2014-10-14 18:49:19

Z reakcií na Reláciu po diskusii: Viac hovoriť o rodinách, ktoré sú svedectvom


Vatikán 14. októbra – Synodálni otcovia dnes diskutovali v desiatich jazykových skupinách, pričom vychádzali zo včera publikovaného textu „Relácie po diskusii“. Na poludňajšom novinárskom brífingu hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi pripomenul, že text predstavuje pracovné medzištádium v činnosti synody:

„Sekretariát synody, v nadväznosti na reakcie a diskusie, ktoré nasledovali po publikovaní „Relácie po diskusii“ (Relatio post disceptationem) a vzhľadom na skutočnosť, že sa jej často pripísuje váha, aká nezodpovedá jej charakteru, zdôrazňuje, že tento text je pracovným dokumentom, ktorý zhŕňa vystúpenia a diskusiu prvého týždňa, a teraz je predložený na prediskutovanie členmi Synody zoskupenými do menších krúžkov, ako to predpokladá samotný Štatút synody. Práca menších krúžkov bude predstavená zhromaždeniu pri generálnej kongregácii tento štvrtok 16. októbra dopoludnia.“

Páter Lombardi dodal, že vo štvrtok sa počíta s publikovaním syntézy relácií, ktoré vzídu z jednotlivých krúžkov, aby sa tak dobre pochopila dynamika postupnosti dokumentov: „Relácia pred diskusiou“, následne „Relácia po diskusii“, ďalej jej prediskutovanie v menších krúžkoch a napokon výsledná „Relácia synody“.

Na brífingu prehovorili aj dvaja z moderátorov menších krúžkov: kardinál Napier ako moderátor krúžku s anglickým pracovným jazykom a kardinál Filoni z krúžku v taliančine.

Priblížme si teraz priebeh včerajšieho dopoludnia. Na 11. generálnej kongregácii za účasti Svätého Otca a 184 synodálnych otcov po odznení „Relácie po diskusii“, ktorú predniesol hlavný relátor kardinál Péter Erdő, odznelo v Synodálnej aule 41 príspevkov. Voľná diskusia celkovo ocenila „fotografické zmapovanie“ toho, o čom sa hovorilo v zhromaždení v uplynulých dňoch, vrátane ducha zasadnutia a označenia „ústretovosti“ za hlavnú tému prác.

Bolo konštatované, že z dokumentu vyplýva láska Cirkvi k rodine vernej Kristovi, ale aj jej schopnosť byť nablízku človeku v každom okamihu jeho života, schopnosť pochopiť, že za pastoračnými výzvami stojí množstvo ľudí, ktorí trpia. Pohľad synody by mal byť pohľadom pastiera, ktorý dáva život za svoje ovce, nie ktorý a priori súdi.

Keďže „Relácia po diskusii“ zozbierala rozličné uhly pohľadu, aby poskytla pracovný základ pre prácu v malých jazykových skupinách, boli navrhnuté niektoré ďalšie doplňujúce úvahy. Napríklad to, že, zároveň s pevným postojom v tom, že Cirkev sa musí ujímať tých, ktorí sú v
ťažkostiach, by bolo dobré hovoriť obšírnejšie aj o rodinách, ktoré zostávajú verné učeniu evanjelia, povzbudiť ich a poďakovať im za svedectvo, ktoré ponúkajú. Zo synody by malo jasnejšie vyplynúť, že nerozlučiteľné manželstvo, šťastné a trvalo verné, je krásne, je možné a je prítomné v spoločnosti, vyhnúc sa tak prvoradému sústreďovaniu na nedokonalé rodinné situácie.

Ďalšie predložené úvahy navrhli dať väčší dôraz na tému ženy, jej starostlivosti a jej významu pre odovzdávanie života a viery; zapracovať do textu aj úlohu starých rodičov v rodine, konkrétnejšie sa zmieniť o rodine ako „domácej cirkvi“ a o farnosti ako „rodine rodín“, rovnako aj o Svätej rodine, základnom vzore pre rodiny. V tejto súvislosti bolo tiež navrhnuté viac si povšimnúť misijnú perspektívu rodiny, jej ohlasovanie evanjelia v súčasnom svete.

Bolo poukázané, že je nevyhnutné prehĺbiť a objasniť tému „graduality“, ktorá môže spôsobiť sériu zmätkov. Čo sa týka prístupu k sviatostiam rozvedenými a znovu zosobášenými, bolo poznamenané, že ťažko možno akceptovať výnimky bez toho, aby sa tým v skutočnosti stali všeobecným pravidlom. Bolo tiež konštatované, že v texte takmer nie je prítomné slovo „hriech“. Podobne bol pripomenutý prorocký tón Ježišových slov, aby sa zabránilo riziku prispôsobenia sa mentalite tohto sveta.

Vo vzťahu k homosexuálom voľná diskusia zdôraznila potrebu ich prijatia, ale so správnou rozvážnosťou, aby nedošlo k vytvoreniu dojmu kladného hodnotenia takejto orientácie zo strany Cirkvi. Rovnaká obozretnosť sa žiada vo vzťahu k nesviatostným spolužitiam. Ďalšie reflexie poukázali na potrebu opätovne zdôrazniť význam sviatosti krstu, ako základu pre plné pochopenie sviatostnosti manželstva a aj toho, že manželstvo je „službou“ v ohlasovaní evanjelia.
Pokiaľ ide o zrýchlenie postupov káuz nulity manželstva, ohľadne návrhu zveriť viac právomocí diecéznemu biskupovi boli vyslovené určité obavy z nadmerného zaťaženia biskupa. Hovorilo sa aj o potrebe hlbšej analýzy problému polygamie a tiež problému šírenia pornografie, najmä na internete, ktoré predstavuje skutočné riziko pre rodiny. Napokon pri téme otvorenosti párov voči životu bola zdôraznená potreba zaoberať sa zásadnejším spôsobom nielen otázkou potratov, ale aj otázkou náhradného materstva. -jk, jb-All the contents on this site are copyrighted ©.