2015-04-11 18:08:00

Gailestingumo Jubiliejus. Popiežius nurodė įrengti Gailestingumo Duris visose vyskupijose


Popiežius Pranciškus paskelbė neeilinių Šventųjų Gailestingumo Metų bulę „Misericordiae Vultus“ (Gailestingumo veidas). Bulės, arba popiežiaus potvarkio, paskelbimas įvyko šeštadienio pavakare Vatikano bazilikos prieangyje. Apaštališkajam protonotarui perskaičius kai kurias bulės dalis, popiežius Pranciškus su palyda įžengė į baziliką, kurioje vadovavo Pirmiesiems Atvelykio sekmadienio, arba Dievo gailestingumo Mišparams.

Bulėje popiežius paaiškina kodėl nusprendė skelbti neeilinį Bažnyčios jubiliejų, kuris prasidės gruodžio 8 dieną ir tęsis iki 2016 metų lapkričio 20 dienos ir kaip jį švęsti tiek Romoje, tiek vietinėse Bažnyčiose.

Gruodžio 8 dieną, antradienį, per Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę, popiežius atidarys Vatikano bazilikos Šventąsias duris, kurios anot popiežiaus Pranciškaus, per Šventuosius metus bus Gailestingumo Durys, kad „visi, kurie pro jas įžengs, galėtų patirti guodžiančio, atleidžiančio ir viltį dovanojančio Dievo meilę“. Trečiąjį Advento sekmadienį, gruodžio 13 dieną, tokios pat Šventosios durys bus atvertos Romos katedroje, t.y. Laterano bazilikoje ir netrukus po to kitose dviejose popiežiškosiose bazilikose Romoje. Todėl popiežius įteikė bulės tekstą visų keturių popiežiškųjų bazilikų arkikunigams, kad ir tose bazilikose būtų žinomas popiežiaus potvarkis dėl Gailestingumo jubiliejaus paskelbimo ir jo šventimo tvarkos.

Šventasis Tėvas nurodė, kad tą patį trečiąjį Advento sekmadienį visose Bažnyčios vyskupijose per visus Šventuosius metus būtų atvertos tokios pat Gailestingumo Durys katedroje, konkatedroje arba kokioje kitoje ypač svarbioje vyskupijos bažnyčioje. Be to, leido vietos vyskupui nuspręsti ar atverti dar kitas Gailestingumo Duris kurioje nors vyskupijos šventovėje, kurią noriai lanko gausūs tikintieji, dažnai joje patiriantys ypatingą malonę, leidžiančią atrasti atsivertimo kelią. „Šitaip kiekviena vietinė Bažnyčia bus paskatinta šiuos Šventuosius Metus patirti kaip nepaprastos malonės ir dvasinio atsinaujinimo metą“, parašė bulėje popiežius.

Žengdami pro Šventąsias Duris leisime, kad mus apkabintų gailestingasis Dievas ir įsipareigosime būti gailestingais kitiems taip, kaip Dievas Tėvas yra gailestingas mums, parašė bulėje popiežius prisimindamas savo pirmtako šv. Jono Pauliaus II enciklikos „Dives in Misericordia“ mokymą ir pakviesdamas per neeilinį jubiliejų kreipti žvilgsnį į Gailestingumo Motiną, kad visus padarytų vertais kontempliuoti jos Sūnaus Jėzaus gailestingumo veidą, o taip pat prašyti užtarimo visų šventųjų ir palaimintųjų, kuriems Dievo gailestingumas tapo gyvenimo misija, ypač didžiosios gailestingumo apaštalės, šv. Faustinos Kowalskos.

Šventasis Tėvas ypač paragino sugražinti Atgailos sakramentą į bažnytinio gyvenimo centrą, kad būtų galima tiesiogiai prisiliesti prie nepaprastų gailestingumo ištakų, pavyzdžiui dar labiau paskatinant vyskupijose švęsti „24 valandas Viešpačiui“. „Nesiliausiu primygtinai raginęs nuodėmklausius būti tikrais Dievo Tėvo gailestingumo ženklais“, parašė popiežius kartu pranešdamas bulėje, jog žada per Šventųjų metų Gavėnią pasiųsti Gailestingumo Misionierius, t.y. kunigus nuodėmklausius, įgaliotus atleisti taip pat pačias sunkiausias nuodėmes, kurios paprastai yra Apaštalų Sosto kompetencijoje ir paprašė vyskupus, kad jie kviestų ir priimtų jo įgaliotus Gailestingumo Misionierius, taip pat kad rengtų savo vyskupijose gailestingumo misijas, kad jo siunčiami Gailestingumo pasiuntiniai galėtų paskelbti atleidimo džiaugsmą, vadovautų Atleidimo pamaldoms, kad Jubiliejaus metų malonė leistų atitolusiems vėl atrasti kelią į Tėvo namus; Gailestingumo kvietimas yra skirtas visiems, nieko neišskiriant.

Atvelykio sekmadienį Šventųjų Gailestingumo Metų paskelbimo bulė „Misericordiae Vultus“ (Gailestingumo veidas) bus paskelbta kitose Romos popiežiškosiose bazilikose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.