2015-01-23 08:57:00

Kaune vyko Lietuvos vienuolijų simpoziumas „Pašvęstasis gyvenimas šiandienos Bažnyčioje“


2015 m. sausio 17 d. Lietuvos pašvęstojo gyvenimo vyrai ir moterys susirinko į neeilinį renginį Kaune – Simpoziumą, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams. Jame dalyvavo daugiau nei trys šimtai seserų ir brolių iš beveik visų Lietuvoje veikiančių pašvęstojo gyvenimo institutų – tiek kontempliatyvių, tiek apaštalinių, ir didžioji dalis Lietuvos vyskupų.

Įžanginis Simpoziumo akordas – širdis uždegantis Pašvęstojo gyvenimo metų himnas „Kelk pasaulį auštančiu džiaugsmu“, sukurtas pagal įvairių Popiežiaus Pranciškaus paraginimų žodžius. Scenoje giedančiam ir grojančiam jungtiniam pašvęstųjų chorui ir orkestrui džiaugsmingai pritarė visi Simpoziumo dalyviai.

Pirmąjį pranešimą skaitė svečias iš Vokietijos – teologijos mokslų daktaras, jėzuitų provincijolas t. Stefan Kiechle. Jis aptarė tris esminius pašvęstojo gyvenimo elementus – Consecratio (pasišventimą), Communio (bendruomeniškumą) ir Missio (misiją, tarnystę). Pirmasis padeda žmogaus susitikimui su Dievu, jo dėka jis žvelgia į Dangų, o atsakas į iš Tėvo gautą pašaukimo dovaną – asmeninis įsipareigojimas įžadais. Antrasis elementas kviečia į susitikimą ir bendrystę su broliais ir seserimis, kartu žvelgiant į savo trapumą ir kuriant tarpusavio santykius su Šventosios Dvasios pagalba. Trečiasis pašvęstuosius veda į pasaulį, ypač į susitikimą su vargšais. Pašvęstieji Kristaus žvilgsniu žvelgia į Žemę ir kartu su juo tęsia jo tarnystę, liudydami Dievo artumą, gerumą, gailestingumą visiems žmonėms, bet ypatingai nusidėjėliams.

Po pranešimo vyko darbas grupėse pagal prelegento pasiūlytus klausimus. Dalyviai aptarė, kaip jiems sekasi išgyventi šiuos pašvęstojo gyvenimo elementus savo bendruomenėse, kokie yra Lietuvos Bažnyčios poreikiai ir kaip pašvęstieji galėtų geriau į juos atsiliepti, ar pašvęstieji girdi Popiežiaus Pranciškaus raginimą eiti į periferijas ir kur tos periferijos yra Lietuvoje.

Po to kalbėjo sesuo Carmen Sammut, Afrikos Mergelės Marijos misijonierių kongregacijos Generalinė vyresnioji, o šiuo metu ir Tarptautinės Generalinių vyresniųjų Sąjungos (UISG) prezidentė. Jos pranešimas „Pašvęstasis gyvenimas – širdis, kuri plaka“ palietė keletą labai jautrių pašvęstiesiems temų. „Ar dar tebesame įsimylėję?“, klausė prelegentė, pabrėždama, kad tik laikas praleistas maldoje su Viešpačiu uždega širdį iš naujo, kad mūsų gyvenimas turi būti išdalintas Dievui ir žmonėms, o ne sukoncentruotas į save. Sesuo Carmen nebijojo kalbėti apie šiandienos iššūkius pašvęstajam gyvenimui, apie jo šešėlius, bet taip pat įvardino ir stipriąsias jo puses. Pranešimo pabaigoje ji kvietė nebijoti palikti saugių užutekių, atsiverti naujoms galimybėms, o darbo grupėms pasiūlė visų pirma įvardinti kuo daugiau Lietuvos pašvęstojo gyvenimo stipriųjų pusių. Buvo dalijamasi taip pat ir apie sutinkamus iššūkius bei sunkumus ir ieškoma kelių, kaip pašvęstieji gali vieni kitiems padėti juos įveikti.

Susirinkę po pietų pertraukos Simpoziumo dalyviai sugiedojo Dieninę liturginę valandą, o po to nukreipė žvilgsnius į specialiai Pašvęstojo gyvenimo metams nutapytą Kristaus Visatos Valdovo ikoną, kviečiančią „Sek paskui mane“. Ikonos autorė – Paštuvos Karmelio sesuo Nijolė Marija Marcinkevičiūtė. Ši ikona, pašventinta specialia liturgija, per visus Pašvęstojo gyvenimo metus keliaus po Lietuvą iš vienos vienuolinės bendruomenės į kitą, kviesdama prie jos besimeldžiančius pašvęstuosius įsižiūrėti į Jėzų ir atnaujinti ryžtą Juo sekti, o kartu stiprindama vienuolijų tarpusavio bendrystę.
All the contents on this site are copyrighted ©.