2015-06-13 16:38:00

Popiežius kunigams apie gailestingumą, suvienodintą Velykų datą, Aziją, kaip pažadą Bažnyčiai


Bažnyčios grožis, vienybė, gailestingumas, suvienodinta Velykų data, Azija, kaip pažadas Bažnyčiai. Tai tik kelios iš temų, kurias penktadienį popiežius Pranciškus palietė kalbėdamas Šv. Jono Laterane bazilikoje susirinkusiems kunigams, kurie dalyvauja trečiosiose pasaulinėse kunigų rekolekcijose. Susitikime popiežius kalbėjo apie moterų svarbą Bažnyčioje, paminėdamas ir būsimą savo kelionę į Afriką.

Po gana ilgos meditacijos, kurią pasakė ispanų kalba, popiežius atsakinėjo į susirinkusių klausimus, užsimindamas apie skirtingų konfesijų lyderių dedamas pastangas, jog Velykų data būtų viena visiems ir pasitarnautų vienybei. Jis pacitavo patriarcho Baltramiejaus suteiktą leidimą mažumą sudarančiai ortodoksų bendruomenei Suomijoje švęsti Velykas tuo pat metu kaip liuteronai, siekiant išvengti tokių skandalingų situacijų kaip kad: „Kada prisikelia mano Kristus? – Šiandien. O tavo – kitą savaitę“. Tai kiek piktina. Dėl to ir dėl kitų priežasčių reikėtų nustatyti bendrą Velykų datą.

Popiežius paskelbė ir apie būsimą kelionę į Afriką: Centrinės Afrikos Respubliką ir Ugandą, galbūt ir Keniją. Meditacijoje popiežius pabrėžė, kad tarpusavio diskusijos, atvirumas dovanoja Bažnyčiai gyvybingumo. „Bažnyčios be diskusijų yra mirusios. Tik kapinėse niekas apie nieką nesikalba”.

Popiežius neslėpė džiaugsmo, matydamas kunigus iš pasaulio pakraščių sėdinčius bazilikoje šalia vyskupų, jo vikaro kardinolo Vallini, kaip „vieno iš daugelio“. Popiežius Pranciškus ragino gyvas ir atviras diskusijas tarp kunigų ir vyskupų, kviesdamas būti arti Dievo tautos. Popiežius grįžo ir prie pastaruoju metu ne kartą minėtos moters svarbos Bažnyčioje temos. „Marija svarbesnė nei apaštalai. Moters genijus Bažnyčioje tai malonė, nes Bažnyčia yra moteriškos giminės, Bažnyčia yra Kristaus sužadėtinė. Tai šventos Dievo tautos tikinčiųjų motina“.

Popiežius vylėsi, kad kunigai būtų perkeisti meilės, Trejybinės meilės, ragindamas juos sunkiausiais momentais – susibarus su Viešpačiu ar neištikimybės akimirkomis nebijoti prisiartinti prie Švenčiausiojo. Popiežius ragino kunigus „atverti širdis“, nuplauti jas žinant, kad Dievas atleidžia, per išpažintį.

Popiežius priminė, kad Dievo tauta atpažįsta, kai kunigas yra įsimylėjęs Kristų; ar kai jis yra funkcionierius, dirbantis pagal numatytas valandas; ar asmuo, kuris laikosi įstatymo raidės. „Prašau jūsų nebūkite širdies dviveidžiais“, sakė popiežius, ragindamas remtis meile, gailestingumu, nebūti veidmainiais, patvirtindamas, kad svarbiausia priežastis evangelizuoti tai Jėzaus meilė, kurią gavome, patirtis būti jo išganytiems. Kiekvienas kunigas savo širdyje jaučia, kad nepaisant trūkumų, neištikimybės, ir būtent dėl jų Viešpats jį siunčia tarnauti savo tautai. „Leiskitės būti mylimi, atverkite širdį Kristui. Ne tik mes kontempliuokime Jėzų, leiskimės, kad jis mus kontempliuotų,  kad jis į mus žvelgtų: „Viešpatie, štai aš, aš esu čia“.

Kunigams popiežius priminė, kad homilija tai ne konferencija, ne katekizmo pamokėlė. Homilijos turi paliesti žmonių širdis, sakė popiežius, pasiūlydamas tam tikrą modelį: „idėja, žodis, vaizdas ir jausmas“. „Negąsdinkite žmonių, neverskite jų pabėgti, negaiškite laiko; kalbėkite jiems apie Jėzų, tikėjimo džiaugsmą, įsitvirtinusį Jėzuje“, sakė Šventasis Tėvas.

