2015-04-26 13:34:00

Maldos už pašaukimus diena. Popiežius įšventino 19 kunigų


Ketvirtąjį Velykų sekmadienį, pagal šios dienos Evangeliją vadinimą Gerojo Ganytojo sekmadieniu, minint kasmetinę maldos dieną už pašaukimus, aukodamas Mišias Šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus įšventino 19 kunigų.

Nauji kunigai tarnaus Romos vyskupijoje, kurios vyskupas yra popiežius. Trys iš devyniolikos naujų kunigų baigė Romos vyskupijos seminariją; devynis kunigystei paruošė Neokatechumenų judėjimo „Redemptoris Mater“ kolegija; likusieji septyni baigė kitas Romos kolegijas.

Prieš šventimų apeigas popiežius Pranciškus perskaitė šiai progai skirtą Apeigyno itališko leidimo proginę homiliją, skirtą kunigystės šventimams, ją papildydamas keletu savo pastabų.

Visų pirma popiežius priminė, kad Vyriausiasis Naujojo Testamento kunigas yra Viešpats Jėzus Kristus ir kad jame visa Dievo tauta vykdo kunigiškąją misiją. Tačiau Viešpats iš Dievo tautos išsirenka ir pašaukia kai kuriuos jos narius, skirdamas juos viešai vykdyti jo kunigiškąją tarnystę visų žmonių labui, tęsti jo mokytojo, kunigo ir ganytojo misiją.

Šiandien kunigo šventimus priima šitie vyrai,- sakė popiežius. Vyskupas, juos išsirinkdamas ir suteikdamas jiems šventimus rizikuoja, kaip ir dangiškasis Tėvas rizikavo išsirinkdamas mus kiekvieną.

Kreipdamasis į šventinamuosius kunigais, popiežius prašė niekada neužmiršti, kad jie bus vienintelio Mokytojo Jėzaus Kristaus misijos dalyviai. Jie kitiems skelbs žodį, kuris ir jiems yra paskelbtas; mokys kitus to, ko patys buvo išmokyti; tai ko mokys, liudys savo pavyzdžiu.

Dievo Žodis kiekvienam kunigui turi būti dvasinis maistas. Tai ką sakote, turi tekėti iš širdies, nes kitaip jūsų pamokslai bus nuobodūs.  Jūsų gyvenimas tebūnie liudijimas, nes duodamas geras pavyzdys ugdo žmones. Be liudijimo jūsų skelbimas būtų tik tušti žodžiai, kurie nepasiekia širdies ar netgi gali būti žalingi.

Aukodami Mišias visada atsiminkite ką darote. Neskubėkite! Tai negali būti dirbtinės apeigos, negali būti ritualas. Krikštu įvesdinsite naujus narius į Dievo tautą. Niekada neatsisakykite krikštyti. Susitaikinimo sakramentu atlesite nuodėmes Kristaus ir Bažnyčios  vardu. Aš, - sakė Pranciškus, - Viešpaties Jėzaus Kristaus ir jo Sužadėtinės Bažnyčios vardu jus prašau: nepavarkite būti gailestingi. Klausykloje visada atleiskite, niekada nesmerkite.

Suprasdami, kad buvote išrinkti tarp žmonių ir paskirti rūpintis Dievo reikalais visų žmonių labui, džiugiai ir su meile vykdykite savo tarnystę; rūpinkitės patikti Dievui, o ne sau patiems. Bjauru žiūrėti į kunigą, kuris stengiasi patikti tik sau pačiam, kuris elgiasi kaip povas. Visada prieš akis turėkite Gerojo Ganytojo pavyzdį, kuris atėjo į pasaulį tarnauti, o ne kad jam būtų tarnaujama, - sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.