2015-03-30 14:07:00

Bön för familjesynoden


I vår rad av katekeser om familjen gör vi idag ett litet annorlunda avsnitt: vi stannar upp för att be.

Den 25 mars firar kyrkan högtidligt Jungfru Marias bebådelse, begynnelsen av mäniskoblivandets mysterium. Ärkeängeln Gabriel besöker en ödmjuk flicka i Nasaret och förkunnar att hon skall undfå och föda Guds Son. Med denna bebådelse upplyser och stärker Herren Marias tro, så som han senare skall göra också med hennes brudgum Josef, för att Jesus skulle kunna födas i en mänsklig familj. Detta är viktigt: det visar att Gud ville att människoblivandets mysterium inte bara skulle omfatta att Jesus blev till i moderns sköte, utan också mottagandet i en verklig familj. Idag tänkte jag betrakta detta vackra band tillsammans med er, och det kan vi göra genom att tillsammans be bönen Hell dig Maria, som börjar just med de ord som ängeln sade till jungfru Maria:

”Hell dig Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt Jesus. Heliga Maria, Guds moder, be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen”.

I många länder firar man den 25 mars, på Marie bebådelse, en dag för livet. Därför undertecknade Johannes Paulus II sin encyklika Evangelium vitae just på denna dag. I Evangelium vitae intar familjen en viktig plats, för det är i familjen som människolivet uppstår. Min vördade föregångares ord påminner om att det mänskliga paret välsignades av Gud redan i begynnelsen för att utgöra en kärleks- och livsgemenskap åt vilken fortplantningens mysterium anförtrotts. När de kristna makarna firar äktenskapets sakrament förklarar de att de är beredda att hedra denna välsignelse med Kristi nåd under hela livet. Kyrkan å sin sida lovar högtidligt att ta hand om den nya familjen, som en gåva från Gud för kyrkans liv, hur det än går. Bandet mellan kyrkan och familjen är heligt och okränkbart. Kyrkan är en moder som aldrig överger familjen, också när den är modfälld, sårad och förödmjukad. Inte ens när den faller i synd, eller avlägsnar sig från kyrkan. Kyrkan skall alltid göra allt den kan för att vårda och hela familjen, uppmana den till omvändelse och försona den med Herren.

Om detta är kyrkans uppgift, är det lätt att förstå att den behöver alla böner för att förmå uppfylla detta uppdrag i alla tider, böner fulla av kärlek till familjen och livet. Böner som glädjer sig med den glade och lider med den lidande.

Därför tänkte jag och mina medarbetare idag förslå att vi upprepar bönen för biskopssynoden om familjen. Låt oss be den ända till oktober, då biskopssynodens ordinare församling ägnas åt familjen. Jag önskar att denna bön, liksom hela synodprocessen, skall livas av den gode herdens medlidande med sin hjord, särskilt för de människor och familjer som av olika orsaker är ”illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde” (Matt 9:36). Stöttad och livad av Guds nåd kan kyrkan så engagera sig än mer och vara än mer enig i vittnesbördet om sanningen om Guds kärlek till och medlidande med alla världens familjer utan undantag, både i och utanför hjorden.

Jag ber er att inte låta er bön saknas. Vi är alla kallade att be för synoden, påven, kardinalerna, biskoparna, prästerna, ordensfolk och lekfolk. Detta är vad som behövs, inte snack! Jag inbjuder också dem att be som känner sig avlägsna eller inte är vana vid att be. Denna bön för familjsynoden är för allas bästa:

Jesus, Maria och Josef, i er betraktar vi strålglansen hos den sanna kärleken, och till er vänder vi oss.

Heliga familjen i Nasaret, gör också våra familjer till platser av gemenskap och bön, till äkta evangelieskolor och små huskyrkor.

Heliga familjen i Nasaret, låt familjerna inte längre få erfara våld, instängdhet och splittring. Låt dem som sårats eller tagit anstöt snart få tröst och helas.

Heliga familjen i Nasaret, må den annalkande biskopssynoden väcka medvetenhet hos alla om att familjen är helig och okränkbar, och hur vacker den är i Guds projekt.

Jesus, Maria och Josef, hör vår bön. Amen.
All the contents on this site are copyrighted ©.