2015-06-05 09:21:00

Pranciškus: Eucharistija tai ne premija geriesiems, bet stiprybė nusidėjėliams


Popiežius Pranciškus ketvirtadienio vakarą Romoje, priešais savo vyskupijos katedrą – Laterano Šv. Jono baziliką, aukojo Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės Mišias. Joms pasibaigus ilga procesija nuo Laterano bazilikos nusidriekė iki už maždaug kilometro esančios Didžiosios Švč. M. Marijos bazilikos. Eucharistinei procesijai Romos gatvėmis vadovavo ne Šventasis Tėvas, bet jo vikaras Romos miestui kard. Agostino Vallini. Po Mišių popiežius nuvažiavo į Marijos baziliką, ten palaukė kol ateis procesija ir pabaigoje visiems dalyviams suteikė Eucharistinį palaiminimą.

Prie Laterano bazilikos aukotų Devintinių Mišių homilijoje popiežius komentavo šios dienos Valandų liturgijoje skaitomus žodžius: „Imkite ir valgykite Kristaus Kūną, gerkite jo Kraują, nes dabar esate Kristaus Kūno nariai. Valgykite šį bendrystės ryšį, kad neprarastumėt vienybės; gerkite šią jūsų atpirkimo kainą, kad savęs nesumenkintumėt“.

Ar gresia mums toks pavojus? Prarasti vienybę, sumenkinti save pačius?

Mes prarandame vienybę kai nesame klusnūs Viešpaties Žodžiui, - sakė popiežius, - kai negyvename kaip broliai, kai lenktyniaujame dėl pirmųjų vietų, kai nedrįstame liudyti meilės, kai nesugebame skelbti vilties. Eucharistija mums padeda išklikti vieningiems, nes ji yra bendrystės ryšys, ji yra Dievo Sandoros su žmonija išsipildymas, gyvasis Kristaus meilės ženklas. Jis nusižemino iki mirties, kad mes būtume vieningi. Dalyvaudami Eucharistijoje ir maitindamiesi ja, mes einame keliu, kuriame nėra vietos susiskaldymui. Kristus, esantis su mumis duonos ir vyno pavidalais, reikalauja iš mūsų, kad meilės galia mes įveiktume visus susipriešinimus, kad gyventume bendrystėje su vargstančiaisiais, kad padėtume silpniesiems, kad broliškai rūpintumės tais, kurie nesugeba pakelti kasdienybės naštos, kuriems gresia prarasti tikėjimą.

Ką reiškia kitas žodis: sumenkinti save? Ką reiškia „atskiesti“ savo krikščioniškumą? Tai reiškia, - tęsė homiliją Pranciškus, - leisti, kad mus paveiktų mūsų laikų stabmeldystės – atrodyti, vartoti, manyti, kad aš esu visko centras, lenktyniauti su kitais, arogantiškai skelbtis laimėtoju, niekada nepripažinti savo klaidų, nepripažinti, kad mums reikia pagalbos. Visa tai mus sumenkina, padaro mus vidutiniškais, drungnais, beskoniais krikščionimis, paverčia mus pagonimis.

Jėzaus pralietas kraujas yra mūsų išganymo kaina. Jėzaus kraujas mus nuplauna, kad būtume švarūs, be jokios nuodėmės. Žiūrėkime į jį, - sakė Pranciškus, - gerkime iš jo šaltinio, kad nesumenkintume savęs, kad būtume apsaugoti nuo sugedimo. Tuomet pajusime, kad jo malonė mus perkeičia. Mes ir toliau būsime vargšai nusidėjėliai, bet Kristaus Kraujas mus išvaduos iš nuodėmių ir sugrąžins mums orumą, apsaugos nuo sugedimo.

Eucharistija sudabartina Sandorą, kuri suteikia mums šventumą, mus nuplauna, mus sujungia įstabia vienybe su Dievu. Šitaip suvokiame, kad Eucharistija tai ne premija geriesiems, bet stiprybė silpniesiems, nusidėjėliams.

Šiandien, - sakė Pranciškus, - švęsdami Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, mes ne tik minime šį slėpinį, bet taip pat giedame jam šlovę mūsų miestų gatvėse. Devintinių procesija teišreiškia dėkingumą Dievui už tai, kad jis keliauja su mumis per mūsų skurdo dykumą, už tai, kad jis mus išvedė iš vergijos, maitindamas mus savo Meile, Kristaus Kūno ir Kraujo Sakramente. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.