2014-10-26 17:23:30

Svätý Otec na Anjel Pána: Láska je mierou viery, viera je dušou lásky


Vatikán 26. októbra 2014 - Láska je mierou viery, viera je dušou lásky. S touto myšlienkou odchádzali dnes z Námestia sv. Petra veriaci, ktorí sa tu v poslednú októbrovú nedeľu za jasného jesenného počasia zišli v hojnom počte, asi 80-tisíc, na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Svätý Otec František vychádzal v príhovore z dnešného evanjelia a ukončil ho konštatovaním, že láska k Bohu a láska k blížnemu sú dve tváre jednej mince. Dokonca – ako dodal – ide o jedinú tvár, tvár Boha, ktorá sa odráža v každom bratovi.

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnešné evanjelium nám pripomína, že celý Boží zákon je zhrnutý do lásky k Bohu a k blížnemu. Evanjelista Matúš nám hovorí, že niektorí z farizejov sa zišli, aby pokúšali Ježiša (porov. 22,34-35). Jeden z nich, učiteľ Zákona, sa ho opýtal: «Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?» (v. 36). Ježiš citujúc Deuteronómium odpovedal: «Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie» (vv. 37-38). Mohol sa tu zastaviť. Avšak Ježiš dodáva niečo, na čo sa učiteľ Zákona nepýtal. Hovorí: «Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!» (v. 39) Ani toto druhé prikázanie nevymyslel Ježiš, ale ho zobral z knihy Levitikus. Jeho novota spočíva v tom, že tieto dve prikázania – láska k Bohu a láska k blížnemu – postavil vedľa seba, čím dal najavo, že sú neoddeliteľné a vzájomne sa dopĺňajú, sú to dve strany tej istej mince. Nemožno milovať Boha bez lásky k blížnemu a nie je možné milovať blížneho, a nemilovať Boha. Pápež Benedikt nám o tom zanechal krásny komentár vo svojej prvej encyklike Deus caritas est (č. 16-18).

V skutočnosti viditeľným znamením, ktoré môže kresťan ukázať svetu a druhým, svojej rodine, ako svedectvo o Božej láske, je láska k bratom. Prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu je prvým nie preto, že je v zozname prikázaní na vrchu. Ježiš ho nestavia na vrchol, ale do centra, pretože zo srdca má všetko vychádzať a tam sa musí všetko vrátiť a skladať účty.

Už v Starom zákone požiadavka, aby sme boli svätí podľa obrazu Boha, ktorý je svätý, zahŕňa povinnosť starať sa o tých najzraniteľnejších, ako je cudzinec, sirota, vdova (porov. Ex 22,20-26). Ježiš privádza k naplneniu tento zákon Zmluvy, on spája v sebe, vo svojom tele, božstvo a človečenstvo, do jediného tajomstva lásky.

Teda vo svetle tohto Ježišovho slova je láska meradlom viery a viera je dušou lásky. Nemôžeme viac oddeľovať duchovný život, život nábožnosti, od služby druhým, tým konkrétnym bratom, ktorých stretáme. Už nemôžeme viac oddeľovať modlitbu, stretnutie s Bohom vo sviatostiach, od načúvania druhému, od približovania sa k jeho životu, najmä k jeho zraneniam. Pamätajte si toto: Láska je mierou viery. Nakoľko miluješ? Nech si každý dá odpoveď. Aká je tvoja viera? Moja viera je taká, ako milujem. A viera je dušou lásky.

Uprostred hustého lesa pravidiel a predpisov – toho zákonníctva včerajška a dneška – Ježiš robí priestor, ktorý umožňuje vidieť dve tváre: tvár Otca a tvár brata. Neodovzdáva nám dva vzorce alebo dve prikázania, dáva nám dve tváre, dokonca len jednu tvár, tvár Boha, ktorá sa odráža v mnohých tvárach, pretože v tvári každého brata, najmä toho najmenšieho, zraniteľného, bezbranného a núdzneho, je prítomný sám Boží obraz. Musíme sa pýtať, či pri stretnutí s jedným z týchto bratov, dokážeme v ňom rozpoznať tvár Boha. Sme tohto schopní?

Ježiš takto ponúka každému človeku základné kritérium, na ktorom má postaviť svoj život. Ale predovšetkým nám daroval Ducha Svätého, ktorý nám umožňuje milovať Boha a blížneho ako on, slobodným a veľkorysým srdcom. Otvorme sa na príhovor Panny Márie, našej Matky, prijatiu tohto daru lásky, aby sme vždy kráčali podľa zákona týchto dvoch tvárí, ktoré sú jednou, podľa zákona lásky.“Po modlitbe Anjel Pána a požehnaní Svätý Otec pripomenul novú blahoslavenú, sr. Assuntu Marchettiovú, taliansku rehoľníčku, spoluzakladateľku Sestier misionárok sv. Karola Boromejského, ktorá pôsobila v Brazílii, kde sa starala o siroty. Beatifikačná slávnosť sa konala včera v brazílskom meste Sao Paolo.

Pápež František tiež pozdravil ďalších pútnikov na námestí pod oknami Apoštolského paláca, osobitne pútnikov zo Schönstattu. V tej chvíli sa už nad Námestím sv. Petra vznášal ruženec vytvorený z balónov. Svätý Otec všetkých poprosil o modlitbu a rozlúčil sa obvyklým prianím požehnanej nedele, dobrej chuti k obedu a jednoduchým Dovidenia!

Preklad sr. Jaroslava Kochjarová CJ
All the contents on this site are copyrighted ©.