2015-04-20 15:07:00

Pranciškus: Pasitikėkime ne pasaulio, bet Dvasios galia


Pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje  aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo šios dienos Evangeliją, pasakojančią apie žmonių minias, kurios ieško Jėzaus po duonos padauginimo stebuklo. Ne visi ieško Jėzaus iš religinių paskatų, vien dėl to, kad nori šlovinti Dievą. Yra ir tokių, kurie tai daro dėl savanaudiškumo. Pasak popiežiaus Pranciškaus, ir mūsų tikėjime glūdi rizika nesuprasti tikros Viešpaties misijos, bandyti juo pasinaudoti.

„Tokia laikyseną ne kartą matome ir Evangelijose. Daug žmonių eina paskui Jėzų siekdami tik savo naudos. Taip yra atsitikę ir su apaštalais. Štai vienas Zebediejaus sūnų Jėzaus karalystėje norėjo būti premjeras, o kitas – ekonomikos ministras, tai yra, jie norėjo valdžios. Patepimas skelbti vargstantiems gerą naujieną, vaduoti kalinius, gražinti regėjimą akliesiems, laisvę – pavergtiesiems, skelbti malonės metus, tarsi išblėsta, išnyksta ir tampa valdžios siekimu“. Visada gresia tokia pagunda, - pabrėžia popiežius. Pagunda nuo religinio susižavėjimo Jėzumi, nuo susitikimo su juo džiaugsmo, nuslysti į naudos siekimą.

„Tą patį velnias siūlė ir gundydamas Jėzų. Gundė duona. Gundė spektakliu. „Padaryk gražų spektaklį; pamatysi kiek daug žmonių tave įtikės“. Trečioji pagunda – apostazija, stabų garbinimas. Su šia pagunda kasdien susiduria krikščionys, mes, kurie priklausome Bažnyčiai. Tai pagunda tikėti ne Šventosios Dvasios galia, bet žemiška valdžia. Šitaip prasmengama tame religiniame drungnume, į kurį veda supasaulėjimas. Vis gilyn ir gilyn į drungnumą veda ta laikysena, kurią Jėzus vadina veidmainyste“.

Tokie žmonės yra krikščionys tik išorėje, turi tik krikščionio vardą, o jų širdyse naudos siekimas. „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lig soties“, - sako jiems Jėzus. Supasaulėjimas silpnina tikėjimą, kenkia Bažnyčiai.

„Viešpats mus žadina šventųjų liudijimu, kankinių liudijimu, kurie kasdien savo pavyzdžiu mums skelbia, kad eiti Viešpaties keliu – tai vykdyti jo misiją, skelbti malonės metus. Žmonės priima į širdį Viešpaties priekaištą ir klausia: „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“ ir Jėzus jiems atsako: „Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite tą, kurį jis siuntė“. Tikėkite Jį, tik Jį, o ne tai kas nuo Jo atitolina. Štai Dievo darbas:  tikėkite tą, kurį jis siuntė“.

Galiausiai pirmadienio Mišių homiliją popiežius baigė prašymu, kad Dievas mums duotų nustebimo malonę, kai susitinkame su Jėzumi, kad saugotų mus nuo supasaulėjimo dvasios, tai yra nuo tokios laikysenos, kai po išoriniu krikščioniškumo sluoksniu iš tiesų gyvename kaip pagonys“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.