2015-07-04 17:45:00

Pápež František povzbudil charizmatikov vo vytváraní kresťanskej jednoty


Vatikán 4. júla – V sobotu 4. júla pokračovala v Ríme 38. celonárodná charizmatická konferencia v priestoroch Olympijského štadiónu za prítomnosti členov Obnovy v Duchu Svätom z Talianska, hostí z katolíckych charizmatických združení z ďalších krajín, ako aj zástupcov iných kresťanských vyznaní. Po včerajšom modlitbovom ekumenickom koncerte za účasti Svätého Otca priamo vo Vatikáne dnes program na štadióne obsahoval aj akt zverenia sa Panne Márii a eucharistickú poklonu. V rámci modlitby, svedectiev, reflexie nad príspevkami prednášateľov vystúpili viacerí predstavitelia Obnovy v Duchu Svätom v rámci Talianska. Zo zahraničných hostí to boli José Prado Flores, zakladateľ evanjelizačnej školy v Mexiku, Gilberto Gomes Barbosa, predseda Katolíckej fraternity charizmatických spoločenstiev (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships) a ďalší. Zhromaždeniu sa prihovoril aj arcibiskup Nunzio Galantino, generálny sekretár Konferencie biskupov Talianska. Stretnutie na Olympijskom štadióne vyvrcholilo slávením eucharistie, ktorú celebroval kardinál Angelo Comastri, vikár Svätého Otca pre Mesto Vatikán.

Vráťme sa teraz k myšlienkam Svätého Otca zo včerajšieho modlitbového ekumenického podujatia na Námestí sv. Petra. Jeho názov znel: „Cesty jednoty a pokoja – Hlasy v modlitbe za mučeníkov dneška a za duchovný ekumenizmus“. Svätý Otec svoj príhovor viedol z veľkej časti spontánnym spôsobom. Hneď v úvode vyslovil slová vďaky Bohu aj za kvapky vody, ktoré osviežili prítomných na rozpálenom námestí. Vďaka jemnej spŕške dažďa slnko vytvorilo počas modlitbového stretnutia nad hlavami 30-tisíc prítomných oblúk dúhy.

Pápež František hovoril o charaktere Charizmatickej obnovy v duchu skúsenosti kardinála Suenensa, ktorý ju nazval „prúdom milosti“, ktorý by sa mal rozšíriť na celú Cirkev a splynúť s ňou ako rieka pri vstupe do oceánu. Pripomenul priaznivý postoj pápeža Pavla VI. voči Obnove v Duchu Svätom, pričom upozornil aj na nebezpečenstvá, ktorým sa Obnova musí vyhnúť, ako je napr. vytváranie organizovaného hnutia, sústredeného na seba samé. Opäť pri tom citoval slová kardinála Suenensa z roku 1975:

 „«Nie je to špeciálne hnutie, Obnova nie je hnutím vo všeobecnom sociologickom zmysle, nemá zakladateľov, nie je homogénne a zastrešuje veľmi pestrú skutočnosť, je to prúd milosti, obnovené vanutie Ducha na všetkých členov Cirkvi, laikov, rehoľníkov, kňazov a biskupov. Je to výzva pre nás všetkých. Človek sa nezačleňuje do Obnovy, ale skôr Obnova sa stáva našou súčasťou, keď prijímame milosť, ktorú nám ponúka.» Tu kardinál Suenens hovorí o zvrchovanom diele Ducha, ktorý bez ľudských zakladateľov vzbudil prúdenie milosti v roku 1967. Obnovení mužovia a ženy, ktorí keď prijali milosť krstu v Duchu Svätom, ako ovocie tejto milosti dali život združeniam, komunitám zmluvy, školám vzdelávania, evanjelizačným školám, rehoľným kongregáciám, ekumenickým spoločenstvám, spolkom pre pomoc chudobným a núdznym.

Ja sám som zašiel do komunity Kkottongnae pri mojej ceste do Kórey, navštívil som ich aj na Filipínach. Toto prúdenie milosti má dve medzinárodné organizácie uznané Svätou stolicou, ktoré mu slúžia a slúžia všetkým jeho prejavom v celom svete, ICCRS (Medzinárodná služba katolíckej charizmatickej obnovy - International Catholic Charismatic Renewal Services) a Katolícke bratstvo (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships). Toto je tak trochu história, korene.“

Svätý Otec ďalej hovoril o jednote, ktorá neruší rozličnosť, tak ako sa to opisuje v exhortácii Evangelii gaudium pri porovnaní mnohostena s guľovou plochou. Hovoril aj o pokušení týkajúcom sa vedúcich, že sa začnú považovať za nezastupiteľných a zdôraznil, že „jediným nezastupiteľným v Cirkvi je Duch Svätý“ a že „Ježiš je jediný Pán“.

Členov Charizmatickej obnovy pápež František vyzval ku konkrétnej angažovanosti vydávaním svedectva v rodine, na pracovisku, v spoločenskom živote, vo farnostiach, v modlitbových skupinách, spolu so všetkými ostatnými. Požiadal ich aj o to, aby sa „ujali iniciatívy na vytvorenie vzťahov dôvery a spolupráce s biskupmi, ktorí majú pastoračnú zodpovednosť viesť Kristovo telo, včítane Charizmatickej obnovy.“

Za osobitnú úlohu a potenciál charizmatickej obnovy označil ekumenizmus a úsilie o jednotu:    

„Vy charizmatici máte jednu osobitnú milosť modliť sa a pracovať pre jednotu kresťanov, pretože toto prúdenie milosti prechádza všetkými kresťanskými cirkvami, jednota kresťanov je dielom Ducha Svätého a musíme sa modliť spoločne. Duchovný ekumenizmus, ekumenizmus modlitby. – Ale, otče, môžem sa modliť s evanjelikom, s pravoslávnym, s luteránom? – Musíš, musíš! ... Všetci sme prijali ten istý krst, všetci kráčame po Ježišovej ceste...“

O jednote kresťanov hovoril Svätý Otec aj v zmysle tzv. „ekumenizmu krvi“, pričom spomenul viaceré príklady spoločných mučeníkov: nacistami popraveného katolíckeho kňaza i evanjelického pastora pod tou istou gilotínou, egyptských koptov zavraždených na pobreží Líbye, ako aj skupinu ugandských mučeníkov z konca 19. storočia, ktorú tvorili na polovicu katolíci a anglikáni. „Prepáčte, nepohoršite sa, sú to naši mučeníci!“ – povedal pápež František prítomným.

Svätý Otec pozval charizmatické spoločenstvá aj k „organizovaniu seminárov života v Duchu pre bratov, ktorí žijú na uliciach, aj pre bratov, ktorí sú odsúvaní na okraj toľkými utrpeniami života.“

Členov charizmatickej obnovy napokon pápež František pozval na ďakovnú oslavu na Námestí sv. Petra v roku 2017, pri 50. výročí počiatku Obnovy v Duchu Svätom: „Stretneme sa, aby sme poďakovali Duchu Svätému za dar tohto prúdu milosti, ktorá je tu pre Cirkev a pre svet, a aby sme oslavovali tie úžasné veci, ktoré Duch Svätý vykonal v priebehu týchto 50 rokov, keď zmenil životy miliónov kresťanov“. -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.