2014-10-06 12:11:41

Slávnosť v Bazilike sv. Petra otvorila synodu o rodine


Vatikán 5. októbra - Svätá omša v Bazilike sv. Petra koncelebrovaná pápežom Františkom spolu so synodálnymi otcami dnes slávnostne otvorila III. mimoriadne generálne zasadnutie Biskupskej synody na tému „Pastoračné výzvy vzhľadom na rodinu v kontexte evanjelizácie“. V chráme zaplnenom veriacimi boli prítomní okrem 191 koncelebrujúcich synodálnych biskupov aj ďalší z celkového počtu 253 účastníkov synody: 16 expertov, 38 audítorov a 8 bratských delegátov z iných cirkví.

Slávenie sa začalo o 10. hodine, keď aklamácia „Christus vincit“ uviedla vstup liturgického sprievodu. Za spevu litánií ku všetkým svätým, v ktorých zazneli aj mená sv. Rity, sv. Terézie z Lisieux, sv. Moniky či sv. Gianny Berrettovej-Mollovej, si Svätý Otec uctil relikvie blahoslavených manželov Zélie a Louisa Martinových, rodičov sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, ako aj relikvie blahoslaveného manželského páru Luigiho a Marie Beltrame-Quattrocchiových.

Hlavnými koncelebrantmi Svätého Otca pri oltári boli: generálny relátor synody kardinál Péter Erdő z Maďarska, ďalej traja predsedajúci delegáti - kardinál André Vingt-Trois z Francúzska, kardinál Raymundo Damasceno Assis z Brazílie a kardinál Luis Antonio Tagle z Filipín - a tiež hlavní predstavitelia sekretariátu Biskupskej synody: kardinál Lorenzo Baldisseri a Mons. Bruno Forte. Eucharistia sa slávila v zelenej liturgickej farbe, s formulárom a biblickými čítaniami 27. cezročnej nedele.

Pápež František v homílii nadviazal na Izaiášov obraz Božej vinice s vysvetlením, že vinica, označujúca Boží ľud, predstavuje Pánov „sen“ - jeho plán, ktorý s láskou uskutočňuje, keď vinicu ako starostlivý vinohradník zveľaďuje, aby prinášala ovocie. Proroctvo Izaiáša i Ježišovo podobenstvo o zlých vinohradníkoch však hovoria o tom, že tento Boží sen nie je naplnený, je „frustrovaný“. Vodcovia ľudu, ktorým Ježiš v Matúšovom evanjeliu adresuje výčitku vo forme podobenstva sú tí, ktorým Boh zveril svoj sen, no oni sa tejto úlohe spreneverili a pre svoju chamtivosť a pýchu upreli Bohu uskutočnenie jeho sna s vyvoleným ľudom. Svätý Otec v tejto súvislosti upozornil na nebezpečné pokušenie chamtivosti po peniazoch a moci, ktoré je prítomné v každej dobe. Ďalej povedal:

„Aj my, na biskupskej synode, sme povolaní pracovať v Pánovej vinici. Synodálne zasadnutia neslúžia na diskutovanie o krásnych či originálnych ideách, alebo na to, aby sa videlo, kto je inteligentnejší... Slúžia na lepšie zušľachtenie a udržiavanie Pánovej vinice, na spoluprácu na jeho sne, na jeho pláne lásky, ktorý má so svojím ľudom. V tomto prípade nás Pán žiada, aby sme sa ujali starostlivosti o rodinu, ktorá je od samotných počiatkov integrálnou súčasťou jeho plánu lásky voči človeku.

My všetci sme hriešnikmi, aj my môžeme byť v pokušení „zmocniť sa“ vinice, z dôvodu žiadostivosti, ktorá v nás, ľudských bytostiach, nikdy nechýba. Boží sen sa vždy potýka s pokrytectvom niektorých jeho služobníkov. Môžeme „frustrovať“ Boží sen, ak sa nenecháme viesť Duchom Svätým. Duch nám darúva múdrosť siahajúcu ďalej než vedomosti, aby sme veľkodušne pracovali v pravej slobode a s pokornou tvorivosťou.“

(Plné znenie homílie je publikované samostatne)

V spoločných modlitbách prítomní prosili na prvom mieste za synodálnych otcov, „aby Boh pokoja, ktorý presahuje každú chápavosť, udržiaval ich srdcia a mysle v Ježišovi Kristovi, ktorý je Cesta, Pravda a Život.“ Po tejto prosbe prednesenej v čínskom jazyku nasledovala ďalšia v španielčine o dar múdrosti pre zákonodarcov a tých, ktorí vládnu národom. Vo filipínčine zaznela modlitba za tých, ktorí sú zranení pohoršením, „aby jas Pánovej tváre uzdravil ich zranenia a znovu ich otvoril pre radosť a nádej“. Po portugalsky zaznela prosba za národy, ktoré sú vo vojnách, „aby Pán svojou pravicou ochránil to, čo sám zasadil, aby nanovo oživil túžbu po dobre, aby na zemi zavládla spravodlivosť a pokoj“. Nakoniec to bola prosba za všetky rodiny prednesená po swahilsky, „aby ich Duch Svätý podopieral svojou útechou v námahách každodenného života a chránil ich pred zbytočným strachom.“

Liturgický priestor dotvárala byzantská ikona Svätej rodiny. Svätý Otec si ju osobitne uctil na konci svätej omše.

Na poludnie pápež František v príhovore z okna Apoštolského paláca opäť vyzval veriacich k modlitbe za synodu, zameranú na rodinu ako výzvu z hľadiska evanjelizácie. Modlitbou Anjel Pána spolu s veriacimi na námestí potom zveril prácu synody pod ochranu Panny Márie. Ďalej vo svojom príhovore poďakoval Bohu za dar, ktorý pre Cirkev predstavuje nová blahoslavená Miriam Terézia Demjanovičová, rehoľná sestra slovenského pôvodu ktorá bola včera blahorečená v USA. Pápež využil túto príležitosť aj na povzbudenie rodín k čítaniu a meditovaniu Svätého písma. S čerstvým výtlačkom talianskej Biblie v ruke predstavil projekt rehole Pavlínov „Biblia do každej rodiny“, v rámci ktorého bolo potom na Námestí sv. Petra rozdaných niekoľko tisíc Biblií určených rodinám. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.