2015-01-14 09:32:00

Kunigo Juozapo Vazo kanonizacija. Religijos laisvė yra fundamentali žmogaus teisė (+video)


Pusė milijono žmonių dalyvavo trečiadienio rytą Šri Lankos sostinės Kolombo parke popiežiaus Pranciškaus aukotose Mišiose, kurių metu buvo paskelbtas šventuoju šios šalies apaštalas kunigas Juozapas Vazas. Iš Indijos kilęs kunigas, Šv. Pilypo Neri oratorijos narys, skelbė krikščionybę Ceilono saloje septynioliktojo amžiaus pabaigoje ir aštuonioliktojo pradžioje, katalikų persekiojimų laikais. Kanonizacijos Mišias kartu su popiežiumi koncelebravo 1100 kunigų ir visi Šri Lankos vyskupai, taip pat keletas vyskupų iš naujo šventojo gimtosios Indijos.

„Visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išganymą“ (Iz 52,10), sakė Izaijas, pranašaudamas Jėzaus Kristaus Evangelijos skelbimą visam pasauliui. Ši pranašystė ypatingai skamba mums, kurie švenčiame didžiojo Evangelijos misionieriaus kunigo Juozapo Vazo kanonizaciją, - sakė popiežius pradėdamas homiliją. Šventojo Juozapo asmenyje matome Dievo gerumo ir meilės Šri Lankos gyventojams ženklą. Jo pavyzdys mus taip pat kviečia nenuklysti nuo Evangelijos kelio, brandinti savyje šventumą, liudyti tą evangelinę susitaikinimo žinią, kuriai jis paaukojo visą savo gyvenimą.

Juozapas Vazas, Šv. Pilypo Neri Oratorijos kunigas, iš savo gimtojo Indijos Goa miesto atvyko į šią šalį vedamas misionieriško uolumo ir didelės meilės čionykščiams gyventojams. Persekiojimų sąlygomis, jis savo kunigišką tarnystę vykdė persirengęs elgeta, slapta, neretai naktimis, lankė tikinčiuosius. Jo pavyzdys įkvėpė dvasinių ir moralinių jėgų persekiojamai katalikų bendruomenei.

Šventasis Juozapas Vazas ir šiandien yra mokytojas ir pavyzdys, sakė popiežius ir toliau homilijoje paminėjo tris šio naujo šventojo aktualumo aspektus. Visų pirma jis buvo pavyzdingas kunigas. Šiandien čia kartu su mumis yra daug kunigų ir vienuolių, kurie, kaip šventasis Juozapas Vazas, uoliai tarnauja Evangelijai ir artimui. Kiekvieną iš jų kviečiu žiūrėti į šventąjį Juozapą Vazą kaip į patikimą vadovą. Jis mus moko išteiti į paribius, kad Jėzus būtų pažįstamas visiems žmonėms ir visų mylimas. Jis yra kantraus kentėjimo dėl Evangelijos, klusnumo vyresniesiems, meilės Bažnyčiai pavyzdys.

Šventasis Juozapas Vazas mus taip pat moko kaip svarbu įveikti religinius susiskaldymus ir tarnauti taikai. Jo nepadalintoje meilėje Dievui tilpo ir meilė artimui. Jis tarnavo vargšams, neklausdamas iš kur jie ir kas jie yra. Jo pavyzdys ir šiandien įkvepia Šri Lankos Bažnyčią. Ji noriai ir uoliai tarnauja visai šalies visuomenei. Jos mokyklos, ligoninės ir labdaros institucijos atviros visiems, nepriklausomai nuo rasės, religijos, etninės ar socialinės kilmės. Bažnyčia nieko kito sau neprašo, o tik laisvės tęsti savo misiją. Religinė laivė yra fundamentali žmogaus teisė, - sakė Pranciškus. Kiekvienas žmogus privalo turėti laisvę pats vienas arba drauge su kitais siekti tiesos, viešai reikšti savo religinius įsitikinimus, be jokių išorinių suvaržymų ar grasinimų. Kaip moko Juozapo Vazo gyvenimo pavyzdys, tikras Dievo garbinimas niekada negali virsti diskriminacija, neapykanta ar smurtu, bet jis visada skatina pagarbą gyvybės sakralumui, kito žmogaus orumui ir laisvei, įsipareigojimą siekti kitų gerovės.

Galiausiai šventasis Juozapas Vazas yra misionieriško uolumo pavyzdys, rodantis kelią šiandieniniams Jėzaus sekėjams. Esame kviečiami išeiti iš savęs su tokiu pačiu uolumu, kokiu degė šventasis Juozapas, taip pat su tokiu pat kaip jo jautrumu ir pagarba kitiems, troškimu dalintis su visais ugdančiu malonės žodžiu. Esme kviečiami būti misionieriais.

Brangieji broliai ir seserys, - sakė Šventasis Tėvas baigdamas kanonizacijos Mišių homiliją, - sekdami šventojo Juozapo Vazo pavyzdžiu, jūs, šios šalies krikščionys, stiprinkite savo tikėjimą ir dalyvaukite visos Šri Lanko visuomenės taikos, teisingumo ir susitaikinimo kūrime. Šito iš jūsų laukia Kristus. Šito jus moko šventasis Juozapas. Šito jus prašo Bažnyčia. Melskime naujo šventojo užtarimo, kad vienybėje su visa po pasaulį pasklidusia Bažnyčia, jūs giedotumėte Viešpačiui naują giesmę ir skelbtumėte jo šlovę iki pat žemės pakraščių. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.