2014-12-27 16:31:12

Mirė arkivysk. Giuseppe Pittau, garsus japonologas. Popiežiaus užuojautos telegrama


Iš Japonijos atėjo žinia, kad gruodžio 26 dieną Tokijuje mirė arkivyskupas Giuseppe Pittau, žinomas japonologas, intelektualas, sudėtingais momentais sugebėjęs prisiimti ir nešti didelę atsakomybę, taip pat didis apaštalas ir misionierius, visada švietęs šypsena.

G. Pittau gimė 1928 metais Sardinijoje, Italijoje. Būdamas dar visai jaunas, įstojo į jėzuitų ordiną. Nuo pat pradžių svajojo apie misiją Japonijoje ir ši jo svajonė išsipildė jau 1952 metais. Jis išvyko į šią tolimą rytų šalį ir čia darbavosi beveik trisdešimt metų, su nedidelėmis pertraukomis dėl filosofijos ir politinės minties Japonijoje studijų. Įvertinus ne vien intelektualinius, bet ir organizacinius jo sugebėjimus, buvo paskirtas Japonijos jėzuitų vyresniuoju ir Sofijos universiteto Tokijuje rektoriumi.

Kai 1981 metais šv. Jonas Paulius II apsilankė Japonijoje, t. Pittau buvo jo vertėju, lydėtoju ir patarėju. Popiežius nusprendė, kad jo talentai turi būti panaudojami plačiau ir pakvietė jį atvykti į Romą. Tuo metu jėzuitų ordinas buvo atsidūręs tarsi kryžkelėje, vidinės srovės ir pasidalijimai rizikavo išbalansuoti ordiną, ypač vyresniajam t. Arrupe nebegalint vadovauti dėl insulto smūgio. T. Pittau buvo vienas iš tų, kurie savo patirtimi ir išmintimi padėjo jėzuitams pergyventi šį laikotarpį, kol 1983 metais buvo išrinktas naujas vyresnysis t. Kolvenbachas. Pastarasis jį pasirinko vienu iš artimiausių bendradarbių. 1992 metais t. Pittau buvo paskirtas jėzuitų Grigaliaus universiteto Romoje rektoriumi bei popiežiškųjų Mokslų ir Socialinių mokslų akademijų kancleriu, o 1998 metais Jonas Paulius II paprašė jį nešti naują atsakomybę, paskirdamas Katalikiško ugdymo kongregacijos sekretoriumi ir arkivyskupu. Šias pareigas t. Pittau ėjo iki 2003 metų, iki kol sulaukė pensijinio 75 metų amžiaus. Jis neturėjo daug abejonių ką daryti – tuoj pat grįžo į Japoniją, į Tokiją, ir čia mokė bei ėjo paprasto parapijos vikaro pareigas tol, kol pajėgė.

Jis iš tiesų labai mylėjo Japoniją, jos žmones ir kultūrą, puikiai ją pažinojo ir pats tapo jos dalimi. Už mokslo ir kultūros darbą, išeinantį toli už katalikiško rato, jam buvo skirtas Chrizantemos ordino apdovanojimas, aukščiausias įvertinimas Japonijoje. Jis taip pat buvo tikras kunigas, su kuriuo susipažinę daugybę žmonių paprašė krikšto Bažnyčioje.

Popiežius Pranciškus dabartiniam jėzuitų vyresniajam t. Adolfo Nicolas adresavo telegramą, kurioje perduoda užuojautą visiems liūdintiems t. Pittau, pavyzdinio Dievo tarno, gyvenusio dėl Evangelijos, mirties; dėkojo už jo tarnystę jėzuitų ordinui, akademiniame pasaulyje, Šventojo Sosto institucijose. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.