2015-07-18 00:00:00

Katalikų ir sekmininkų dialogas: labiau pasitikėti Šventosios Dvasios dovanomis


Romoje pastarosiomis dienomis posėdžiavo Tarptautinio katalikų ir sekmininkų dialogo šeštosios fazės delegatai. Susitikimuose liepos 10-17 dienomis delegatai susumavo pastarųjų kelerių metų dialogo išvadas ir parengė Baigiamąjį dokumentą, kuris bus paskelbtas 2016 metais. Šeštosios fazės delegatai Romoje buvo susirinkęs į penktąją sesiją, kurios bendroji tema buvo Bažnyčios charizmos, jų dvasinė reikšmė. Tarptautinio katalikų ir sekmininkų dialogo dalyvius paskiria Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba ir pagrindinės Sekmininkų Bažnyčios, jų lyderiai.

Dialogo delegatai Romoje ne tik diskutavo,  bet ir meldėsi. Sekmadienį surengė iškylą į Šv. Pauliaus už mūrų baziliką, kurioje, kaip tikima, palaidotas tautų Apaštalas Paulius, prisiminė jo misijų keliones, įskaitant kelionę į Romą, kur jis mirė. Delegatai taip pat aplankė abatijoje prie bazilikos gyvenančią benediktinų bendruomenę. Su dialogo šeštosios fazės dalyviais susitiko Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos vadovai, jos pirmininkas kard. Kurt Koch ir sekretorius vyskupas Brian Farell.

Dialogas, pradėtas 1972 metais, siekia ugdyti katalikų ir sekmininkų tarpusavio pagarbą ir supratimą tikėjimo ir jo praktikavimo klausimais. Pasak posėdžiams Romoje vadovavusio dialogo šeštosios fazės ko-pirmininko vyskupo Burbidge, Raleight katalikų ganytojo iš JAV, delegatų pranešimai, diskusijos ir malda padėjo geriau suprasti, kuriose charizmos sferose sutariama, kuriose ne. Katalikų ganytojas pasidžiaugė, kad kartu su sekmininkais buvo įvardyti pastoracijos uždaviniai ir galimybės. Trokštame kitus pakviesti, kad labiau pasitikėtų mumyse visuomet veikiančios Šventosios Dvasios dovanomis, patikino vyskupas.

Katalikų ir sekmininkų mokymas apie Šventosios Dvasios dovanas, arba charizmas, turi daug bendrų punktų. Abi tradicijos pripažįsta, kad kiekvienas tikintysis yra apdovanotas viena ar daugiau Šventosios Dvasios dovanų, kurių paskirtis auginti Bažnyčią ir tarnauti pasauliui, pasakė kitas Tarptautinio katalikų ir sekmininkų dialogo šeštosios fazės ko-pirmininkas, Cecil Robeck, Dievo Asamblėjų (Assemblies of God) teologas iš JAV. Pasak jo, sprendžiant visiems bendras dabartinės kultūros visuomenei iškeltas problemas turime pasitikėti Šventosios Dvasios pagalba, kad galėtume naudotis charizmomis, leidžiančiomis sąmoningai ir kūrybingai skelbti Jėzaus Kristaus į pasaulį atnešėtą meilės ir atleidimo žinią. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.