2015-01-31 20:40:36

Komentár P. Jána Ďačoka SJ: Ideologická kolonizácia


RealAudioMP3 Pápež František, počas svojej nedávnej apoštolskej návštevy Filipín (15. - 19. januára 2015), sa v Manile stretol aj s rodinami (16. januára). Vo svojom príhovore – okrem iného – poukázal na dôležitosť rodiny pre spoločnosť a na potrebu modlitby a duchovného života v rodine. Podľa neho, Boh zveril Pannu Máriu a narodené Dieťa do ochrany svätému Jozefovi. Boží Anjel mu zjavil nebezpečenstvá, ktoré im hrozili a pred ktorými museli ujsť do Egypta. Potom Svätý Otec pokračoval: „Tak je to aj v našej dobe, keď Boh nás volá rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú naše rodiny a chrániť ich od zla. Buďme opatrní voči novým ideologickým kolonizáciám. Existujú ideologické kolonizácie, ktoré sa snažia zničiť rodinu. .... Nerodia sa ... z modlitby, zo stretnutia s Bohom, ... ale prichádzajú zvonka, a preto ich nazývam kolonizácie” (Príhovor rodinám, Manila, 16. 1. 2015).

V ďalšej časti pápež František vyzval k slobodnému prežívaniu toho, čo súvisí s poslaním rodiny: „A tak, ako naše národy, v istom okamihu svojej histórie, prišli k zrelosti povedať ‚nie‛ akejkoľvek politickej kolonizácii, ako rodiny musíme byť veľmi veľmi bystrí, veľmi pružní, veľmi silní, aby sme povedali ‚nie‛ akémukoľvek pokusu o ideologickú kolonizáciu rodiny. A máme tiež prosiť svätého Jozefa, ... aby nám dal inšpiráciu pre spoznanie toho, kedy môžeme povedať ‚áno‛ a kedy musíme povedať ‚nie‛“ (tamtiež).

Pápež František urobil aj ďalší krok, keď poukázal na to, že dnešná rodina „je tiež ohrozovaná rastúcimi pokusmi zo strany niektorých, ktorí sa snažia zmeniť definíciu manželstva prostredníctvom relativizmu, kultúry premenlivosti a chýbaním otvorenosti voči životu.“ Na konci svojho príhovoru Svätý Otec povzbudil rodiny k vernosti, odvahe a vytrvalosti a doslovne im povedal: „Každá hrozba proti rodine je hrozbou proti samotnej spoločnosti. ... bedlite nad vašimi rodinami! Ochraňujte vaše rodiny! Viďte v nich najväčší poklad vášho národa!“ (tamtiež).

K problematike ideologickej kolonizácie (ovládnutie alebo podrobenie si iných v mene nejakého presvedčenia, myšlienky, idey) sa pápež František vrátil aj počas tlačovej konferencie na palube lietadla z Manily do Ríma. Ako príklad ideologickej kolonizácie uviedol teóriu gender (ideológia rodu alebo rodovej rovnosti), ktorá okolo roku 1995 bola uvedená do škôl v Argentíne, ako podmienka finančnej pomoci pre vybudovanie škôl pre chudobných. Ministerstvo školstva vtedy dostalo finančnú pomoc, ale iba pod podmienkou, že do škôl sa zavedie kniha, podľa ktorej sa školopovinné deti budú vyučovať teóriu rodovej rovnosti. V tejto súvislosti Svätý Otec povedal: „Toto je ideologická kolonizácia: vstúpia do jedného národa s nejakou ideou, ktorá je tomu národu úplne cudzia ... a kolonizujú ľud prostredníctvom tej idey, ktorá mení alebo chce zmeniť mentalitu alebo nejakú štruktúru. ... Prečo používam spojenie ‚ideologická kolonizácia‛? Pretože vychádzajú z vlastnej potreby nejakého národa alebo z príležitosti dostať sa k nemu a upevniť svoje postavenie, prostredníctvom detí. Ale to nie je nijakou novinkou. To isté urobili diktatúry minulého storočia. Vstúpili so svojou doktrínou. Pomyslite si na ‚Balillu‛ (pozn. autora – talianska mládežnícka organizácia, ktorá za fašizmu zhromažďovala deti od 8 do 14 rokov), pomyslite si na Hitlerovu mládež... Kolonizovali národ, vlastne chceli to urobiť. Ale aké utrpenie to spôsobilo! Národy nesmú stratiť slobodu.“ (La lezione dei poveri, In: L´Osservatore Romano, 21.1.2015, s. 4-5). Slová jasné a zreteľné, ktoré nepotrebujú žiadny komentár, iba otvorenú a predsudkami nezaťaženú myseľ.

