2015-04-16 14:23:00

Dialoga trūkums ved pie nepaklausības Dievam


Tas, kurš neprot veidot dialogu, nepaklausa Dievam un grib apklusināt tos, kuri sludina Dieva novitāti – sacīja pāvests 16. aprīļa rīta Svētās Mises laikā. Viņš uzsvēra, ka paklausība Dievam ir saistīta ar drosmīgu apņēmību mainīt savu dzīvi. Vatikāna viesu namā celebrēto Euharistiju Francisks šoreiz veltīja par savu priekšgājēju – emeritēto pāvestu Benediktu XVI, kuram apritēja 88 gadi. „Gribu atgādināt, ka šodien pāvests Benedikts XVI svin savu dzimšanas dienu”, sacīja Francisks. „Svēto Misi upurēju par viņu un aicinu arī jūs lūgties par viņu, lai Kungs viņu atbalsta, piepilda ar lielu prieku un dara laimīgu”, piebilda Svētais tēvs, uzrunājot klātesošos dievkalpojuma dalībniekus. Atgādinām, ka Benedikts XVI kopš savas atkāpšanās no sv. Pētera pēcteča amata dzīvo „Mater Ecclesiae” klosterī, Vatikānā, kur savas dienas pavada lūgšanā.

Šodienas liturģija runā par paklausību – homīlijā teica Francisks. Apustuļu darbos lasām Pētera vārdus: „Dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem” (Apd 5, 27-33). Tas, kurš paklausa, iemanto mūžīgo dzīvi, bet kurš neklausa, pār to paliek Dieva dusmas. Augstajiem priesteriem, kuri mēģināja apustuļiem aizliegt mācīt Jēzus vārdā, skauda, ka cilvēki aizvien kuplākā skaitā sekoja apustuļiem. Šie priesteri nesaprata arī Pētera vārdus par paklausību. „Bet tie bija doktori”, sacīja pāvests. „Viņi bija studējuši Izraēļa tautas vēsturi, zināja pravietojumus, likumu, visu teoloģiju, Dieva atklāsmi. Viņi zināja visu, bija doktori, bet nespēja saredzēt Dieva pestīšanu. Kāpēc viņu sirds bija tik nocietināta? Tāpēc ka nav runa par „smago galvu”, par vienkāršu stūrgalvību. Runa ir par cietsirdību. Varam jautāt: kā nonāk pie šādas pilnīgās stūrgalvības, kur gan prāts aptumšojas, gan sirds nocietinās?”

Svētais tēvs paskaidroja, ka tā iemesls ir noslēgšanās sevī, atteikšanās veidot dialogu. Šie cilvēki neprata veidot dialogu, viņi neprata sarunāties ar Dievu, jo nemācēja lūgties un sadzirdēt Kunga balsi. Viņi neprata veidot dialogu arī ar citiem. Viņi skaidroja likumu, bet bija aizslēgti un neredzēja Dieva zīmes vēsturē. Viņi bija aizslēgti savas tautas priekšā. Dialoga trūkums, šī sirds nocietināšanās noveda viņus pie nepaklausības Dievam. Tā ir šo doktoru, šo teologu traģēdija – viņi neprata klausīties, neprata veidot dialogu. Dialogu veidojam ar Dievu un ar brāļiem.

Pāvests piebilda, ka tas, kurš neveido dialogu, grib apklusināt arī tos, kuri sludina Dievu. Zīme, kas parāda, ka cilvēks neprot veidot dialogu, ka viņš nevēlas sadzirdēt Kunga balsi un redzēt Viņa brīnumdarbus, ir dusmas un mēģinājumi apklusināt visus, kuri sludina Kristus Augšāmcelšanās vēsti, tātad, Dieva novitāti. Tie bija tie paši doktori, kuri maksāja sargiem un pieprasīja, lai saka, ka mācekļi esot nozaguši Jēzus miesu. Šie cilvēki dara visu, lai neatvērtu savu sirdi Dieva balsij.

„Šajā Misē lūgsimies par skolotājiem, doktoriem, tiem, kuri māca Dieva tautu, lai viņi nenoslēgtos, lai veidotu dialogu un tādējādi lai izglābtos no Dieva dusmām, kas paliks pār tiem, ja tie nemainīs savu nostāju”, mudināja pāvests Francisks.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.