2014-09-26 20:05:20

Svätý Otec Hnutiu fokoláre: Kontemplovať, vychádzať a byť školou


Vatikán 26. septembra - Svätý Otec dnes na audiencii prijal členov generálneho zhromaždenia Hnutia fokoláre, ktoré sa koná od 1. do 28. septembra v Castel Gandolfe pri Ríme. V mene všetkých pápeža Františka pozdravila predsedníčka hnutia Maria Voceová, ktorá bola generálnym zhromaždením potvrdená vo svojej funkcii na obdobie ďalších šiestich rokov. Svätý Otec jej i ďalším jej spolupracovníkom zaželal úspešnú prácu v službe Hnutia, ktoré sa inak nazýva aj Máriino dielo (Opera di Maria). Po pozdrave sa na zhromaždenie obrátil týmito slovami:

„Päťdesiat rokov po II. vatikánskom koncile je Cirkev povolaná nastúpiť novú etapu evanjelizácie svedčiac o Božej láske každému človeku, počnúc od chudobných a vylúčených. Je povolaná napomáhať rastu nádeje, bratstva a radosti na ceste ľudstva k jednote.

Máriino dielo, ktoré je všeobecne známe pod menom Hnutie fokoláre, sa zrodilo v lone Katolíckej cirkvi z malého semienka, ktoré v priebehu rokov dalo život stromu, ktorý teraz rozprestiera svoje konáre vo všetkých výrazoch kresťanskej rodiny, ako aj medzi členmi rozličných náboženstiev a medzi mnohými, ktorí kultivujú spravodlivosť a solidaritu spoločne s hľadaním pravdy. Toto dielo bezpochyby vyprýštilo z daru Ducha Svätého, charizmy jednoty, ktorú chce Otec darovať Cirkvi a svetu, aby výrazne a prorocky prispela k uskutočňovaniu Ježišovej modlitby: «Aby všetci boli jedno» (Jn 17,21).

Naše myšlienky s veľkou láskou a vďačnosťou smerujú ku Chiare Lubichovej, nezvyčajnej svedkyni tohto daru, ktorá vo svojom plodnom živote vniesla Ježišovu vôňu do mnohých skutočností ľudského života a do mnohých častí sveta. Verné charizme, z ktorej sa zrodilo a ktorá ho živí, stojí dnes Hnutie fokoláre tvárou v tvár úlohe, ktorá stojí pred celou Cirkvou: zodpovedne a kreatívne ponúknuť svoj osobitný príspevok tomuto novému obdobiu evanjelizácie. Kreativita je dôležitá, bez nej nemožno ísť vpred. Je dôležitá! Vám, ktorí patríte k Hnutiu fokoláre ako aj tým, čo rôznymi spôsobmi zdieľajú rovnakého ducha a ideály, chcem v tomto kontexte ponúknuť tri slová: kontemplovať, vychádzať a byť školou.

Predovšetkým kontemplovať. Dnes máme viac než kedykoľvek predtým potrebu kontemplovať Boha a zázraky jeho lásky, prebývať v ňom, ktorý si v Ježišovi prišiel medzi nás rozložiť svoj stan (porov. Jn 1,14). Kontemplovať znamená aj žiť v spoločenstve s bratmi a sestrami, lámať s nimi chlieb spoločenstva a bratstva, prechádzať spoločne bránou (porov. Jn 10,9), ktorá nás vovádza do Otcovho lona (porov. Jn 1,18), lebo «kontemplácia, ktorá necháva druhých bokom, je podvodom» (Evangelii gaudium, 281). Je to narcizmus.

Inšpirovaná Bohom v odpovedi na znamenia čias, Chiara Lubichová napísala: «Hľa, veľká príťažlivosť moderných čias: vnárať sa do najhlbšej kontemplácie a zotrvať zamiešaní uprostred všetkých, človek pri človeku» (Duchovné spisy 1,27). Aby sme to mohli uskutočniť, je nevyhnutné rozširovať vlastné vnútro podľa vzoru Ježiša a podľa daru jeho Ducha, ako aj urobiť z kontemplácie nutnú podmienku pre solidárnu prítomnosť a efektívnu činnosť, ktorá by bola skutočne slobodnou a čistou.

Povzbudzujem vás zotrvať vernými tomuto ideálu kontemplácie, vytrvať v hľadaní spojenia s Bohom a vo vzájomnej láske s bratmi a sestrami, načierajúc z bohatstva Božieho slova a tradície Cirkvi, z tejto túžby po spoločenstve a jednote, ktorú pre naše časy vzbudil Duch Svätý. Urobte z tohto pokladu dar pre všetkých!

