2014-10-15 15:56:06

Vatikanen till FN: Lagstyre inkluderar respekt, värdighet och rättvisa


(15.10.2014) Vatikanens nuntie till FN har efterlyst en bred definition av begreppet "lagstyre" som inkluderar respekt, värdighet och rättvisa.

Lagstyret bör vara "både rationellt och moraliskt grundat på betydande rättsprinciper, däribland varje människas omistliga värdighet och värde som går före varje lag eller social konsensus", sa ärkebiskop Berardito Auza, i sitt uttalande under ett kommittémöte i FN: s generalförsamling. "Som en följd av erkännandet av denna värdighet, finns vissa grundläggande rättvisor, såsom respekt för legalitetsprincipen", sa han och tillade " oskuldspresumtion och rätten till ett korrekt rättsförfarande."

Bland nationer, tillade han, bör lagstyret betyda "den yttersta respekten för mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan nationernas rättigheter och respekt för internationell sedvanerätt, fördrag” och ”andra källor till den internationella rätten. Denna definition, med dess referenspunkt i naturlagen, undviker självrefererande definitionsramar och förankrar rättstatens orientering inom det yttersta och väsentliga målet för all lagstiftning, nämligen att främja och garantera människans värdighet och det gemensamma bästa."

I september bekräftade generalförsamlingen, efter en konferens om lagstyret, "dess grundläggande betydelse för politisk dialog och samarbete mellan alla stater och för den fortsatta utvecklingen av de tre grundpelarna på vilka Förenta nationerna är byggd: internationell fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och utveckling". Ärkebiskop Auza sa att Vatikanen välkomnade denna definition.

Han tillade att lagstyret är "ouppnåeligt utan social tillit, solidaritet, samhällsansvar, god samhällsstyrning och moralisk uppfostran. Familjen, religiösa samfund och det civila samhället spelar en oumbärlig roll i att skapa ett samhälle som kan främja allmänhetens integritet och upprätthålla lagstyret."

Ärkebiskop Auza sa, "Det är lämpligt att betona staternas förpliktelse att uppfylla sina skyldigheter att främja allmän respekt för och främjande och skydd av alla mänskliga rättigheter och allas grundläggande friheter. Om det internationella lagstyret ska spegla rättvisan, bör lämpliga och opartiska ramar tillämpas av stater för internationellt skydd av personer för att garantera lika tillflykt till det skydd som finns inom ramen för FN-stadgan." Han nämnde i synnerhet minoriteter i Mellanöstern och på andra håll som förtjänar skydd.

"Ansvaret att skydda", sa ärkebiskop Auza, "är ett erkännande av allas likhet inför lagen, baserad på varje man och kvinnas inneboende värdighet. Den Heliga Stolen vill bekräfta att varje stat har det primära ansvaret att skydda sin egen befolkning från allvarliga och ihållande kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av följderna av humanitära kriser. Om stater inte kan garantera detta skydd, måste det internationella samfundet ingripa."

Ärkebiskop Auza uttryckte Vatikanens förhoppning att "det alarmerande, eskalerande fenomenet av internationell terrorism, som är ny i några av dess uttryck och fullständigt hänsynslös i sitt barbari, är ett tillfälle för en djupare och mer akut studie om hur man kan förstärka det internationella juridiska ramverket för en multilateral tillämpning av vårt gemensamma ansvar att skydda människor från alla former av orätt aggression."
All the contents on this site are copyrighted ©.