2014-10-11 13:11:00

Synoda na 9. kongregácii načúvala laikom: Aktéri evanjelizácie v rodine i politike


V rámci prvej časti 9. generálnej kongregácie v piatok 10. októbra dopoludnia (9.00 – 10.30) vystúpilo s príspevkom 6 manželských párov a 9 ďalších audítorov, takmer všetko laikov zaangažovaných v oblasti pastorácie rodín, bioetiky a tzv. ekológie človeka v rôznych krajinách sveta. V piaty pracovný deň III. mimoriadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov priniesli do synodálnej auly živé svedectvo o rodinnom apoštoláte, prežívanom uprostred všednosti.

Druhá časť dopoludňajšej kongregácie (11.00 – 12.30) odštartovala ďalšiu fázu synodálnych prác prvým zasadnutím v menších krúžkoch. Bolo ich desať, podľa jazykových skupín: 3 v angličtine, 3 v taliančine, 2 vo francúzštine a 2 v španielčine. Jednotlivé krúžky si zvolili svojich moderátorov a relátorov pre pokračovanie ich práce budúci týždeň. V podvečer sa potom vo zvyčajnom čase medzi 16.30 a 19.00 zišlo plénum na 10. generálnej kongregácii, pri ktorej vystúpili so svojimi príspevkami bratskí delegáti.

Zo strany audítorov boli počas dopoludnia opäť spomenuté problémy, v ktorých žijú rodiny na Blízkom východe, najmä v Iraku. Ako skonštatovali, zoči-voči týmto dramatickým scenárom je Cirkev skutočným prístavom bezpečia, ktorý rodinám poskytuje útechu a nádej a je potrebné pripraviť manželské páry, aby sa sami stali sprostredkovateľmi pokoja a zmierenia.

Ďalším bodom, zdôrazneným audítormi, bola potreba, aby Cirkev viac počúvala laikov pri riešení problémov rodín, najmä keď sa týkajú oblasti intimity manželského života. Bol potvrdený význam súčinnosti medzi akademickým svetom a svetom pastorácie s cieľom formovať nielen technicky znalých, ale aj pastoračne činných angažovaných kresťanov, schopných presadzovať témy rodiny a života so solídnou katolíckou antropologickou víziou.

Okrem toho audítori zdôraznili potrebu väčšieho dialógu medzi Cirkvou a štátom, a to aj prostredníctvom úsilia laikov, ktorí sú schopní nezištne podporovať ochranu práv rodiny a obranu života a pracovať na budovaní štátu s ľudskou tvárou. Laici, ako bolo poznamenané, musia byť aktívni a kompetentní vo verejnej obrane hodnôt života a rodiny.

Ďalšie príspevky sa zameriavali na potrebu riadnej a trvalej formácie kňazov v oblasti tém rodiny, otvorenosti k životu, aby dokázali s ľahkosťou a jasnosťou hovoriť o manželskej láske. Bolo napr. poukázané na to, ako prirodzené plánovanie rodičovstva upevňuje manželský život, ak sa vysvetlí s patričnou hĺbkou a s dôrazom na jeho pozitívnu hodnotu.

Význam svedectva, to bola ďalšia téma v príspevkoch audítorov: mladí ľudia nepotrebujú veľa teórie, ale porozumejú veľmi dobre ústrednému postaveniu rodiny, ak sa preukáže samotnými rodinami, vierohodnými svedkami a subjektmi evanjelizácie. Z toho vyplýva potreba sprevádzať páry aj po svadbe. Tu bola vyzdvihnutá služba kompetentných laických párov jednak pri príprave iných na manželstvo a v sprevádzaní manželov, ale aj pri odbornej príprave kňazov pre ich budúci apoštolát.

Osobitnú pozornosť je treba venovať rodinám v utrpení, ktoré stratili člena rodiny, vdovám, sirotám alebo rodičom, ktorí prídu o dieťa. Pre nich je zásadne dôležité sprevádzanie zo strany Cirkvi a skupín načúvanie a zdieľania, aby sa nestratili v úzkosti z „citovej púšte“, ale zostali pevne ukotvení vo viere.

Pri téme „ekológie človeka“ sa hovorilo o zmierňovaní negatívnych dopadov ekonomickej globalizácie, ktorá je často nositeľkou modelov odporujúcich katolíckej náuke. Dôrazne boli odsúdené všetky formy domáceho násilia, zvlášť voči ženám, a upozornilo sa na fakt, že týchto prejavov sa často dopúšťajú mladí ľudia.

Nakoniec bola zdôraznená nevyhnutnosť komunikácie v rámci rodiny, pretože zdieľanie sa medzi manželmi, spoluúčasť na výchove detí a zvlášť modlitba v kruhu rodiny prispievajú k upevňovaniu rodinnej bunky. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.