Druhým slovom, ktoré je veľmi dôležité, lebo vyjadruje evanjelizačný pohyb, je slovo vychádzať. Vyjsť ako vyšiel Ježiš z Otcovho lona, aby všetkým ohlasoval slovo lásky, až po sebadarovanie na dreve kríža. Od neho, od Ježiša, sa musíme učiť «tejto dynamike vychádzania a daru, vyjdenia zo seba a rozsievania vždy nanovo a stále ďalej» (Evangelii gaudium, 21), aby sme všetkým veľkodušne komunikovali Božiu lásku, s úctou a tak, ako nás to učí evanjelium: «zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte» (Mt 10,8). Tento zmysel pre nezištnosť je dôležitý, lebo vykúpenie sa uskutočnilo zdarma.
Odpustenie hriechov sa nedá zaplatiť. Kristus zaň zaplatil raz a za všetkých! Tú nezištnosť, ktorá je vo vykúpení, musíme prejavovať voči bratom a sestrám. Dávať zadarmo, nezištne, to, čo sme dostali. A nezištnosť ide spolu s kreativitou, idú spoločne.

Aby sme toto mohli uskutočniť, treba sa stať znalcami umenia zvaného dialóg. To sa nedá naučiť za lacný groš. Nemôžeme sa uspokojiť s polovičatosťou, nemôžeme otáľať, ale s pomocou Božou musíme mieriť vysoko a rozšíriť pohľad! Aby sme tak mohli urobiť, musíme odvážne vyjsť «k nemu von z tábora a znášať jeho pohanenie» (Hebr. 13,13). On nás očakáva v skúškach a v stonaní našich bratov a sestier, v ranách spoločnosti a v otázkach kultúry našich čias. Bolí ma srdce pri pohľade na Cirkev - na ľudstvo, ale aj na Cirkev - tak veľmi pozraňované množstvom rán - morálnych, existenčných, ranami vojny na dennom poriadku... Bolí ma, keď vidím, že kresťania začínajú neužitočne mudrovať filozoficky, teologicky, či duchovne. Treba spiritualitu vychádzania. Vychádzať s takou spiritualitou, že som zamknutý na štyri zámky, to nejde! To je mudrlantstvo! Dnes nemáme právo na afektované úvahy. Musíme vyjsť von! Lebo, ako som už povedal viackrát, Cirkev sa podobá poľnej nemocnici. A keď sa príde do poľnej nemocnice, prvou povinnosťou je liečiť rany, a nie riešiť hladinu cholesterolu... to príde neskôr... Je to jasné?

A nakoniec tretie slovo: byť školou. Svätý Ján Pavol II. v apoštolskom liste Novo millennio ineunte pozval celú Cirkev, aby sa stala „domovom a školou spoločenstva(porov. č. 43) a vy ste vzali vážne toto poslanie. Ako to požaduje aj evanjelium, treba formovať nových mužov a ženy a k tomu je potrebná škola ľudskosti podľa vzoru Ježišovej ľudskosti. Práve on je tým novým človekom, na ktorého v každej dobe môžu hľadieť mladí, do ktorého sa môžu zamilovať, koho život môžu nasledovať, aby tak mohli čeliť výzvam, ktoré stoja pred nami. Bez adekvátnej formácie nových generácií je mylné nazdávať sa, že sa dá uskutočniť seriózny a trvalý projekt v službe nového ľudstva.

Chiara Lubichová svojho času vytvorila výraz, ktorý zostáva veľmi aktuálny. Hovorievala, že dnes treba formovať „ľudí-svet“ [„uomini-mondo“, pozn. prekl.], mužov a ženy s dušou, srdcom, mysľou Ježiša, ktorí sú vďaka tomu schopní rozpoznať a interpretovať potreby, obavy a nádeje, ktoré prebývajú v srdci každého človeka.

V závere audiencie Svätý Otec zaprial Hnutiu fokoláre, aby prinášalo mnoho ovocia a aby mu Panna Mária pomohla kráčať na ceste s dôverou, odvahou, vytrvalosťou, kreativitou a nezištnosťou v spoločenstve s celou Cirkvou po cestách vytýčených Duchom Svätým. Nakoniec ich požiadal o modlitbu a udelil im svoje apoštolské požehnanie. -zk-

Obr.: Pápež František s Mariou Voceovou, predsedníčkou Hnutia fokoláre a členmi generálneho zhromaždenia hnutia v Klementínskej sále.All the contents on this site are copyrighted ©.