2015-07-21 14:14:00

Апел на Светия Престол към ООН за правата на възрастните


„Във време, в което възрастните хора „са изоставени" от обществото, повече от важно е нашите усилия да са насочени към насърчаване на политика и образователни системи, които предлагат алтернативен подход към доминиращата култура на „отхвърляне“, която съди за стойността на човешкото същество само по онова, което произвежда“. Това е един от акцентите в декларацията на Светия Престол към ООН от 16 юли, в която изразява задоволство от участието в 6-та сесия на Отворената работна група към ООН, в общата дискусия „Действащи международни рамкови споразумения за човешките права на възрастните и определяне на съществуващи пропуски на международно ниво“.

Светият Престол изказва благодарност за непоколебимата ангажираност на председателя на отворената работна група, от първата си сесия през 2011 г. до сега. В текста се изказва уверение, „че ватиканската делегация остава ангажирана с насърчаването и защитата на човешките правата и присъщото на възрастните вродено достойнство, както и за премахване на всички форми на дискриминация, основана на възрастта“. „Тази дискусия е особено уместна в момент, когато възрастните са изоставени, не само в аспект на материална несигурност, но често и са принудени да се чувстват в тежест на обществото“. Документът цитира думите на Папа Франциск: „Ужасяващо е да се види как възрастните са отхвърлени…никой няма смелостта да го признае открито, но е така!“

Статистиките в Западна Европа сочат, че настоящият век, е белязан от увеличаване на средната възраст, броят на децата се намалява, а броят на възрастните се увеличава. Понастоящем 700 милиона, или 10 % от световното население е на повече от 60-годишна възраст. Според предвижданията, до 2050 този брой ще се удвои, достигайки 20 % от цялото население.  

Този увеличаващ се дисбаланс е огромно предизвикателство към съвременното общество. Факт, който увеличава натиска върху здравеопазването и системата за социални грижи.

Предоставяйки тези цифри, делегацията на Светия Престол иска да привлече вниманието към нуждите и потребностите на възрастните жени, които често са пренебрегнати. Ето защо, тъй като с нарастване броя на по-възрастните, нараства и средната продължителност на живота, е все по-наложително да се поощри отношение на приемливост и уважение към възрастните, както и по-доброто им интегриране в обществото.

Светият Престол подчертава, че все още човешкият идеал остава възрастните да живеят със своето семейство, с гаранция за ефективна социална помощ, която възрастта или състояние на болест изискват.

От името на Светия Престол, постоянният представител към ООН подчертава необходимостта от търсене на нови механизми, подобни на конвенции, чрез които да се търси разрешение на вече установените пропуски по темата, от предишните сесии. Сред предложените мерки, се споменава и  Мадридския международен план за действие, който би могъл да се приеме с цел спазване на правата на възрастните. Но в същото време се подчертава, че приемането на каквито и да било мерки не биха били ефективни, ако не са допълнени от политика и програми, които да се борят за предотвратяване на причините, поради които не се спазват правата на възрастните.

„Повече от важно е нашите усилия да са насочени към насърчаване на политика и образователни системи, които предлагат алтернативен подход към доминиращата култура на „отхвърляне“, която съди за стойността на човешкото същество само по онова, което произвежда. Ето защо, възрастните често се чувстват ненужни или самотни, само защото са загубили своето място в обществото“, се чете в документа. 

„Възрастните представляват безценен ресурс и основна отправна точка в една епоха, когато много се онези, които търсят своята идентичност и са загубили надежда. Колективната памет на възрастните и богатството от натрупания опит могат да представляват подкрепа „за младите поколения“, така че да не посрещат те сами, битките в живота“. 

 

an / rv
All the contents on this site are copyrighted ©.