Jis pabrėžė, kaip svarbu niekada neatsisakyti krikštyti: kunigas neturi teisės nekrikštyti ką tik gimusio vienišos motinos ar sudariusio antrą sąjungą tėvo kūdikio. Negalima atsisakyti suteikti Krikšto, pabrėžė popiežius. Taip nutinka, kai kunigo širdis persismelkusi biurokratijos, užkietėjusi, prisirišusi prie Bažnyčios įstatymo, o motina Bažnyčia tikintiesiems tampa pamote. Prašau, leiskite jiems pajusti, kad Bažnyčia visuomet yra motina!, - tęsė popiežius, nurodydamas gailestingumą, kurio išmokė Jėzus: tai meilė, nesusiaurinta iki moralinio pamokymo, tačiau atvira žmogui. Šventasis Tėvas priminė ir Jėzaus atleidimo dydį: atleisti iki septyniasdešimt septynių kartų. Nebijokite gailestingumo, klausydami išpažinčių. Meilė perkeičia ir užkrečia, - sakė popiežius.

Toliau popiežius palietė ekumenizmo temą, kalbėjo apie krikščionių pasidalijimo skandalą. Ekumenizmas nėra papildomas uždavinys: tai Jėzaus įgaliojimas. Turime ieškoti Kristaus Kūno vienybės, kuri sulaužyta dėl mūsų pasidalijimo nuodėmės; kalbėjo ir apie kraujo ekumenizmą.

Be kita ko, Šventasis Tėvas paragino neklerikalizuoti misionierystės. Kartais patiriame gundymus patikėti, kad esame malonės valdytojai. Tačiau malonės nenupirksi. Ji duodama neatlygintinai: tai malonė, sakė popiežius, ragindamas leisti ramiai darbuotis pasauliečiams, jų neklerikalizuojant. „Dažnai tenka išgirsta kleboną sakant, kad parapijoje yra pasaulietis, kuris puikiai dirba, daro tą ir  aną, moka kalbėti žmonėms. Įšventinkime jį į diakonus?“ tai yra klerikalizuoti. Klerikalizmas patogus, tačiau reikia vengti šios nuodėmės, kuri varžo Bažnyčios laisvę, - priminė popiežius.

Kalbėdamas apie sekuliarizmą, popiežius pabrėžė, kad nereikia prieš jį kovoti prozelitizmu, nes šis yra evangelizacijos karikatūra. Reikia rūpintis žmonėmis, spręsti skurdo problemas, skelbti Evangeliją, liudyti visuose sluoksniuose, net ir neturtingiausiuose. Taip pat popiežius dar kartą įspėjo, kad svarbu neprisirišti prie turtų, atpažinti ir vengti šios ideologijos, kuri sukelia klasių kovą. Liudyti Evangeliją, būti su vargšais, nes Dievo tauta niekuomet neatleis kunigui, kuris prisirišęs prie pinigų ar kuris blogai elgiasi su žmonėmis. Nepamirškite, - paragino popiežius, - kad demonas įeina būtent per kišenę. O jau įžengus, kitas laiptelis yra tuštybė.

Popiežius palietė ir iššūkius, su kuriais susiduria atskiri žemynai. Kalbėdamas apie Europą, jis nubrėžė istorinį ryšį tarp Romos, Konstantinopolio ir Maskvos, o užsiminęs apie šiandien tvyrančią įtampą, dialogą nurodė kaip būdą kurti taikai. Pasak popiežiaus, klausimas tarp Rusijos ir Ukrainos šiuo metu sprendžiamas popieriuje, Minsko sutartis pasirašyta visų, tačiau atsisakoma ją vykdyti, įkrentant į politikos nominalizmą.

Priminęs, jog Vakarai susiduria su reliatyvizmo, hedonizmo, vartotojiškumo problemomis, dėl kurių laipsniškai nyksta, Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį, jog Azija turi dvasinius išteklius ir yra viena iš didžiausių pažadų Bažnyčiai.

Vėliau popiežius aukojo Mišias, kurių metu homilijoje kvietė kunigus būti ganytojais, liudijančiais Dievo švelnumą. „Bizūną palikite kaboti zakristijoje, ir būkite romūs ganytojai visiems, ir tiems, kurie sukelia problemų. Jėzus sako: ateikite pas mane, jei esate pavargę, prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Tačiau su pačiais mažiausiaisiais elkitės švelniai, taip švelniai, kaip rūpinuosi jais aš“. Švč. Jėzaus Širdies šventės, minėtos penktadienį, proga popiežius Pranciškus to linkėjo ir meldė per Mišias tiek kunigams, tiek sau.  

 

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.