2015-06-01 16:28:00

„Ramybė jums!“. Popiežiaus kelionė į Sarajevą


Šeštadienį popiežius Pranciškus lankysis Bosnijoje Hercegovinoje. Tiksliau, Bosnijos Hercegovinos sostinėje Sarajeve lankysis vieną dieną, birželio 6-ąją. Tai bus jau aštuntoji Romos vyskupo Pranciškaus Apaštališkoji kelionė už Italijos ribų. Drauge tai bus trečioji Apaštališkoji kelionė į Bosniją Hercegoviną per pastaruosius du dešimtmečius. Šv. Jonas Paulius II buvo pirmas popiežius lankęsis Bosnijoje Hercegovinoje. Jis Balkanų šalį aplankė iš viso du kartus: 1997 metų balandžio 12 ir 13 dienomis ir sugrįžo garbingojo Dievo tarno Jono Merco (Ivan Merz) beatifikacijai 2003 metų birželio 22d. Beje, Jonas Paulius II buvo suplanavęs kelionę į Sarajevą keletą metų prieš savo pirmąjį apsilankymą. Tačiau vyko karas. Ir nors ryžosi neatidėti Apaštališkosios misijos, nenorėdamas, kad dėl jos nukentėtų kiti, kelionę atšaukė.

Apaštalų Sostas visuomet troško Bosnijos Hercegovinos taikos. Tai atsispindi visose Apaštališkosiose misijose. Taika ir susitaikymas buvo vyraujanti šv. Jono Pauliaus II kelionių tema. Ne išimtis Pranciškaus vizitas šeštadienį, intensyvi vienuolikos valandų tarptautinė kelionė, nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Popiežiaus Pranciškaus kelionės tema parinktas Prisikėlusio Kristaus taikos sveikinimas: „Ramybė jums!“. Prisikėlimo dienos sveikinimas iš Jono Evangelijos taip pat dominuoja popiežiaus Apaštališkosios kelionės logotipe: Prie žodžių „Mir vama“ (Ramybė jums!) logotipe pavaizduotas taikos balandis su alyvmedžio šakele, pakilęs virš kryžiaus kompozicijos. Kryžius atsiremia į geltoną trikampį, simboliškai primenantį apšviestus Bosnijos Hercegovinos valstybės geografinius kontūrus. Kitos kryžiaus spalvos - raudona ir mėlyna simbolizuoja Bosnijos Hercegovinos valstybinės vėliavos spalvas ir primena Bosnijos Hercegovinos kroatų bendruomenę.

Per vienuolika Apaštališkosios kelionės valandų popiežius Sarajeve dalyvaus šešiuose oficialiuose susitikimuose su valstybės prezidiumu, su katalikų bendruomene (Mišiose), su šešiais krašto vyskupais, su kunigais ir pašvęstaisiais, su kuriais giedos Mišparus karo nuniokotoje Švč. Širdies katedroje, su keturių svarbiausių Bosnijos Hercegovinos religijų – katalikų, ortodoksų, musulmonų ir žydų – bendruomenių atstovais. Religijų atstovų susitikimas su Pranciškumi įvyks Tarptautiniame pranciškoniško jaunimo centre, o paskutinysis Apaštališkosios kelionės Bosnijoje Hercegovinoje įvykis, susitikimas su jaunimu – naujajame Sarajevo arkivyskupijos dieceziniame „Šv. Jono Pauliaus II“ centre.

Arkivyskupijos oficialūs du vardai „Vrhbosna“ (Aukštutinė Bosnija) ir „Sarajevas“ atspindi Bažnyčios Bosnijoje Hercegovinoje garbingą praeitį ir dabartį. Septintame amžiuje įkurtą vyskupiją, XIX amžiuje tapusią metropolijos sostu Sarajevu, nuo 1990 metų valdo 70-uosius metus einantis kardinolas Vinko Puljič, beje, kartą lankęsis Lietuvoje kaip šv. Jono Pauliaus II nepaprastas pasiuntinys į II Lietuvos Eucharistinį kongresą Kaune (2000 metų birželio 1-4 d.).

Arkivyskupą V. Puljičių kardinolu paskyrė šv. Jonas Paulius II 1994 metų lapkritį. Būtent tų metų rugsėjo 8 dieną turėjo įvykti pirmoji popiežiaus Apaštališkoji kelionė į Bosniją Hercegoviną, atidėta „dėl nesančių garantijų, kad bus užtikrintas popiežių sutikti norinčių žmonių saugumas ir siekiant išvengti, kad netinkama vizito interpretacija nepadidintų įtampos“. Negalėdamas apsilankyti fiziškai, šv. Jonas Paulius II surengė maldų dieną už Sarajevo kankinius. Šv. Mišios Popiežiaus privačioje koplyčioje buvo transliuotos tiesioginiame eteryje į Bosniją Hercegoviną. Tąsyk popiežius kelionei parengtoje homilijoje be kita ko kalbėjo apie atleidimo svarbą: „Įsisukusios kaltės ir bausmės spiralės nesustabdys niekas, nebent noras atleisti. Atleisti nereiškia užmiršti. Jei atmintis yra istorijos įstatymas, tai atleidimas yra Dievo galia, žmonių ir tautų gyvenime veikianti Kristaus galia. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.