2014-11-07 12:16:51

Obnova pravidiel rezignácie biskupov a funkcionárov menovaných pápežom


Vatikán 7. novembra – Povinnosť zrieknutia sa cirkevného úradu z dôvodu veku sa odteraz vzťahuje nielen na diecéznych biskupov, ale aj na kardinálov, stojacich na čele dikastérií Rímskej kúrie. Rozhodol o tom Svätý Otec 3. novembra 2014 schválením obnovených pravidiel, publikovaných formou reskriptu „ex audientia Sanctissimi“, teda na základe ústneho súhlasu pápeža vyjadreného pri audiencii, s podpisom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina.

Ako sa uvádza v reskripte, pri obnove pravidiel boli vzaté do úvahy ustanovenia II. vatikánskeho koncilu a predchádzajúcich pápežov a tiež odporúčania Rady kardinálov, ktorá pomáha Svätému Otcovi pri príprave reformy Rímskej kúrie a správy Cirkvi. Obnovené pravidlá potvrdzujú platnú disciplínu stanovenú Kódexom kánonického práva a Kódexom kánonov východných katolíckych cirkví, podľa ktorej má diecézny biskup ponúknuť rezignáciu pri dovŕšení veku 75 rokov, pričom zrieknutie sa nadobúda účinnosť až po jeho prijatí pápežom. Reskript uvádza, že dotyčnému sa tým ukončujú aj všetky ďalšie funkcie na celonárodnej úrovni, zastávané na základe daného pastoračného úradu.

Novinkou reskriptu je však rozšírenie tejto praxe aj na kardinálov na čele rímskych dikastérií, ktorí sú takto povinní predložiť zrieknutie sa úradu aj v prípade, keď im ešte nevypršal päťročný funkčný mandát. Ďalšia novinka sa vzťahuje na vedúcich dikastérií, ktorí nie sú kardinálmi a na sekretárov a biskupov v úradoch s pápežským menovaním. Týmto sa pri zavŕšení 75 rokov veku funkcia skončí automaticky. Pokiaľ ide o členov dikastérií (Membri), tým sa ich funkcia skončí automaticky dovŕšením 80-tich rokov života.

Okrem toho reskript vo 4. článku uvádza, že „je hodné cirkevného ocenenia gesto biskupa, ktorý, vedený láskou a túžbou po lepšej službe spoločenstvu, uzná za nevyhnutné pre chorobu alebo iný vážny dôvod rezignovať z úradu pastiera skôr než pri dosiahnutí veku 75 rokov. V takýchto prípadoch sa od veriacich žiada, aby prejavili solidárnosť a pochopenie voči svojmu bývalému pastierovi a dôsledne mu poskytli starostlivosť podľa požiadaviek lásky a spravodlivosti.”

Článok 5 reskriptu hovorí, že za určitých osobitných okolností môže kompetentná autorita uznať za nevyhnutné požiadať biskupa, aby predložil zrieknutie sa pastoračného úradu, po jeho oboznámení s dôvodmi takejto žiadosti a pozornom vypočutí si jeho argumentov, v bratskom dialógu.“

Obnovené pravidlá sa stali účinnými ich oficiálnym publikovaním 5. novembra 2014. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.