2015-07-04 17:17:00

Pranciškus: visi gavome tą patį Krikštą, visi žengiame Jėzaus keliu, visi norime Jėzaus


Penktadienio pavakare popiežius Pranciškus susitiko su Italijos Atsinaujinimo Dvasioje judėjimo atstovais, iš viso per trisdešimčia tūkstančių žmonių, kurie dalyvavo pamaldose, giedojo ir šlovino, o kiek vėliau, prisidėjus popiežiui Pranciškui, klausėsi jo pamokymo, kartu meldėsi. Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį ir į vasaros kaitrą, kurią susitikimo metu kiek nuslopino prapliupęs lietus.

Popiežius Pranciškus kalboje palietė daugelį temų. Visų pirma kvietė nelaikyti katalikų charizmatinio judėjimo atskiru sąjūdžiu, veikiančiu Bažnyčioje greta kitų. Jis priminė pal. popiežiaus Pauliaus VI linkėjimą, kad Charizmatinis atsinaujinimas išnyktų kaip toks, pavirsdamas Sekminių malone visai Bažnyčiai, kaip upė, kuri norėdama būti ištikima savo pašaukimui išnyksta jūroje. Pranciškus pridūrė: jei upė nustoja tekėjusi, vanduo dvokia. Jei Atsinaujinimo Dvasios malonės srovė nesibaigia Dievo meilės vandenyne, o dirba sau, ji nėra iš Jėzaus Kristaus, o Piktojo, melagystės tėvo. Atsinaujinimas yra iš Dievo ir eina link Dievo.

Pranciškus kvietė melstis, kad Šventoji Dvasia lydėtų vienybės ir „sutaikyto skirtingumo“ keliu. Popiežius priminė, kad Bažnyčioje vienintelė nepakeičiamoji yra Šventoji Dvasia ir kad vienintelis Viešpats yra Jėzus, todėl reikia prisivengti lyderių, kurie išpuiksta, nebetarnauja, velnio gundomi pasiduoda puikybei, sukčiavimui, pinigui. Piniginė yra vartai, pro kuriuos ateina Šėtonas. Geidautina, kad Bažnyčioje visos tarnystės būtų ribotos laike. Tai negalioja steigėjams, kuriuos Šventoji Dvasia apdovanoja savita charizma. Popiežius kalbėjo apie kraujo ekumenizmą, kvietė darbuotis vargšų ir stokojančių naudai.

Krikščionys turi kurti pasitikėjimo ir bendradarbiavimo ryšius, reikia „rankų darbo“ santykių, kad visi galėtų melstis kartu, nes malda yra pirmas žingsnis pakeliui į vienybę. Charizmatikai ypač apdovanoti malone melstis už krikščionių vienybę. Tačiau ar gali katalikas melstis su evangeliku, su ortodoksu su liuteronu? Ne tik gali, bet turi kartu melstis, nes visi mes gavome tą patį Krikštą, visi žengiame Jėzaus keliu, visi norime Jėzaus, istorijos tėkmėje visiems įvyko pasidalijimai, dėl daugelio priežasčių, kurios nėra geros. Tačiau kaip tik dabar, kai Šventoji Dvasia leidžia suprasti, kad šie pasidalijimai nepriimtini, kad pasidalijimai yra priešingas liudijimas, turime daryti viską, kad eitume kartu: dvasinio ekumenizmo, maldos ekumenizmo, darbo ekumenizmo keliu, visų kartu meilės darbų, visų kartu Šventojo Rašto skaitymo keliu ... kad visi kartu eitume vienybės link.

Popiežius susitikimą užbaigė malda ir palaiminimu, drauge palinkėjo:

Su Biblijomis, su Dievo Žodžiu, eikite ir skelbkite Jėzaus mums duotą naujieną. Skelbkite vargšams, atstumtiesiems, akliesiems, ligoniams, kaliniams ir visiems vyrams ir moterims. Visi viduje turi Dvasią, prašančią padėti atverti duris, kad galėtų atgyti. Viešpats telydi jus šioje misijoje, visuomet turėkite Bibliją rankose, Evangelijos knygutę kišenėje, su Dievo Žodžiu, eikite pirmyn! (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.