2015-07-01 09:47:00

Popiežius pasveikino Lietuvos Jaunimo Dienos Alytuje dalyvius


Alytus praėjusį savaitgalį, birželio 27-28 d.d., tapo Lietuvos jaunimo sostine. Birželio 28 d., sekmadienio rytą šventės dalyviai drauge kalbėjo gailestingumo vainikėlį. Paskui iškilminga eisena centrinėje miesto gatvėje, sekdami Jaunimo Dienų kryžių, tikėjimo liudytojai atžygiavo į Rotušės aikštę, kur buvo švenčiamos šv. Mišios. Joms vadovavo Vilkaviškio vysk. Rimantas Norvila. Drauge šv. mišias koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkiv. Pedro Lopez Quintana, Lietuvos kardinolas Audrys Juozas Bačkis, 11 Lietuvos vyskupų ir virš 60 kunigų iš visos Lietuvos.

Algirdas Dauknys:  

Mišių pradžioje visus pasveikino Vilkaviškio vysk. Rimantas Norvila. Lietuvos Jaunimo Dienos dalyviams popiežiaus sveikinimo žodį, pasirašytą Vatikano Valstybės sekretoriaus kard. Pietro Parolin, perskaitė Apaštališkasis nuncijus arkiv. Pedro Lopez Quintana. Sveikinime be kita ko sakoma:

Šventasis Tėvas „nuoširdžiai sveikina visus susirinkusius jaunuolius užtikrindamas, kad širdimi yra kartu su jais ir vienijasi maldoje. Idant jaunuoliai galėtų stiprinti ryšį su Jėzumi ir vis geriau vykdyti Viešpaties mokinių misiją, Jo Šventenybė drąsina visus Lietuvos jaunimo dienų dalyvius atrasti, kad tikėjimas yra jų tikrasis lobis, ir iš naujo atiduoti savo širdis Dievui (pgl. Lk 12, 34). Pavesdamas visus dalyvius ir jų šeimas Mergelės Marijos ir šių Jaunimo dienų globėjo šv. Jono Pauliaus II užtarimui, popiežius Pranciškus mielai suteikia Apaštališkąjį palaiminimą.“

Prie jų arkivyskupas nuotaikingai pridėjo ir savo žodžius: „Iš visos širdies sveikinu jus! Jus sveikinu ir noriu priminti tuos pačius žodžius, kuriuos Šventasis Popiežius Jonas Paulius II mėgo kartoti jaunimui: Esate viltis Bažnyčiai, nė kiek nemažiau kaip visuomenei… Nenustoju tikėti jumis, jaunimu!..“ Paprašė maldų už šv. Tėvą ir jo atstovą-nuncijų.

Lietuvos Jaunimo Dienų pagrindinių mišių pamokslą pasakė Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos pirmininkas vysk. Arūnas Poniškaitis. Pamoksle be kita ko, jis kalbėjo:

„...Ar radote lobį? Joks išmanus įrenginys neparodys, kur yra tavo širdis. Ji yra ten, kur yra tavo svajonės, mintys... Žmogaus širdis veržiasi ten, ko ilgisi. Ji ieško lobio. Dėl šio lobio gali netgi viską palikti (plg. Mt13,44)). Svarbu, kad tai būtų tikras lobis. Kad atrastum lobį-ir patį save- turi leistis į kelionę. Turi išeiti iš savęs... Tai pasirengimo šioms LJD ašis. Jėzus vis sako: „Nebijok“, „Nebūkštaukite“, „per daug nesirūpinkite gyvybe...“ (Lk12,22.29.32). Jis nesako – visai nesirūpinkite... Jėzus kviečia atverti akis... Pažvelkite į paukščius, į lauko gėlę. Atpažinkite grožį paprastume, paprastumo grožį,“-sakė vyskupas Arūnas. „Tai kvietimas išvysti mylintį Dievo žvilgsnį... Tam reikia tyros širdies, vaiko širdies. Tokia tikrai yra kiekviename iš mūsų, net jei kartais pasislėpusi po kokiomis nors apsauginėmis sienomis ar užversta nuoskaudų griuvėsiais...

Dievas mato žmogaus širdį. Kiekviena žmogaus širdis yra jo brangus lobis... Vienintelis Jo interesas yra tai, ką Jis ištarė Jėzaus lūpomis: kad pasiliktume jo meilėje... ir kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų (plg Jn15,9.11).

Tai yra Evangelijos džiaugsmas. Kaip sako pop. Pranciškus: šio „džiaugsmo prisipildo širdys ir gyvenimas visų, kurie sutinka Kristų“ (EG1)... „Džiaugsmas prisitaiko ir kinta, bet visada išlieka bent kaip šviesos spindulys, sklindantis iš asmeninio tikrumo, kad nepaisant visko, esi be galo mylimas“ (EG6).

