2015-01-01 16:29:26

Anioł Pański z Papieżem: pokój jest zawsze możliwy


„Święta Boża Rodzicielko!” – do trzykrotnego powtórzenia tego modlitewnego wołania wspólnoty chrześcijańskiej Ojciec Święty zachęcił nie tylko na porannej Eucharystii, ale i na Anioł Pański. Franciszek nawiązał tym samym to Soboru Efeskiego i trwającego tam sporu wokół Maryi. Wierni wchodzili wówczas do kościoła i trzykrotnie powtarzając to wezwanie domagali się od ojców soborowych ogłoszenia Maryi Świętą Bożą Rodzicielką. Właśnie tej „pokornej kobiecie z Nazaretu, w której Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”, Papież poświęcił swe rozważanie na Anioł Pański.

„Nie da się oddzielić kontemplowania Jezusa, Słowa życia, które stało się widoczne i namacalne, od kontemplowania Maryi, która obdarzyła Go swoją miłością i ludzkim ciałem – mówił Franciszek. – Dzisiaj słyszymy słowa Apostoła Pawła: «Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty». Chrystus przyjął ludzką naturę, uwalniając ją od zamkniętej mentalności prawa, która jest nie do wytrzymania. Prawo bowiem, pozbawione łaski, staje się ciężarem nie do zniesienia i zamiast służyć nam, wręcz szkodzi. Jezus mówił: «Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu». Oto cel, dla którego Bóg posłał swojego Syna na ziemię, aby stał się człowiekiem: celem wyzwolenia, co więcej zrodzenia na nowo. To zadziwiające przejście następuje w nas poprzez chrzest, który wszczepia nas jako żywe członki w Chrystusa i włącza do Jego Kościoła”.

Ojciec Święty przypomniał, że przez chrzest jesteśmy zrodzeni do życia Bożego. Dzieje się to dzięki Matce Kościołowi, którego wzorem jest Maryja. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli na noworoczną modlitwę do Watykanu, Papież zachęcił, by przypomnieli sobie datę swojego chrztu.

Franciszek nawiązał następnie do ogromnego napisu: „Pokój jest zawsze możliwy”, jaki pojawił się na Placu św. Piotra. Ułożyli go uczestnicy marszu pokoju zorganizowanego przez rzymską Wspólnotę św. Idziego, zaangażowaną na różnych kontynentach w dialog pokojowy.

„Czytam: «Pokój jest zawsze możliwy». Jest możliwy – stwierdził Papież. – Musimy go poszukiwać! I kolejny napis: «Modlitwa jest źródłem pokoju». Tak, pokój jest zawsze możliwy, a modlitwa jest jego źródłem. Pokój kiełkuje dzięki modlitwie. Dziś jest Światowy Dzień Pokoju. «Już nie niewolnicy, lecz bracia» – to przesłanie na ten dzień. Bo wojny czynią z nas zawsze niewolników! Wszyscy jesteśmy wezwani do walki z wszelkimi formami niewolnictwa i do budowania pokoju. Módlmy się o pokój. Są też piękne szkoły pokoju. Musimy nadal rozwijać wychowanie do pokoju”.

bz/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.