2014-10-04 20:08:49

Evangelii gaudium - motívy k radostnému ohlasovaniu evanjelia - 8


RealAudioMP3 Vedení Hviezdou novej evanjelizácie

Evanjelizačná činnosť Cirkvi má mariánsky štýl. Vždy keď sa pozrieme na Máriu, dokážeme znovu uveriť v revolučnú silu nežnosti a lásky. V nej vidíme, že pokora a nežnosť nie sú čnosťami slabých, ale silných, ktorí nepotrebujú zle zaobchádzať s druhými, aby sa cítili dôležití. Keď sa pozrieme na ňu, zistíme, že tá, ktorá velebila Boha, pretože „mocnárov zosadil z trónov“ a „bohatých prepustil naprázdno“ (Lk 1, 52. 53), je tá istá, ktorá zabezpečuje teplo domova nášmu hľadaniu spravodlivosti. Je to tá, ktorá starostlivo uchováva „všetky tieto slová vo svojom srdci“ (Lk 2, 19). Mária dokáže rozpoznať stopy Ducha Svätého vo veľkých udalostiach, ale aj v tých, ktoré sa zdajú nepatrné. Kontempluje Božie tajomstvo vo svete, v dejinách a v bežnom živote každého a všetkých. Je to modliaca sa a pracujúca žena v Nazarete a je to aj naša starostlivá Pani, ktorá vychádza zo svojej obce, aby sa „ponáhľala“ (Lk 1, 39) pomáhať druhým. Táto dynamika spravodlivosti a nežnosti, kontemplácie a kráčania v ústrety druhým robí z nej cirkevný vzor evanjelizácie. Prosíme ju, nech nám pomáha svojou materinskou modlitbou, aby sa Cirkev stala domovom pre mnohých, matkou pre všetky národy, a aby umožnila zrodenie nového sveta. (288)

Sám Vzkriesený – s mocou, ktorá nás napĺňa nesmiernou dôverou a tou najpevnejšou nádejou – nám hovorí: „Všetko robím nové“ (Zjv 21, 5). Spolu s Máriou kráčajme plní dôvery k tomuto prísľubu a povedzme jej:

Panna a Matka Mária,
ty, ktorá si vedená Duchom
prijala Slovo života
v hĺbke svojej pokornej viery,
celkom odovzdaná Večnému,
pomôž nám povedať naše „áno“
v naliehavosti väčšej než kedykoľvek predtým,
aby znova zaznela dobrá zvesť o Ježišovi.

Ty, plná Kristovej prítomnosti,
priniesla si radosť Jánovi Krstiteľovi,
takže zaplesal v lone svojej matky.
Ty, rozochvená jasotom,
ospievala si Pánove obdivuhodné skutky.
Ty, ktorá si zostala pevne stáť pod krížom
s neochvejnou vierou
a prijala si radostnú útechu vzkriesenia,
zhromaždila si apoštolov v očakávaní Ducha,
aby sa zrodila Cirkev, ktorá evanjelizuje.

Vypros nám novú horlivosť vzkriesených,
aby sme všetkým zaniesli evanjelium života,
ktoré víťazí nad smrťou.
Daj nám svätú odvahu hľadať nové cesty,
aby sa ku všetkým dostal
dar nepominuteľnej krásy.

Ty, Panna načúvania a kontemplácie,
Matka lásky, nevesta večnej svadby,
oroduj za Cirkev, ktorej si najčistejšou ikonou,
aby sa nikdy neuzavrela a nezastavila
vo svojej vášnivej snahe budovať kráľovstvo.

Hviezda novej evanjelizácie,
pomôž nám zažiariť vo vydávaní svedectva o spoločenstve,
o službe, o horlivej a štedrej viere,
o spravodlivosti a o láske k chudobným,
aby radosť evanjelia
došla až do končín zeme
a nijaká periféria nebola ukrátená o jeho svetlo.

Matka živého evanjelia,
prameň radosti pre maličkých,
oroduj za nás.
Amen. Aleluja.







All the contents on this site are copyrighted ©.