2014-11-06 10:03:42

Popiežius papildė ir patikslino vyskupų atsistatydinimo iš pareigų normas


Naujas potvarkis, kurį popiežius Pranciškus patvirtino lapkričio 3 d. audiencijoje priėmęs Vatikano Valstybės sekretorių, liečia tiek diecezinius vyskupus, tiek popiežiaus paskirtus pareigūnus. Vyskupų atsistatydinimas iš pareigų yra apibrėžtas Kanonų teisės kodekse pagal po Vatikano II Susirinkimo Bažnyčioje įsigaliojusią tvarką, kurią įvairiais potvarkiais nustatė popiežiai pal. Paulius VI ir šv. Jonas Paulius II.

Naują potvarkį, kuris popiežiaus nurodymu įsigaliojo lapkričio 5 dieną, sudaro septyni straipsniai.

Pirmajame patvirtina, kad vyskupai, sulaukę 75 metų, prašomi pateikti atsistatydinimo iš pareigų prašymą.

Antruoju patikslinta, jog vyskupas netenka pareigų nuo to momento, kada būna patenkintas jo atsistatydinimo prašymas.

Trečiajame straipsnyje nurodyta, kad patenkinus atsistatydinimo iš pareigų prašymą, prašantysis asmuo taip pat netenka visų kitų pareigų nacionaliniu mastu, į kurias buvo paskirtas tam tikram laikotarpiui ir dėl jo eitų pastoracinių pareigų.

Ketvirtuoju straipsniu popiežius nurodė, kad ir 75 metų amžiaus nesulaukę vyskupai gali dėl ligos ar kitos rimtos priežasties prašyti būti atleistais iš ganytojo pareigų. Taip pat priminta tikinčiųjų pareiga rūpintis jų buvusiu ganytoju.

Penktasis straipsnis. Kai kuriomis ypatingomis aplinkybėmis atsakinga valdžia (Popiežius) gali manyti esant būtina paprašyti vyskupo, kad jis atsistatydintų iš ganytojo pareigų, prieš tai jam paaiškinus tokio prašymo priežastis ir broliškame dialoge išklausius jo pasiaiškinimo.

Likę du straipsniai liečia popiežiaus paskirtus pareigūnus Romos kurijoje, jos vadovus ir narius, tiek kardinolus, tiek vyskupus.

Šeštajame straipsnyje patvirtinama, jog Dikasterijų vadovai ir kardinolai, einantys Popiežiaus paskirtas pareigas ir baigę 75 metus, irgi turi įteikti atsistatydinimo raštą, o Popiežius nuspręs, gerai apsvarstęs prašymą.

Septintajame straipsnyje nurodyta, kad Romos Kurijos dikasterijų vadovai ne kardinolai, sekretoriai ir vyskupai, einantys pareigas popiežiaus skyrimu, nustoja eiti pareigas sulaukę 75 metų amžiaus; dikasterijų nariai netenka narystės sulaukę 80 metų. Tačiau tie, kurie yra dikasterijų nariai dėl einamų kitų pareigų, nustoję eiti tas pareigas, netenka ir narystės.

Kaip minėta, minėtosios normos jau įsigaliojo. Vatikano valstybės sekretoriaus Reskripte (akte) pažymima, kad Šventasis Tėvas potvarkį paskelbė atsižvelgdamas į tai kas buvo nuspręsta jo pirmtakų ir ką jam pasiūlė Kardinolų Taryba, patarianti Kurijos reformos ir Bažnyčios valdymo klausimais. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.