2015-06-06 20:08:00

Pápež František na medzináboženskom stretnutí: Dialóg je školou ľudskosti


Vatikán/Sarajevo 6. júna – Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka predneseného 6. júna 2015 v Sarajeve na ekumenickom a medzináboženskom stretnutí za účasti hlavných predstaviteľov náboženských komunít pravoslávia, islamu, katolíkov a judaizmu v Bosne a Hercegovine. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Medzinárodného františkánskeho študentského centra.

Drahí bratia a sestry,

teším sa z účasti na tomto stretnutí, ktoré zjednocuje predstaviteľov náboženských vierovyznaní prítomných v Bosne a Hercegovine. Zo srdca pozdravujem každého z vás i vaše spoločenstvá a ďakujem zvlášť za láskavé prejavy úcty a predložené úvahy. A po tom, ako som si ich vypočul, vám môžem povedať, že mi dobre padli!

Dnešné stretnutie je znamením spoločnej túžby po bratstve a pokoji; je svedectvom o priateľstve, ktoré budujete roky a ktoré už žijete v každodennom spolunažívaní a spolupráci. Už byť tu prítomným je „posolstvom“ toho dialógu, o ktorý sa usilujeme a pre ktorý pracujeme.

Zvlášť by som chcel pripomenúť - ako ovocie tejto túžby po stretnutí a po dialógu - zriadenie v roku 1997 miestnej Rady pre medzináboženský dialóg, ktorá zhromažďuje moslimov, kresťanov a židov. Teším sa z diela, ktoré Rada rozvíja podporovaním rôznych aktivít dialógu, koordinovaním spoločných iniciatív a kontaktom so štátnymi autoritami. Vaša práca je veľmi cenná v tomto regióne a zvlášť v Sarajeve, križovatke národov a kultúr, kde rozmanitosť predstavuje na jednej strane veľký zdroj, ktorý umožnil sociálny, kultúrny a duchovný rozvoj tohto  regiónu, na druhej strane  sa však stala pohnútkou bolestných roztržiek a krvavých vojen.

Nie je náhoda, že zrodenie Rady pre medzináboženský dialóg a iné dôležité iniciatívy v medzináboženskej a ekumenickej oblasti sa odohrali na konci vojny, ako odpoveď na požiadavku zmierenia a vzhľadom na potrebu znovu vybudovať spoločnosť rozjatrenú konfliktom. Medzináboženský dialóg je totiž, rovnako tu ako v každej inej časti sveta, neodmysliteľnou podmienkou pre pokoj, a preto je povinnosťou pre všetkých veriacich (porov. Evangelii gaudium, 250).

Medzináboženský dialóg, ešte skôr ako sa stane diskusiou na vznešené témy viery, je «rozhovorom o ľudskom živote» (tamtiež). V ňom sa vzájomne delíme o každodennosť života v jej konkrétnosti, s radosťami a bolesťami, námahami a nádejami; preberáme na seba spoločné zodpovednosti; navrhujeme lepšiu budúcnosť pre všetkých. Učíme sa žiť spolu, poznať sa prijímať sa v príslušných odlišnostiach, slobodne, takí, akí sme. V dialógu sa rozpoznáva a rozvíja duchovná pospolitosť, ktorá zjednocuje a pomáha podporovať morálne hodnoty, veľké morálne hodnoty, spravodlivosť, slobodu a pokoj. Dialóg je školou ľudskosti a činiteľom jednoty, ktorý pomáha budovať spoločnosť založenú na tolerancii a vzájomnej úcte.

