2014-10-16 08:46:45

Generálny relátor kardinál Erdő v rozhovore priblížil situáciu synody


Vatikán 15. októbra - „Relácia po diskusii“ synody o rodine vyvolala vo svete veľkú diskusiu. Generálny relátor III. mimoriadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov kardinál Péter Erdő, ktorý spomínanú reláciu predstavil počas 11. generálnej kongregácie v pondelok 13. októbra, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas priblížil okolnosti zostavenia pracovného textu a cieľ, ktorému má slúžiť.

„Najzložitejšou úlohou bolo, keď sa jedna myšlienka objavovala v tridsiatich či štyridsiatich vystúpeniach, lebo každý formuloval rovnakú myšlienku, ale každý iným spôsobom. Ktorú terminológiu preferovať? Aký dôraz položiť? Ako štylisticky vyjadriť skutočnosť, že istá vec zaznela v štyroch výstupoch a iná zase v štyridsiatich? Viackrát sa dalo povedať „mnohí navrhujú“ alebo „niektorí hovoria“, no toto nebolo vždy štylisticky možné. Iste, toto zhrnutie je výsledkom kolektívnej práce šestnástich expertov, pracovníkov Sekretariátu, generálneho sekretára Synody, osobitného sekretára synodálneho zhromaždenia, ktorí pracovali spoločne a aj dosť v rýchlosti, pretože mali jasnú lehotu – v nedeľu ráno museli byť hotoví, lebo aj prekladatelia potrebovali čas. A tak sa zrodil tento dokument, ktorý, podľa mňa, obsahuje aspoň najdôležitejšie témy diskusie. Zaiste, každý môže povedať, že nejaký pohľad či prvok ešte chýba, no práve preto jazykové skupiny, menšie krúžky, teraz pracujú na príprave svojich návrhov na pozmenenie, doplnenie, vylepšenie textu... Takže tento text predstavuje prechodnú fázu synodálnej práce, nie je plodom celej synody. Dúfame, že po diskusiách tohto týždňa dospejeme k záverečnej Relácii, ktorá bude môcť byť prijatá veľkou väčšinou. Tým skôr, že tento text nebol ani textom, o ktorom by sa bolo hlasovalo, ale prechodným textom slúžiacim k nasledujúcej práci. Myslím, že záujem svetových masmédií je taký veľký, pretože možno v niektorých nadpisoch odsekov videli viac, než bolo v skutočnosti povedané. Preto si myslím, že počas tohto týždňa by sa mohlo dôjsť aj k väčšej jasnosti, ktorá by nenechala priestor žiadnej nejednoznačnosti v jednotlivých kapitolách. A to aj preto, že veriaci potrebujú jasný hlas, povzbudenie, náuku. Potrebujú jasné orientačné vyjadrenie, aj pre to, aby to potom mohli rozoberať vo svojich diecézach, v partikulárnych cirkvách. Takže dúfame, že záverečný text bude jasným textom a uspokojujúcim pre všetkých.“

Máme od tohto dokumentu očakávať konkrétne odpovede? Kardinál Erdő odpovedá:

„Funkciou tohto synodálneho zasadania nie je poskytnúť konkrétne odpovede, ale predstaviť otázky, zozbierať argumenty a návrhy. Odpovede ešte nie... Vo svetle tohto všetkého sa bude pripravovať nasledujúca synoda a ak aj nasledujúca synoda prijme istý text, tento ešte nebude textom Magistéria. Bude sa ním môcť stať, ak ho Svätý Otec prijme, prípadne ak vydá svoj dokument na základe všetkých týchto prác. Uvidíme ako Svätý Otec využije výsledky prác. Vkým príkladom a povzbudením je prítomnosť Svätého Otca na všetkých diskusiách. V menších krúžkoch už tak nemôže byť prítomný, lebo tie pracujú paralelne...“

Je Svätý Otec dokonale informovaný o všetkých vystúpeniach a o všetkom, čo sa deje počas synody?

„Či o všetkom, čo sa deje, to neviem. No o všetkých vystúpeniach áno. Všetky počul a videl, dokonca aj tón diskusií, ktorý bol vždy úctivým tónom. Celkový dojem je ten, že všetci chcú dobro Cirkvi. Chceme plniť misiu, ktorú sme prijali od Pána: odovzdávať posolstvo Ježiša Krista, nie vymýšľať nové posolstvo. To on musí stáť v centre a poznanie jeho pravej náuky musí byť rozhodujúcim uhlom pohľadu.“

Takže hovoriť o frakciách, o rozdielnych uhloch pohľadu, o skupinách s opačnými názormi, tak ako je zvykom v politike, je nesprávne?

„Sú tu rozdielne uhly pohľadu. Prečo nie? Tie môžu existovať. Aj preto, že bez toho by neexistoval dialóg. No frakcie v zmysle politických strán bojujúcich o moc - nevidím žiadnu stopu niečoho takého.“

Aké sú Vaše nádeje pre budúcu synodu?

Veľké povzbudenie pre manželstvo a rodinu. Povzbudenie, ktoré by dokázalo dať do popredia, v sile viery, pravdu, krásu a dôležitosť rodiny v živote ľudstva. Potrebujeme to! Aj keď je dnes život veľmi odcudzený, aj keď existujú silné tendencie, ktoré uprednostňujú izoláciu, individualizmus, sme povolaní žiť v spoločenstve. Ľudské spoločenstvo bez rodín nie je skutočne ľudské! Toto posolstvo musí dôjsť do našich farností. Sú tu spoločenstvá tvorené veriacimi rodinami, aj rodinami s početným potomstvom, ktoré sa už zdajú byť výraznou silou vo všetkých častiach sveta. Ako pomáhať vytváraniu nových kresťanských rodín prostredníctvom týchto spoločenstiev? Prostredníctvom ich svedectva, ich účasti na formácii a aj prostredníctvom kultúry priateľstva: spoločnej modlitby, spoločného čítania Biblie a vzájomnej pomoci v konkrétnych životných problémoch, akými sú nezamestnanosť, choroba, manželská kríza... Už konkrétne vidíme, že táto sila má nové a rozhodné povolanie. Ja veľmi dúfam, že budúca synoda bude môcť vyzdvihnúť tento základný aspekt.“

S generálnym relátorom synody sa zhovárala redaktorka maďarskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu Ágnes Gedő. -zk-All the contents on this site are copyrighted ©.