2015-06-11 12:00:00

Paskirtas naujas Kauno arkivyskupas


Popiežius Pranciškus priėmė arkivysk. Sigito Tamkevičiaus SJ atsistatydinimą iš Kauno arkivyskupo metropolito pareigų ir naujuoju Kauno arkivyskupijos ganytoju paskyrė vysk. Lionginą Virbalą, pastaruosius dvejus metus vadovavusį Panevėžio vyskupijai.

Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ gimė 1961 m. liepos 6 d. Biržuose katalikiškoje šeimoje. 1979 m. baigęs vidurinę mokyklą, dvejus metus studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute. 1983 m. bandė stoti į Kauno kunigų seminariją, bet dėl sovietinės valdžios trukdymo, seminarijos vadovybė jo negalėjo priimti. Daugiau kaip dvejus metus dirbo zakristijonu ir studijavo filosofiją bei teologiją pogrindinėje kunigų seminarijoje.

1986 m. buvo priimtas į Kunigų seminariją, o 1989 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1991 m. gegužės 30 d. buvo įšventintas kunigu ir išvyko į Romą tolesnėms studijoms. Studijavo dvasingumo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, o 1994 m. gavo teologijos licenciato laipsnį. Studijų metais bendradarbiavo Vatikano radijuje. Nuo 1994 m. metus laiko dirbo jėzuitų naujokų vadovo padėjėju Austrijoje ir lankė Šventojo Rašto egzegezės paskaitas Insbruko universiteto Katalikų teologijos fakultete.

1995–1997 m. buvo Kauno jėzuitų namų vyresnysis ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, dėstė Kauno kunigų seminarijoje. 1997 m. išvyko į Salamanką (Ispanija), kur atliko baigiamąją jėzuitų ugdymo programą. 2003 m. davė galutinius įžadus Jėzaus Draugijoje. 1998–2005 ir 2008–2010 m. buvo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, 1998–2005 m. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje dėstė dvasingumo teologiją. 2005–2008 m. dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinio sekretoriaus padėjėju. Nuo 2010 iki 2013 m. buvo Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektorius.

2013 m. birželio 6 d. buvo paskirtas Panevėžio vyskupu; konsekruotas rugpjūčio 10 d.

2015 metų birželio 11 dieną paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu.

 

2015 m. birželio 24 d. 11 valandą, švenčiant Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo liturginę iškilmę, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Kauno arkikatedroje aukos padėkos šventąsias Mišias už Viešpaties pagalbą, parodytą jam einant Kauno arkivyskupo pareigas, drauge atsisveikindamas su arkivyskupijos kunigais ir visais tikinčiaisiais.

Naujojo Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo ingresas į Kauno katedrą vyks 2015 m. liepos 11 d., šeštadienį, 12 valandą. 

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.