2015-03-06 15:03:00

Ferenc pápa beszéde a Neokatekumenális Út követőihez: a Gondviselés adománya


Ferenc pápa pénteken délben a zsúfolásig telt VI. Pál teremben találkozott a Neokatekumenális Út hétezer tagjával, akik között jelen volt Kiko Argüelló és Carmen Hernández, a kezdeményezés alapítói.

„Azért jöttem hozzátok, hogy Péter utódaként megerősítselek Benneteket a hivatásotokban, a missziótok fönntartásában és a karizmátok megáldásában. Menjetek Jézus nevében az egész világba és vigyétek el az ő evangéliumát!"

A mai találkozónk egy missziós küldetés – folytatta a pápa –  Krisztus parancsának engedelmeskedve: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek”. Nagyon örülök, hogy a missziótok a keresztény családok révén valósul meg, akiknek egy közösségbe összegyűlve  az a küldetésük, hogy a hitről olyan jeleket adjatok, amelyek az embereket az evangélium szépsége felé vonzzák, Krisztus szavai szerint:   „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást."

A püspökök által életre hívott csoportok egy papból és négy vagy öt olyan családból állnak, ahol már nagyobb gyermekek is vannak és ők alkotják a neokatekumenális út missio ad gentes csoportját, meghatalmazással az evangélium hirdetésére.

Tehát mielőtt még Isten szavát hirdetnétek – hangsúlyozta a pápa – előtte már az élet tanúságtételével nyilvánítjátok ki Krisztus kinyilatkoztatásának a szívét, hogy Isten úgy szereti az embert, hogy érte halálra adja a Fiát, akit az Atya föltámaszt. A Föltámadott pedig nekünk adja azt a kegyelmet, hogy életünket adjuk másokért. Ma a világnak erre a nagy üzenetre abszolút szüksége van. Mennyi magány, mennyi szenvedés és Istentől eltávolodás van Európa, Amerika peremterületein és Ázsia rengeteg városában! Mennyire szüksége van a mai embernek arra, hogy megérezze Isten szeretetét és hogy azt is, hogy ez a szeretet lehetséges. Ezeknek a keresztény közösségeknek, a ti családi missziótok révén az a feladatuk, hogy tegyék láthatóvá ezt az üzenetet.

Ferenc pápa a misszióba induló neokatekumenális út követőihez így szólt: Ti megkaptátok az erőt a keresztény beavatás útja révén, amit kis közösségekben éltetek meg, felfedezve keresztségetek mérhetetlen gazdagságát, hogy aztán távoli földekre induljatok. Ez a neokatekumenális út a Gondviselés igazi adománya az egyház számára, ahogy azt elődeim már megállapították – hangsúlyozta Ferenc pápa. Ez az út az egyház három dimenziójára támaszkodik, melyek az Isten Szava, a liturgia és a közösség. Ezért Isten Szavának engedelmes és állandó hallgatása, az eucharisztikus ünneplése a kis közösségekben a szombat esti imádság után, és a zsolozsma elimádkozása vasárnap a gyerekekkel együtt, továbbá a hit megosztása a testvérekkel, állnak a nagy adományok hátterében, amiket az Úr ajándékoz nektek. Nagy vigasztalás ezt látni, mert mutatja, hogy Isten Szentlelke ma is él és működik az egyházában.

Ahogy különféle alkalmakkor már azt hangsúlyoztam, az egyháznak a megőrző jellegű  lelkipásztorkodásból kilépve a döntően missziós pasztorális munka felé kell haladnia. A Neokatekumenális Út évek óta végzi ezt az missio ad gentes-t, vagyis a nem hívők közé küldetést, a nem keresztények között, hogy ott is meggyökereztesse az egyházat. Végül VI. Pál pápa szavával zárta buzdító beszédét: „Mennyi örömet ad a ti jelenlétetek és a tevékenységetek!”.

Ferenc pápa a beszéde után megáldotta azokat a feszületeket, melyeket aztán az egyes missziós csoportok megkaptak. Kiko Argüello egyenként megnevezte a misszióba induló papokat, akik  a pápa elé térdelve az ő kezéből vették át a missziós keresztet.

(vl)
All the contents on this site are copyrighted ©.