2015-03-25 13:50:00

Pranciškus visų paprašė specialios maldos už Sinodą šeimai


Šio trečiadienio bendrojoje audiencijoje, minėdamas Viešpaties Apsireiškimo iškilmę, popiežius Pranciškus visus pakvietė su juo sukalbėti „Sveika Marija“ maldą, pridurdamas, kad per Įsikūnijimą Dievas norėjo ne vien gimti žmogumi, bet ir tapti žmogiškos šeimos nariu, būti priimtu šeimoje.

Pranciškus taip pat priminė, kad daugelyje šalių per Viešpaties Apsireiškimo šventę yra minima „Gyvybės diena“. Būtent kovo 25, prieš dvidešimt metų, šv. Jonas Paulius II pasirašė encikliką „Evangelium vitae“ – minint šią sukaktį šv. Petro aikštėje buvo ir judėjimų už gyvybę nariai.

„Evangelium vitae“ šeima yra centrinėje vietoje, nes joje prasideda gyvybė. Nuo pat pradžių žmonių pora yra palaiminta Dievo, kad sukurtų meilės ir gyvenimo bendruomenę, kuriai patikėta prokreacijos misija. Sutuoktiniai krikščionys, švęsdami santuokos sakramentą, taip pat įsipareigoja gerbti šį palaiminimą, su Kristaus malone. Bažnyčia, savo ruožtu, iškilmingai įsipareigoja rūpintis šeima, kaip Dievo dovana, džiaugsme ir sunkumuose. Ryšys tarp šeimos ir Bažnyčios yra šventas ir nesuardomas. Bažnyčia, kaip motina, niekad neapleidžia šeimos: nors ji būtų sužeista ir apmirusi, kritusi į nuodėmę ir nutolusi nuo Bažnyčios. Ji stengsis ją pagydyti, pakviesti atsivertimui ir susitaikymui su Viešpačiu.

Jei toks yra Bažnyčios uždavinys, tai taipogi akivaizdu, kiek daug maldos reikia, kad Bažnyčia būtų pajėgi, kiekvienu metu, atlikti šią misiją. Maldos, kuri būtų kupina meilės šeimai ir gyvybei: kuri mokėtų džiaugtis su besidžiaugiančiu ir kęsti su kenčiančiu, - kalbėjo Šventasis Tėvas.Jis kreipėsi į visus esančius šv. Petro aikštėje ir į visus katalikus, prašydamas melstis už Vyskupų Sinodą šeimai, kuris vyks ateinantį spalio mėnesį.

Norėčiau, - sakė popiežius, - kad ši malda būtų lydima Gerojo Ganytojo užuojautos savo kaimenei, ypač šeimoms ir asmenims kurie dėl įvairių motyvų yra „suvargę ir apleisti lyg avys be piemens“ (Mt 9,36).  Tokiu būdu, remiama ir gaivinama Dievo malonės, Bažnyčia galės būti labiau įsipareigojusi ir labiau vieninga liudijant Dievo meilės tiesą ir gailestingumą pasaulio šeimoms, neatmetant nei vienos, avilio viduje ir išorėje.

Prašau, kad jūsų maldos nepritrūktų. Visi – popiežius, kardinolai, vyskupai, kunigai, vienuoliai ir vienuolės, pasauliečiai tikintieji – visi esame pakviesti melstis už Sinodą. To reikia, o ne plepėjimo. Prašau melstis ir tuos, kurie jaučiasi nutolę ir atpratę tai daryti. Malda už Sinodą šeimai yra gėris visiems, - tęsė Šventasis Tėvas.

Jis pasiūlė kalbėti specialią maldą, kurią buvę šv. Petro aikštėje gavo atspausdintą ant religinio paveikslėlio. Kviečiu, - prašė Pranciškus, - jį išsaugoti ir nešiotis su savimi, kad ateinančiais mėnesiais galėtumėte ją dažnai sukalbėti, su šventa ištverme, kaip mūsų prašė Jėzus.

Visus pakvietęs prisidėti, popiežius sukalbėjo maldą:

 

Jėzau, Marija ir Juozapai, Jumyse matome tikros meilės didybę, į jus kreipiamės pasitikėdami.

Šventoji Nazareto šeima, padėk ir mūsų šeimoms tapti bendrystės vietomis ir maldos vakarienbučiais, autentiškomis Evangelijos mokyklomis, mažosiomis namų Bažnyčiomis.

Šventoji Nazareto šeima, tegu niekad šeimose nebebus smurto, uždarumo ir pasidalijimo: o sužeisti ar įskaudinti tebūna greitai paguosti ir pagydyti.

Šventoji Nazareto Šeima, būsimas Vyskupų Sinodas tepažadina visų sąmoningumą apie šeimos sakralumą ir nesugriaunamumą, jos grožį Dievo plane.

Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite, išpildykite mūsų maldavimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.