2014-10-10 12:40:13

Rok zasväteného života už má svoje logo


Vatikán 10. októbra - Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života zverejnila oficiálne logo pre nastávajúci Rok zasväteného života, ktorý sa začne na konci novembra. Logo zobrazuje holubicu, ktorá sa vznáša nad vodami. Na jednom krídle nesie symetrický kryštálovitý útvar. Z vody vychádzajú tri hviezdy, ktoré holubica chráni druhým krídlom. Súčasťou loga sú aj slová „Zasvätený život v Cirkvi dnes: evanjelium, proroctvo, nádej“ (Vita consecrata in Ecclesia hodie: Evangelium, Prophetia, Spes).

Logo, ktorého autorkou je Carmela Boccasileová, symbolicky vyjadruje základné hodnoty zasväteného života. V ňom možno rozpoznať pôsobenie Svätého Ducha, ktorý po stáročia rozmnožuje bohatstvo, plynúce z praktizovania evanjeliových rád prostredníctvom rôznych chariziem, a tak stále novým spôsobom sprítomňuje Kristovo tajomstvo v Cirkvi a vo svete, v čase i priestore. (Posynodálna exhortácia Jána Pavla II. Vita consecrata, č. 5)

Toto grafické znázornenie obsahujúce holubicu symbolizuje pokoj, keďže zasvätený život je povolaný byť príkladom univerzálneho zmierenia v Kristovi. Holubica vznášajúca sa nad vodami symbolizuje aj Ducha Svätého, ktorý je zdrojom života a inšpirátorom kreativity. Predstavuje tiež zasvätenie ľudstva Kristovi v krste. Vody znázornené mozaikovito symbolizujú komplexnosť a harmóniu ľudských a kozmických prvkov, ktoré Duch vedie podľa tajomného Božieho plánu ku vzájomnému stretnutiu vedúcemu k novému stvoreniu. Toto zobrazenie tiež pripomína holubicu nad vodami po potope sveta (porov. Gn 8,8-14). Ako evanjeliové znamenie žijú zasvätené osoby ako pútnici medzi národmi v rôznorodosti chariziem a služieb ako „dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti“ (1 Pt 4,10).

Tri hviezdy pripomínajú identitu zasväteného života vo svete ako vyznávanie Najsvätejšej Trojice, znamenie bratstva a službu lásky (confessio Trinitatis, signum fraternitatis a servitium caritatis. Vyjadrujú charakteristickú črtu trojičnej lásky ako neustály kolobeh vzťahov vzájomnosti. Takúto lásku sa zasvätené osoby snažia žiť dennodenne vo svete. Okrem toho tri hviezdy poukazujú na zobrazovanie Panny Márie v duchu byzantskej ikonografie ako presvätej Bohorodičky a prvej Kristovej učeníčky, ktorá je vzorom a patrónkou každého typu zasväteného života.

Kryštálovitý symetrický útvar znázorňuje rôznorodosť národov a kultúr sveta, ako symbolický mnohosten, o ktorom píše pápež František v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium (porov. č. 236). Dych Ducha Svätého ho nadnáša a vedie smerom k budúcnosti. To je pozvaním zasvätených osôb stať sa „nositeľmi Ducha (pneumatophóroi), skutočne duchovnými ľuďmi, schopnými stať sa skrytým kvasom dejín.“ (porov. Vita consecrata, č. 6).

Slávenie Roka zasväteného života sa začne vigíliou 1. adventnej nedele 29. novembra 2014 a potrvá do 2. februára 2016, ktorý bude Svetovým dňom zasväteného života. -zk-
All the contents on this site are copyrighted ©.