2015-01-14 12:35:45

Homília Svätého Otca pri kanonizácii sv. Jozefa Vaza na Srí Lanke


Homília Svätého Otca Františka pri kanonizácii sv. Jozefa Vaza 14. januára 2015 v Galle Face Green v Kolombe na Srí Lanke

«Všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha.» (Iz 52,10).

Toto veľkolepé proroctvo sme si vypočuli v dnešnom prvom čítaní. Izaiáš predpovedá ohlasovanie evanjelia Ježiša Krista až po končiny zeme. Toto proroctvo má osobitný význam pre nás, čo slávime svätorečenie veľkého misionára evanjelia, svätého Jozefa Vaza. Tak ako nesmierne množstvo ďalších misionárov v dejinách Cirkvi, odpovedal na príkaz zmŕtvychvstalého Pána robiť učeníkmi všetky národy (porov. Mt 29,19). Slovami, no najmä svojím príkladom života priviedol ľudí tejto krajiny k viere, ktorá nám dáva «dedičstvo medzi všetkými posvätenými» (Sk 20,32).

Vo svätom Jozefovi vidíme výrečný znak Božej dobroty a lásky k srílanskému ľudu. No vidíme v ňom aj výzvu vytrvať na ceste evanjelia, rásť v osobnej svätosti a svedčiť o evanjeliovej zvesti zmierenia, ktorej zasvätil svoj život.

Ako kňaz Oratória v jeho rodnej Goe svätý Jozef Vaz prišiel do tejto krajiny inšpirovaný misionárskou horlivosťou a veľkou láskou k tomuto národu. Kvôli vtedajšiemu náboženskému prenasledovaniu sa obliekal ako žobrák, a svoje kňazské povinnosti vykonával pri tajných stretnutiach s veriacimi, častokrát v noci. Jeho snaženia dodávali duchovnú a morálnu silu utláčanému katolíckemu ľudu. Mal zvláštnu túžbu slúžiť chorým a trpiacim. Jeho službu chorým počas epidémie čiernych kiahní v Kandy ocenil natoľko aj sám kráľ, že mu udelil väčšiu slobodu k vysluhovaniu samotnej služby. Z Kandy mohol prichádzať aj do ďalších oblastí ostrova. Úplne sa oddal misionárskej práci a vyčerpaný zomrel vo veku 59 rokov, požívajúci úctu pre svoju svätosť.

Svätý Jozef Vaz je aj naďalej vzorom a učiteľom z rôznych dôvodov, z ktorých by som sa chcel zamerať na tri.

Predovšetkým bol príkladným kňazom. Dnes je tu veľa kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, ktorí tak ako Jozef Vaz sú zasvätení službe Božiemu evanjeliu a blížnym. Povzbudzujem každého z vás, aby ste hľadeli na svätého Jozefa ako na spoľahlivého vodcu. On nás učí vychádzať na periférie, aby Ježiša všade poznali a milovali. Je aj príkladom trpezlivého utrpenia pre evanjelium, vzorom poslušnosti voči predstaveným a vzorom láskavej starostlivosti o Božiu Cirkev (porov. Sk 20,28). Tak ako my, aj on žil v období rýchlych a hlbokých premien; katolíci boli menšinou, často i vnútorne rozdelení, zvonka sa zasa objavovala nevraživosť a prenasledovanie. A napriek tomu, tým, že bol neustále spojený v modlitbe s ukrižovaným Pánom, mohol sa stať pre celý národ živou ikonou milosrdnej a zmierujúcej Božej lásky.

Na druhom mieste nám svätý Jozef ukazuje na dôležitosť prekonávania náboženských rozdelení v službe pokoja. Jeho nerozdelená láska k Bohu ho otvorila pre lásku k blížnemu. Slúžil núdznym, a to komukoľvek a kdekoľvek. Jeho príklad dnes naďalej inšpiruje cirkev na Srí Lanke, ktorá rada a obetavo slúži všetkým členom spoločnosti. Bez toho, aby robila rozdiely podľa rasy, vierovyznania, kmeňovej príslušnosti, spoločenského postavenia alebo náboženstva, slúži prostredníctvom škôl, nemocníc, zdravotných stredísk a iných charitatívnych diel. Nežiada za to nič, len slobodu plniť toto poslanie. Náboženská sloboda je základným ľudským právom. Každý jednotlivec musí byť slobodný, aby sám či v spojení s druhými hľadal pravdu, otvorene vyjadroval svoje náboženské presvedčenie, slobodný od vonkajšieho zastrašovania či nútenia. Život Jozefa Vaza nás učí, že pravé klaňanie sa Bohu nevedie k diskriminácii, nenávisti a násiliu, lež k rešpektovaniu posvätnosti života, rešpektovaniu dôstojnosti a slobody ostatných a k milujúcej zaangažovanosti pre dobro všetkých.

Napokon nám svätý Jozef dáva vzor misionárskej horlivosti. Hoci prišiel na Cejlón slúžiť katolíckej komunite, vo svojej evanjeliovej láske prišiel ku všetkým. Zanechal domov, rodinu, pohodu svojho obľúbeného kraja, a odpovedal na pozvanie ísť a hovoriť o Kristovi všade tam, kde ho jeho cesta privedie. Svätý Jozef vedel ako podať pravdu a krásu evanjelia v mnohonáboženskom kontexte, s úctou, oddanosťou, vytrvalosťou a pokorou. Toto je cesta aj pre dnešných Ježišových nasledovníkov. Sme pozvaní „vychádzať“ s tou istou horlivosťou a odvahou ako svätý Jozef, ako aj s jeho citlivosťou a úctou voči druhým, s jeho túžbou podeliť sa s nimi o slovo milosti (porov. Sk 20,32), ktoré má moc ich pozdvihnúť. Sme pozvaní byť učeníkmi misionármi.

Drahí bratia a sestry, modlím sa, aby sa kresťania tejto krajiny podľa príkladu svätého Jozefa Vaza utvrdili vo viere a ešte viac prispeli k budovaniu pokoja, spravodlivosti a zmierenia v srílanskej spoločnosti. To očakáva od vás Kristus. To vás učí svätý Jozef. To žiada od vás Cirkev. Zverujem vás všetkých do modlitieb nášho nového svätca, aby ste mohli v spoločenstve s Cirkvou na celom svete spievať Pánovi novú pieseň a ohlasovať jeho slávu až do končín zeme. Lebo Pán je veľký a hoden každej chvály! (porov. Ž 96,1-4) Amen.
(Preklad: Slovenská redakcia VR)All the contents on this site are copyrighted ©.