Na postoj pápeža Františka nadviazal kardinál Angelo Bagnasco, predseda Talianskej biskupskej konferencie, ktorý 26. januára 2015 otvoril zasadanie Stálej rady Talianskej biskupskej konferencie. Kardinál Bagnasco vo svojom príhovore označil hrozby proti rodine ako „arogantný a neustály pokus kultúrnej kolonizácie alebo, ako hovorí pápež, ‚ideologickej kolonizácie‛“. Predseda Talianskej biskupskej konferencie aplikuje pojem ideologickej kolonizácie na podmienky Talianska a pýta sa: „Knihy Inštitútu A. T. Becka, s príťažlivým titulom Vychovávať k odlišnosti v škole a inšpirované ideológiou rodu, naozaj vymizli z talianskych škôl? Vychovávať k úcte voči všetkým je povinné, a škola to vždy robila... Tu však stojíme pred inou skutočnosťou: zvráteným antropologickým pohľadom sa chcú ovládnuť mysle detí a mládeže, a to bez toho, aby sa predtým žiadal a dosiahol výslovný súhlas rodičov.“ (A. Bagnasco, Il popolo degli onesti non si lasci demoralizzare, In: Avvenire, 27.1.2015, s. 5-6).

V súvislosti s touto problematikou, profesor Tony Anatrella, uznávaný francúzsky psychoanalytik a odborník na sociálnu psychológiu, vo svojej knihe Teória rodu a pôvod homosexuality (2012) uvádza tvrdenie, ktoré je mimoriadne dôležité a závažné: „Pod zámienkou oslobodenia osoby, ideológia gender určite napácha viac škody ako marxizmus.“ (T. Anatrella, La teoria del “gender” e l’origine dell’omosessualitŕ. Una sfida culturale, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2012, s. 50). To sú slová, ktoré vyrážajú dych, a preto si ich dovolím zopakovať: „Pod zámienkou oslobodenia osoby, ideológia gender určite napácha viac škody ako marxizmus.“

Možno sa pýtať: Čo to vlastne je tá ideológia rodu – gender? Veľmi jednoducho to možno povedať aj takto: Je to nepriamy útok proti Bohu Stvoriteľovi a Pánovi. Táto ideológia nepopiera priamo Pána Boha ako marxizmus, neútočí proti nemu priamo, ale nepriamo, a to cez človeka. Útočí na prirodzenosť človeka, na jeho totožnosť, keď mu našepkáva: ‚Ty sa síce narodíš ako muž alebo žena, to si si nemohol vybrať. Ale prežívanie svojej sexuality si môžeš vybrať a určiť si sám. Ako muž môžeš sa správať ako žena, keď ťa to omrzí môžeš byť znovu mužom a potom znovu ženou, alebo sa môžeš dať operovať a budeš tým, čím chceš byť.‛ A podobne to platí aj pre ženu. Ináč povedané, to znamená že, prijatie ideológie rodu vedie k zničeniu prirodzenosti, totožnosti, identity osoby, ktorá nebude vedieť či je mužom a či ženou. Je zrejmé, že taký človek nebude schopný zobrať zodpovednosť za osobu iného pohlavia, lebo on si nebude istý sám sebou. Hlavná vec, že si bude môcť sexuálne užívať! Ale takto sa zničí manželstvo a rodina. Áno, ale to je utajovaný cieľ ideológie rodovej rovnosti. Podobnými slovami to zdôrazňuje aj Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska, ktorý sa čítal na Prvú adventnú nedeľu (1. decembra 2013): „Stúpenci kultúry smrti prichádzajú s novou ‚gender ideológiou‛. V jej mene chcú presadiť tzv. ‚rodovú rovnosť‛. ... Tak vzniká akýsi sodomský paškvil odporujúci Božej vôli a pripravujúci Boží trest. Cez ušľachtilé heslá sa do života spoločnosti presadzuje rozvrat rodinného života, ktorý má byť posvätným. Je to bohorúhavá vzbura človeka voči Stvoriteľovi.“

Zakončím troma krátkymi poznámkami:

1. Čo robiť? Ako sa brániť ideologickému ovládaniu pomocou teórie gender? Predovšetkým treba dobre rozlišovať, nazývať veci pravými menami a rozhodne odmietať každú ideológiu, aj tú rodovú a všetko to, čo je s ňou spojené ako zvrátené, nevedecké a neperspektívne.
Podľa toho, čo bolo vyššie povedané, platí: Každý, kto presadzuje rodovú ideológiu, už kultúrne alebo ideologicky kolonizuje, ovláda, podrobuje si iných. Inými slovami, ktokoľvek (vláda, minister, vládny alebo administratívny úradník, politik, riaditeľ školy či učiteľ) a kdekoľvek (teda v akejkoľvek krajine) presadzuje ideológiu rodu, patrí medzi kolonizátorov. To znamená, že chce ovládnuť národ, a hlavne deti a mládež. Kolonizátori rodovej ideológie sú nástrojmi zla a kultúry smrti, čo treba nielen radikálne, a jednorázovo, odmietnuť, ale neustále odmietať.

2. Modliť sa, veľa sa modliť, lebo tu nie je protivníkom iba človek, ale sám zlý, ktorý je „otcom lží“ a jeho pomocníci.

3. To, čo pápež František povedal Filipínčanom, to odkazuje všetkým: „Každá hrozba proti rodine je hrozbou proti samotnej spoločnosti. ... bedlite nad vašimi rodinami! Ochraňujte vaše rodiny! Viďte v nich najväčší poklad vášho národa!“


Prof. Ján Ďačok SJ prednáša na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme v odbore morálnej teológie a je teológom Apoštolskej penitenciárie.

(Obr.: Zo stretnutia pápeža Františka s rodinami 16. januára 2015 v Manile)All the contents on this site are copyrighted ©.