Z tohto dôvodu sa medzináboženský dialóg nemôže ohraničiť len na niekoľkých, iba na zodpovedných predstaviteľov náboženských spoločenstiev, ale mal by sa rozšíriť, nakoľko je to možné, na všetkých veriacich, zaangažujúc tak rozličné sféry občianskej spoločnosti. Zvláštnu pozornosť si v tomto zmysle zasluhujú mladí, povolaní budovať budúcnosť tejto krajiny. Predsa len je vždy dobré pripomínať, že dialóg, na to aby bol opravdivý a účinný, predpokladá vyzretú totožnosť: bez vyzretej totožnosti je dialóg neužitočný a škodlivý. Toto hovorím mysliac na mladých, ale platí to pre všetkých.

Úprimne oceňujem to, čo ste urobili doposiaľ a povzbudzujem vás v tomto vašom úsilí o pokoj, ktorého ste vy, ako náboženskí vodcovia, prvými strážcami tu v Bosne a Hercegovine. Uisťujem vás, že Katolícka cirkev bude naďalej v plnej miere podporou a zaručuje svoju kompletnú disponibilitu.

Všetci sme si vedomí, že nás ešte čaká dlhá cesta. Nenechajme sa však odradiť ťažkosťami a vytrvalo pokračujme na ceste odpustenia a zmierenia. Zatiaľ čo si správne pripomíname minulosť, aj preto, aby sme si vzali poučenie z histórie, vystríhajme sa horekovaniu a obviňovaniam, ale nechajme sa očistiť Bohom, ktorý nám darúva prítomnosť i budúcnosť: on je naša budúcnosť, on je náš definitívny zdroj pokoja.

Toto mesto, ktoré sa v nedávnej minulosti stalo symbolom vojny a jej skazy, tento Jeruzalem Európy, dnes, so svojou pestrosťou národov, kultúr a náboženstiev, sa môže stať nanovo znamením jednoty, miestom, kde rozmanitosť nepredstavuje ohrozenie, ale obohatenie a príležitosť na spoločný rast. Vo svete, žiaľ ešte stále trýznenom spormi, sa táto krajina môže stať posolstvom: dosvedčiť, že je možné žiť jeden vedľa druhého, v rozmanitosti, ale v spoločnej ľudskosti, budujúc spoločne budúcnosť pokoja a bratstva. Dá sa žiť vytváraním pokoja!

Som vďačný vám všetkým za vašu prítomnosť a za modlitby, ktoré dobrotivo obetujete za moju službu. Z mojej strany vás uisťujem, že sa budem rovnako modliť za vás, za vaše komunity, a zo srdca to urobím. Pán nech nás všetkých požehnáva.

Teraz všetkých pozývam k tejto modlitbe k Večnému, k Jedinému a Pravému, Živému Bohu, k Milosrdnému:

Všemohúci a večný Bože, dobrý a milosrdný Otče, Stvoriteľ neba i zeme, všetkých vecí, viditeľných i neviditeľných; Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba, Kráľ a Pán minulosti, prítomnosti a budúcnosti; jediný sudca všetkých ľudí, ktorý odmeňuješ svojich veriacich večnou slávou!

My, potomkovia Abraháma podľa viery v teba, jediného Boha, židia, kresťania a moslimovia, pokorne stojíme pred tebou a s dôverou ťa prosíme za túto krajinu, Bosnu a Hercegovinu, aby tu mohli prebývať v pokoji a zhode veriaci muži i ženy rôznych náboženstiev, národov a kultúr. Prosíme Ťa, Otče, aby to nastalo vo všetkých krajinách sveta!

V každom z nás posilni vieru a nádej, vzájomnú úctu a úprimnú lásku ku všetkým našim bratom a sestrám. Daj, aby sme sa s odvahou usilovali budovať sociálnu spravodlivosť, byť ľuďmi dobrej vôle, plnými vzájomného pochopenia a odpustenia, trpezlivými tvorcami dialógu a pokoja.

Všetky naše myšlienky, slová a skutky nech sú v zhode s tvojou svätou vôľou. Všetko nech je to na tvoju česť a tvoju slávu a pre našu spásu. Chvála ti a sláva naveky, náš Bože! Amen.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)
All the contents on this site are copyrighted ©.