Šiam džiaugsmui nereikia sudėtingų sąlygų,... nepriklauso nuo brangiai kainuojančių malonumų. Kaip pop. Pranciškus sako apie Evangelijos džiaugsmą: „technologinė visuomenė pridaugino malonumų progų, tačiau jai sunku sužadinti džiaugsmą“... (EG7). Kiekviena diena mums turi didesnę nei aukso vertę, nes suteikia progą atsiverti amžinajam gyvenimui... Amžinasis gyvenimas-tai gyvenimas laimės pilnatvėje... Amžinasis gyvenimas-tai Dievo dovana, kurią galime priimti tik dovanodami save.

Šiais metais ypatingai Dievui dėkojame už mūsų seses ir brolius vienuolius. Atsiliepę į pašaukimą, jie savo būdu liudija, kad Dievas yra mūsų lobis... Dėkojame už jų tikėjimą, už maldą ir įvairią tarnystę... už jų gebėjimą mylėti ir džiaugtis. Per jų maldą ir liudijimą, tepaskatina kiekvieną drąsiai atsiliepti į savo pašaukimą. ...Dėl bendro gėrio. Šiose mišiose, kaip ir kiekvieno sekmadienio mišiose... atverkime jam savo širdis. Tepripildo jas Dievas. Tebūna jis mumyse kaip savo namuose. Tebūna šie namai šviesūs, atviri ir svetingi,- kalbėjo vysk. A. Poniškaitis.

Po šv. mišių vysk. R. Norvila įteikė šv. Raštus ypatingai pasižymėjusiems šiose Jaunimo Dienose ar jų pasirengime. LJD uždarymo programoje koncertavo ir evangelizavo br. Stan Fortuna.

Vakare šv. Benedikto gimnazijoje, kurioje įsikūręs tiek LJD spaudos centras, tiek savanorių būstinė, su savanoriais susitiko Jaunimo pastoracijos pirmininkas vysk. Arūnas Poniškaitis ir Vilkaviškio vysk. Rimantas Norvila. Ganytojai padėkojo jauniems bendradarbiams už nepaprastai gražų indėlį, ruošiant ir pravedant LJD Alytuje, kurie nuoširdžiai pagelbėjo, kad šventė pasiektų jaunas širdis, įteikė jiems dovanų.

* * *

Interviu su vysk. Arūnu Poniškaičiu

Klausimas. Kokia stiprioji JD pusė?

Vatikano radijui vysk. Arūnas sakė:

Atsakymas. Manau, bendrystė. Žinoma, svarbu yra malda, katechezė, teminiai užsiėmimai, diskusijos aktualiais klausimais, bet tai,  kas jungia šias dvi dienas, tai – jaunų žmonių bendrystė. Jie yra vienijami to paties tikėjimo arba bent jau ieškantys tikėjimo. (Pats jaunimas ruošia ir dalyvauja renginyje. Jaunimo pastoracinė taryba, susidedanti iš vyskupijų jaunimo centrų darbuotojų, šie pasitelkia savanorius, specialistus, kurie gali pagelbėti, jie ieško lėšų.) Ir visa tai daroma tam, kad atsilieptume į Dievo kvietimą, kuris mus visada kalbina, ir kad tą tikėjimo džiaugsmą drauge išgyventume ir tuo tikėjimu dalintumės.

Klausimas. Kuriomis kryptimis dar reiktų darbuotis, kad būtų geriau atsiliepta į jaunimo lūkesčius?

Atsakymas. Mums svarbu, kad Jaunimo Dienų poveikis kuo plačiau atsilieptų jų kasdienybėje. (Ką ir kaip daryti, kad tai juos paskatintų tikėjimu gyventi kasdienybėje, į kurią nėra nukreipti prožektoriai.) Kaip padėti užaugti atsakomybės brandai ir socialinei atsakomybei, nes jaunimas-ateities žmonės, būsimi darbininkai, vadybininkai, akcininkai ir tarnautojai.

Klausimas. Jaunimo dienoms-virš dešimt metų. Ar jaučiate kartų pasikeitimus skaičiuose, pobūdyje ir kokybėje, organizavime?

Atsakymas. Taip, žinoma. (Kartos keičiasi. Keičiasi kartos ir Jaunimo centruose. Pastebime gražų derinį: turinčių didesnę Jaunimo dienų patirtį ir tų, kurie dabar ateina su naujais pasiūlymais.) Jaunimo sielovadoje neišvengiamai vyksta kartų kaita. Todėl svarbu budėti ir surasti vis naujas susikalbėjimo su jaunimu formas, o kartais pasitikti jaunimą arba net eiti jo ieškoti ten, kur jis yra.

Vatikano radijui Lietuvos Jaunimo Dienų informacijos direktorė Ieva Pilkauskaitė ir kun. Algirdas Dauknys (Kaunas-Panevėžys)
All the contents on this site are copyrighted ©.