2014-10-28 20:03:30

Posolstvo východných katolíckych hierarchov Európy


Ukrajina 28. októbra - V nedeľu 26. októbra sa v ukrajinskom Ľvove skončilo trojdňové výročné stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy, pri príležitosti 50. výročia promulgovania koncilových dekrétov Orientalium Ecclesiarum a Unitatis Redintegratio a pri príležitosti 25. výročia právneho uznania Ukrajinskej Gréckokatolíckej cirkvi. Na podujatí sa zúčastnilo 45 východných hierarchov, vrátane štyroch gréckokatolíckych biskupov zo Slovenska. V závere stretnutia vydali vyhlásenie, zhrnuté do troch bodov: Úloha a prínos východných katolíckych biskupov na ceste ekumenizmu, situácia na Blízkom východe a 25. výročie legalizácie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.

V prvej časti, ktorá vychádza zo starostlivosti Druhého vatikánskeho koncilu o východné katolícke cirkvi a vyzýva ich k plneniu svojho poslania s novým apoštolským elánom (porov. Orientalium ecclesiarum 1), biskupi potvrdzujú väčšie uvedomenie si práv a povinností týkajúcich sa pastorácie svojich členov, vrátane práva hlásať evanjelium tým, ktorí ho ešte nepoznajú. Vyjadrujú tiež bratské želanie, aby aj pravoslávne cirkvi v láske a pravde plnili poslanie, ktoré im Boh zveril a podobne uznávajú pravoslávnym cirkvám rovnaký záujem o starostlivosť o svojich veriacich na celom svete, bez nepriateľstva, rešpektujúc právo na slobodu náboženského vyznania. Potvrdzujú, že rozdelenie jedinej Kristovej Cirkvi je ekleziologickou anomáliou, ktorú nemožno považovať za štandard pre život a poslanie Cirkvi. Rovnako spolu s pravoslávnymi cirkvami zdieľajú rovnaké starosti pre kultúrne a spoločenské trendy, ktoré vedú k postupnej sekularizácii a odkresťančovaniu Európy. Východní biskupi ďalej vyjadrujú presvedčenie, že sú povolaní k silnému záväzku, aby výzva k jednote Kristovej Cirkvi bola jednou z nevyhnutných priorít a nezvratných rozmerov totožnosti východných katolíckych cirkví, aj napriek ekumenickým ťažkostiam a problémom. Na záver spoločného vyhlásenia k úlohe a prínosu východných katolíckych biskupov na ceste ekumenizmu sa pripomína, že východné katolícke cirkvi majú v úmysle aktívne sa zapájať do dialógu lásky a pravdy, ktorý Katolícka cirkev rozvíja s pravoslávnymi cirkvami.

V druhej časti vyhlásenia, ktorá sa týka situácie na Blízkom východe, východní biskupi Európy uisťujú o svojej podpore a solidarite s miestnymi duchovnými pastiermi a ich veriacimi, pričom zdôrazňujú potrebu konať zo strany medzinárodného spoločenstva: „Pripomíname, že pokoj a zmierenie na Blízkom východe nepríde bez jasnej a rozhodnej intervencie medzinárodného spoločenstva na všetky zainteresované strany, najmä na podporu slobody náboženského vyznania a svedomia, a bez silnej investície do vzdelania, aby sa vychovali nové generácie, schopné vzájomného dialógu.“

V poslednom bode vyhlásenia, na margo 25. výročia legalizácie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, biskupi hovoria o znovuzrodení, ktoré je dielom Božej prozreteľnosti a je výzvou pre súčasnosť: „Dnes pobáda celú Cirkev k pozornému rozlišovaniu, k novému misijnému ohlasovaniu evanjelia a k väčšiemu zaangažovaniu sa najmä zoči-voči pastoračným výzvam aktuálnej situácie krajiny.“ Biskupi východných cirkví Európy uisťujú v závere posolstva celý ľud Ukrajiny o modlitbe, blízkosti a solidarite vzhľadom na pretrvávajúci vojenský konflikt na východe krajiny, ktorý prináša mnoho utrpenia, najmä civilnému obyvateľstvu. Vyzývajú všetkých k neodkladnej ceste pokoja a zmierenia.

Stretnutie bolo ukončené slávením svätej božskej liturgie v katedrále sv. Juraja v Ľvove. Na pozvanie Mons. Ladislava Hučka, apoštolského exarchu pre českých katolíkov byzantského obradu sa budúcoročné stretnutie východných hierarchov uskutoční v Prahe v dňoch 4. - 7. júna 2015. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.