiai, beje, yra ir Romoje vykstančio ministrantų susitikimo šūkis.

Jums, - sakė popiežius ministrantams, - pasisekė labiau nei Izaijui, nes Eucharistijoje jūs labai artimai bendraujate su Jėzumi. Jūs jį susitinkate ne aukštame soste, bet Eucharistijos duonoje ir vyne. Kaip Izaijui, taip ir jums Dievas pirmas ištiesia ranką. Jis jus iš meilės sukūrė. Jis Krikšto sakramentu jus padarė naujais kūriniais. Jis kantriai laukia, kad atsilptumėte į jo iniciatyvą. Jis dovanoja atleidimą visiems kas nuolankiai jo prašo. Jei nesipriešinsime jo veikimui, ji palies mūsų lūpas savo gailestingos meilės liepsna ir padarys mus vertais  ją nešti mūsų broliams.

Popiežius dėkojo ministrantams už jų tarnystę, kuri pirmiausia jiems patiems yra tikėjimo ir artimo meilės mokykla; prašė iš Eucharistinio Jėzaus artumo semtis įkvėpimo artimam bendravimui su juo maldoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.