2015-05-07 15:56:00

Pranciškus: Europos krikščionys turi kalbėti vienu balsu


Europos krikščionys turi kalbėti vienu balsu. Tik tuomet Bažnyčių pastangos deramai atsiliepti į iškylančius naujus ir svarbius iššūkius bus veiksmingos. Tai pasakė popiežius Pranciškus jį aplankiusiems dviejų pagrindinių Europos Bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių organizacijų vadovų, Europos vyskupų konferencijų tarybos ir Europos Bažnyčių konferencijos, Jungtinio komiteto nariams.

Jungtinį komitetą sudarančios delegacijos šiomis dienomis Romoje dalyvauja metiniame posėdyje, kurio tema „Laisvė ir laisvės: krikščioniškas žvilgsnis“. Darbų pabaigoje penktadienį, gegužės 8 dieną, Jungtinis komitetas paskelbs bendrą žinią.

Popiežius padėkojo jį pasveikinusiems dviejų organizacijų vadovams, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkui kardinolui Peteriui Erdo ir Europos Bažnyčių konferencijos pirmininkui Christopheriui Hillui, teigiamai įvertino bendras pastangas, kurias abi organizacijos deda nuo 1972 metų, įsakmiai paminėdamas Ekumeninę Chartiją, paskelbtą Strasbūre 2001 metais ir tris ekumenines asamblėjas, kaip svarbius žingsnius susitaikymo ir ekumeninio bendradarbiavimo kelyje.

Šventasis Tėvas paminėjo juridinę sferą, kuri irgi šaukiasi vieningo krikščionių balso, pavyzdžiui, kai įstatymais, vardan blogai suprasto tolerancijos principo, neleidžiama piliečiams nei laisvai išreikšti, nei taikiai ir teisėtai praktikuoti savo religinių įsitikinimų. Be to, Šventasis Tėvas, pasisakydamas dėl nusistatymo kuriuo rodos Europa sprendžia dramatišką ir kartais tragišką tūkstančių žmonių migraciją nuo karų, persekiojimų ir skurdo, priminė Europos Bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių pareigą bendradarbiauti ugdant solidarumą ir svetingumą. Anot popiežiaus, Europos krikščionys pašaukti užtarti malda ir veiksmingai darbuotis, kad į konfliktus būtų nešamas dialogas ir taika.

Pranciškus drauge prisiminė, jog pagal Vatikano II Susirinkimo dekretą apie ekumenizmą „Unitatis redintegratio“, krikščionių pasidalijimas „kenkia šventam uždaviniui skelbti Evangeliją visai kūrinijai.“ Tai tampa akivaizdu tais atvejais, kai Bažnyčios ir bažnytinės bendruomenės skelbia skirtingas vizijas svarbiais antropologiniais arba etiniais klausimais. Todėl popiežius išreiškė viltį, kad ateityje netrūks progų Šventojo Rašto ir bendrų tradicijų šviesoje veiksmingai aptarti bendrą nusistatymą.

Žvelgdami kartu į Viešpatį Jėzų Kristų galime rasti bendrus atsakymus į klausimus, kuriuos mums, krikščionims, kelia dabartinė visuomenė. Kuo labiau būsime arti Kristaus, tuo labiau būsime vieningi tarp mūsų.

Europos vyskupų konferencijų taryba apjungia visus žemyno katalikų episkopatus; Europos Bažnyčių konferencijai priklauso 120 žemyno bažnyčių ir bažnytinių grupių, išskyrus katalikus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.