2014-10-17 19:27:57

Dvanásta generálna kongregácia predstavila výsledky práce malých krúžkov


Vatikán 17. októbra - Vo štvrtok 16. októbra sa v Synodálnej aule za prítomnosti Svätého Otca a 178 synodálnych otcov konala v priebehu dopoludnia 12. generálna kongregácia. Počas nej boli predstavené výsledky práce desiatich malých krúžkov, rozdelených podľa jazykov: dva vo francúzštine, tri v angličtine, tri v taliančine a dva v španielčine. Malé krúžky vo všeobecnosti ocenili Reláciu po diskusii, provizórny dokument uprostred synodálnych prác, a predložili rôzne pozmeňujúce návrhy a dodatky na doplnenie do záverečného dokumentu Relácia synody.

Po prvé bolo zdôraznené, že Relácia po diskusii sa zameriava na starosť o rodiny v kríze, bez širšieho vzťahu k pozitívnemu posolstvu evanjelia rodiny, a ku skutočnosti, že manželstvo ako sviatosť, nerozlučné spojenie medzi mužom a ženou, je hodnota stále veľmi aktuálna, v ktorú mnoho párov verí. Preto bolo odporučené, aby Relácia synody obsahovala aj silné posolstvo povzbudenia a podpory Cirkvi veriacim manželským párom.

Bolo navrhnuté doplniť niektoré témy, napr. otázku adopcie, pre ktorú by bolo potrebné zjednodušenie vnútroštátnych i medzinárodných byrokratických postupov. Z práce v malých skupinách tiež vzišiel návrh, že je potrebné venovať väčšiu pozornosť prítomnosti seniorov v rodinách a pozornosť rodinám žijúcim v extrémnej chudobe, vyjadriť odsúdenie prostitúcie, mrzačenia ženských pohlavných orgánov a vykorisťovania detí s cieľom ich sexuálneho či pracovného zneužívania. Je dôležité zdôrazniť rozhodujúcu úlohu rodiny v evanjelizácii a odovzdávaní viery, s dôrazom na misijné povolania. Všetko s cieľom ponúknuť komplexné a vyvážené hodnotenie pojmu „rodiny“ v kresťanskom zmysle.

Požadovaná bola väčšia jasnosť, aby sa vyhlo zmätku z nejednoznačnosti a zjemňovania významu slov. Konkrétne išlo o potrebu hlbšieho objasnenia termínu gradualita tak, aby nebudil dojem, že Cirkev legitimizuje neregulárne rodinné situácie, hoci aj môžu predstavovať etapu cesty k sviatosti manželstva. Iné krúžky sa dožadujú prehĺbenia pojmu „duchovné sväté prijímanie“, aby bolo doceňované a prípadne podporované.

Pokiaľ ide pristupovanie rozvedených a znovu zosobášených k sviatosti Eucharistie, boli predložené dve úvahy: zachovať doktrínu tak, ako je v
súčasnosti a zvážiť možnosť pristupovania k sviatostiam, ale iba za stanovených podmienok, pričom otázka by mala byť hlbšie preskúmaná osobitnou medziodvetvovou komisiou. Zvýšená pozornosť bola venovaná rozvedeným, ktorí sa nezosobášili, a ktorí sú neraz hrdinskými svedkami manželskej vernosti. Súčasne bol podporený návrh pre urýchlenie procesu nulity manželstva. Pozornosť bola venovaná aj deťom, s dôrazom na to, že ony nie sú bremenom, ale Božím darom, ovocím lásky medzi manželmi.
Požadovaná bola viac kristocentrická orientácia, rovnako ako väčšie zdôraznenie vzťahu medzi sviatosťou manželstva a krstu. Videnie sveta musí byť videním cez optiku evanjelia, aby pozývalo ľudí k premene srdca.

Výstupy z malých krúžkoch potvrdili nemožnosť prirovnávania homosexuálnych dvojíc manželstvu. Ľudia s touto orientáciou majú byť pastoračne sprevádzaní a ich dôstojnosť musí byť chránená, ale bez toho, aby sa to javilo ako schvaľovanie ich správania zo strany Cirkvi.
Pracovné skupiny tiež navrhli širšiu reflexiu o postave Panny Márie a Svätej rodiny ako vzoru pre každú rodinu. Nakoniec bolo požadované zdôrazniť, že pripravovaný text „Relácia synody“ bude stále prípravným dokumentom na Riadne zasadnutie Synody biskupov v októbri 2015. -jk-All the contents on this site are copyrighted ©.