2014-10-12 13:26:17

Padėkos Mišios už naujus Kanados šventuosius (+video)


Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus aukojo padėkos Mišias už du neseniai šventaisiais paskelbtus iš Prancūzijos kilusius misionierius, septynioliktojo amžiaus Kanados apaštalus – uršulietę seserį Įsikūnijimo Mariją ir pirmą Kvebeko vyskupą Pranciškų de Laval.

Jie buvo paskelbti šventaisiais šių metų balandžio 3-ąją, tačiau tą dieną nebuvo kanonizacijos iškilmių, o tik vadinamoji ekvivalentinė kanonizacija – tai yra, tą dieną paskelbtu oficialiu aktu Popiežius nurodė šiuos du naujus šventuosius įrašyti į visoje Bažnyčioje pagerbiamų šventųjų sąrašą. Tą pačią dieną į šventųjų sąrašą buvo įrašytas ir Brazilijoje šešioliktajame amžiuje apaštalavęs jėzuitas kun. Juozapas de Anchieta.

Padėkos Mišias už Brazilijos šventąjį popiežius Pranciškus aukojo šių metų balandžio 24 d. Romos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Už Kanados šventuosius buvo dėkojama šį sekmadienį. Popiežiaus aukotose Mišiose dalyvavo gausūs piligrimai iš Kanados, vadovaujami Kvebeko arkivyskupo kard. Geraldo Lacroix, taip pat šiomis savaitėmis Vatikane vykstančio Vyskupų Sinodo dalyviai.

„Eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vestuves“, girdėjome šios dienos Evangelijoje. Šiuos Viešpaties žodžius išgirdo misionieriai, - sakė Popiežius Mišių homilijoje. Jie išėjo į pasaulio kryžkeles kviesti visų į Viešpaties puotą. Tokia turi būti Bažnyčia, turi eiti į pasaulį, nestovėti, nes jei sustoja, ji suserga supasaulėjimu.

Misionierių akys nukreiptos į nukryžiuotąjį Kristų. Jie, kaip sako šv. Paulius, viską gali tame, kuris juos stiprina (plg. Fil 4,13). Bažnyčios vykdoma evangelizavimo misija tai visų pirma Kristaus mirtimi ir prisikėlimu apreikštų Dievo meilės, gailestingumo ir atleidimo skelbimas. Taip savo misiją suvokė ir šventieji Pranciškus de Laval ir Įsikūnijimo Marija.

Kreipdamasis piligrimus iš Kanados ir visus Mišių dalyvius Šventasis Tėvas ragino visada atsiminti tuos, kas atnešė Kristaus žinią, atsiminti savo pradžią. Šiedu šventieji laikomi Kvebeko Bažnyčios įkūrėjais. Šiandien prašykime jų užtarimo, kad kitados jų pasėta sėkla ir toliau duotų derlių. Tenepristinga drąsių, toliaregių vyrų ir moterų, atvirų Viešpaties kvietimui. Kvebeko Bažnyčia davusi daug misionierių, vėl tetampa gerų ir šventų misionierių ugdytoja.

Po Mišių, sveikindamas vidudienio maldai į Šv. Petro aikštę susirinkusius tikinčiuosius, popiežius Pranciškus dar kartą sugrįžo prie šios sekmadienio Evangelijoje girdėtų Jėzaus palygimų apie kvietimą į karaliaus vestuves ir apie vestuvinį drabužį.

Dievas yra geras visiems, visiems siūlo savo draugystę, džiaugsmą, išganymą, o mes dažnai jo dovanų nepriimame, keliame į pirmą vietą savo materialinius reikalus ir savo interesus, – kalbėjo popiežius Pranciškus. Nors pakviestieji atmeta kvietimą, nors kai kurie netgi persekioja ir žudo Dievo pasiuntinius, Jis savo sumanymų neatsisako, neatšaukia suplanuotos puotos, bet siunčia savo tarnus į pasaulio kryžkeles kviesti kiekvieno sutiktojo. Dievo gerumas beribis ir Viešpaties puota visuotinė. Nieks negali apie save manyti, kad jis kaip nors privilegijuotas. Reikia įveikti pagundą save statyti į centrą, bet turime suprasti, kad Dievo gerumas skirtas ir tiems, kurie yra pakrašty. Nesiaurinkime Dievo Karalystės iki mažos „bažnytėlės“ ribų, bet Bažnyčios ribas išplėskime į visą Dievo Karalystę.

Viešpats mus kelia ir sąlygą – turime apsivilkti vestuviniu drabužiu. Vestuvinis drabužis tai mūsų atsakas į Dievo meilę. Negalime sakyti, kad vilkime vestuvinį drabužį, jei nemylime Dievo ir artimo.

Baigdamas kalbą popiežius Pranciškus prašė Mergelės Marijos užtarimo dėl tikėjimo persekiojamiems mūsų broliams ir seserims pasaulyje, o taip pat šiomis dienomis Vatikane vykstančiam Vyskupų Sinodui. Galiausiai Pranciškus taip pat pasveikino Sardinijos tikinčiuosius, sekmadienį dalyvavusius pranciškono kunigo Francesco Zirano beatifikacijoje ir dar kartą pareiškė solidarumą ir artumą Genujos gyventojams, nukentėjusiems nuo potvynių. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.