2014-10-06 18:11:52

V úvode synody Svätý Otec vyzval k priamemu vyjadrovaniu


Vatikán 6. októbra - V rámci úvodu prvého zasadnutia v synodálnej aule sa zhromaždeniu krátko prihovoril Svätý Otec František, ktorý sa zúčastnil na celom programe. Po privítacích slovách najprv poďakoval všetkým, ktorí pracovali na príprave terajšieho III. mimoriadneho synodálneho zhromaždenia i celému personálu sekretariátu Synody biskupov. Potom sa obrátil na celé synodálne zhromaždenie, ktoré vyzval k aktívnej účasti v duchu synodálnosti:

Ďakujem aj vám, kardináli, patriarchovia, biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, laici a laičky, za vašu prítomnosť a za vašu účasť, ktorá obohacuje túto prácu a ducha kolegiality a synodálnosti, pre dobro Cirkvi a rodín! Chcel som, aby tento duch synodálnosti bol aj pri voľbe relátora, generálneho sekretára a predsedajúcich delegátov. Prví dvaja boli zvolení priamo posynodálnou radou, ktorá bola zase zvolená účastníkmi ostatnej synody. No keďže predsedajúci delegáti majú byť vybratí pápežom, požiadal som samotnú posynodálnu radu, aby navrhla mená, a vymenoval som tých, ktorých navrhli.

Vy prinášate hlas partikulárnych cirkví, združených na úrovni miestnych cirkví prostredníctvom biskupských konferencií. Univerzálna cirkev a partikulárne cirkvi sú tu z Božieho ustanovenia. Miestne cirkvi ako také sú z ľudského ustanovenia. Tento hlas vnesiete do synodálnosti. Je to veľká zodpovednosť: predložiť realitu a problémy cirkví, aby sa im pomohlo kráčať tou cestou, ktorou je evanjelium rodiny.

Základnou všeobecnou podmienkou je hovoriť jasne. Nech nikto nehovorí: ‚toto nemožno povedať, niekto si o mne niečo pomyslí...‛ Je potrebné s „paréziou“[gr. parresia - priamosť] povedať všetko, čo človek cíti. Po poslednom konzistóriu vo februári 2014, na ktorom sa hovorilo o rodine, mi jeden kardinál napísal: škoda, že niektorí kardináli nemali odvahu povedať niektoré veci kvôli rešpektu k pápežovi, nazdávajúc sa azda, že pápež si myslí niečo iné. Toto nie je v poriadku, nie je to synodálnosť, lebo je potrebné povedať všetko to, čo v Pánovi cítime, že musíme povedať, a to bez ľudských ohľadov, bez bojazlivosti. A zároveň musíme s pokorou počúvať a s otvoreným srdcom prijímať to, čo hovoria bratia. S týmito dvoma postojmi sa praktizuje synodálnosť.

Preto vás prosím o tieto dva postoje bratov v Pánovi: hovoriť s „paréziou“ a počúvať s pokorou. A robte tak s veľkou nerušenosťou a pokojom, lebo synoda sa vždy uskutočňuje „cum Petro et sub Petro“ [s Petrom a pod vedením Petra] a prítomnosť pápeža je garanciou pre všetkých a ochranou viery. Drahí bratia, všetci, ktorí sme tu, spolupracujme, aby sa jasne potvrdila dynamika synodálnosti. Ďakujem.“ -zk, jb-All the contents on this site are copyrighted ©.